ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ แด่ตำรวจทหารจํานวน 4 นาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ เรื่อง…

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ แด่ตำรวจทหารจํานวน 4 นาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

  1. พลตำรวจเอก อรรถกร ทิพยโสธร เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  2. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  3. พันเอก สัญญา สาริบุตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
  4. ร้อยเอก สุริยา พันธุ์โยศรี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน