สลายการชุมนุม แพทยสภา

แพทยสภา แถลงจุดยืนปมม็อบ ย้ำไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรง

แพทยสภา แถลงข่าวชี้แจงเรื่องความรุนแรงกรณีสลายม็อบบุคลากรทางการแพทย์ ย้ำไม่เห็นด้วยการใช้กำลังเกินกว่าเห็นของทุกฝ่าย

Home / NEWS / แพทยสภา แถลงจุดยืนปมม็อบ ย้ำไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรง

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 13 ก.พ.นี้
  • แพทยสภา แถลงข่าวชี้แจงเรื่องความรุนแรงกรณีสลายม็อบบุคลากรทางการแพทย์
  • ย้ำไม่เห็นด้วยการใช้กำลังเกินกว่าเห็นของทุกฝ่าย พร้อมชื่นชมบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและมีจิตอาสา

วันนี้ (15 ก.พ.64) แพทยสภา นำโดย ศ .ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 และพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ร่วมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องความรุนแรงกรณีสลายม็อบบุคลากรทางการแพทย์

เนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุการณ์การชุมนุมโดยกลุ่มคนหลายครั้งในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้มี ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และอาสาสมัครทางการแพทย์ ได้รับบาดเจ็บ ดัง ปรากฎอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริหารแพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ขอแถลง จุดยืนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว คือ

  1. ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่เป็นการยั่วยุ การละเมิดกฎหมาย และการใช้กําลังที่เกินความเหมาะสมของทุกฝ่าย ซึ่งอาจนําไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณ หรือสัญจรผ่านพื้นที่ใกล้เคียง
  2. ขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติและระมัดระวังที่จะไม่ทําให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายใดๆ ต่อบุคลากร และอาสาสมัครทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลตามหลักกาชาดสากล
  3. ขอหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบการให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีการติดสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นบุคลากรหรืออาสาสมัครทางการแพทย์ที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย ตามหลักสากล ที่สําคัญคือ ไม่เลือก ปฏิบัติ ยึดถือความเป็นกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
  4. ขอแสดงความชื่นชมต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและมีจิตอาสา

X