ม.44

‘ประยุทธ์’ งัด ม.44 คืนตำแหน่ง 15 นักการเมืองท้องถิ่น

วันที่ 7 มิ.ย. 62  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่เดิม หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้ มาตรา 44 ให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ 15 ตำแหน่ง ซึ่งภายหลังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ…

Home / NEWS / ‘ประยุทธ์’ งัด ม.44 คืนตำแหน่ง 15 นักการเมืองท้องถิ่น

ประเด็นน่าสนใจ

 • นายกฯ ใช้ ม.44 คืนตำแหน่งนักการเมืองท้องถิ่น หลังตรวจสอบไม่พบการทุจริต

วันที่ 7 มิ.ย. 62  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่เดิม หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้ มาตรา 44 ให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ 15 ตำแหน่ง ซึ่งภายหลังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบไม่พบความผิดและให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม ทั้ง 15 ราย ได้แก่

 • นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี
 • นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกอบจ.เลย
 • นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
 • นายจรีพร เศวตอมรกุล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 • นายบุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม จ.หนองคาย
 • นายสมภาร เคนหาญ นายก อบต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 • นายประดับ กลิ่นขำ นายก อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 • นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 • นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร ปลัดอบต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 • ว่าที่ร.ต.ฑีชโยดม จันทกูล ปลัด อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 • ว่าที่ ร.ต.ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัด อบต.โนนค้า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
 • ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 • จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัด อบต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร