e-Braille Tab2Read กสทช.

กสทช. เพิ่มขีดความสามารถ 1414 Plus บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อคนตาบอด

คัดลอก URL แล้ว

กสทช. เพิ่มขีดความสามารถ 1414 Plus
โทรคมนาคมเพื่อคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

ทั้งฟังค์ชั่นการใช้งานและแอพพลิเคชั่น
บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคทุกรูปแบบ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและพัฒนาตนเองผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมโดยคำนึงถึงรูปแบบของสื่อและช่องทางบริการที่คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์จะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกซึ่งให้บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 4 ช่องทางบริการ

  1. บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้  
  2. บริการ Tab2Read ห้องสมุดหนังสือเสียงออนไลน์
  3. บริการ Tab Radio วิทยุบริการการอ่าน
  4. บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD)

โดยได้พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของทุกบริการได้แก่ มีการนำระบบ VoIP เข้ามาใช้ในบริการสายด่วน1414 แทนระบบเดิมที่ทำงานอยู่บน ISDN มาทำงานบนIP เพื่อรองรับกับบริการใหม่ๆเช่น HD-Voice, WiFi Callingและการขยายบริการในอนาคตออกแบบและพัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นพัฒนาให้ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีและการพัฒนาใหม่ ๆมีความเสถียรปลอดภัยมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลหนังสือ ฐานข้อมูลสมาชิกข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลดิบรวมถึงการดูแลการเชื่อมต่อระหว่างระบบต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการนำเทคโนโลยี HTML5 เดิมมาใช้งานร่วมกับ CSS3 ในการออกแบบอินเตอร์เฟซและหน้าเว็บในบริการ ห้องสมุดออนไลน์ Tab2Read ปรับปรุงเทคโนโลยีข้อมูลของเว็บไซต์ให้รองรับโปรโตคอล HTTPSทั้งการใช้งานผ่านเว็บ www.TAB2Read.com และแอพพลิเคชั่น TAB2Read Mobile เพื่อรับ-ส่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเสียงแบบ DAISY Online Delivery Protocol version 2.0.2 เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเสียงระหว่างห้องสมุด โดยจะมีการทดลองร่วมให้บริการกับห้องสมุดของต่างประเทศที่ให้บริการแก่คนตาบอดด้วยมาตรฐานนี้

ปัจจุบันมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาตาบอดเข้ามาใช้บริการ Tab2read เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากความต้องการในการใช้บริการตำราเรียน หนังสือทางวิชาการ และหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและยังมีความต้องการในเรื่องของสื่อรูปแบบใหม่ ๆ นอกเหนือจากหนังสือเสียง เช่น สื่ออักษรเบรลล์ที่จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหา รายละเอียดและสาระสำคัญของหนังสือบางประเภทโดยเฉพาะหนังสือทางวิชาการ ได้สะดวกกว่าสื่อประเภทหนังสือเสียง จึงได้เพิ่มการจัดให้มีบริการหนังสืออักษรเบรลล์ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์เบรลล์ไฟล์ ผ่านบริการห้องสมุดออนไลน์ tab2read โดยผู้ใช้บริการสามารถนำอิเล็กทรอนิกส์เบรลล์ไฟล์นี้ไปอ่านผ่านเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ Refreshable braille display หรือนำไปสั่งพิมพ์เป็นฮาร์ทก๊อบปี้ผ่านทางเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Braille Printer ได้

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ในบริการวิทยุบริการการอ่าน Tab Radio เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ฟังสะท้อนปัญหาความต้องการร่วมมือกับองค์กรด้านคนตาบอดในต่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรในภูมิภาคอาเซียน เพื่อผลิตและกระจายเสียงรายการในภาคภาษาต่างประเทศเรียนรู้สถานการณ์ ประสบการณ์ บทเรียนตลอดจนความก้าวหน้าของงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในต่างประเทศ และเผยแพร่การดำเนินงานและประสบการณ์ของงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยสู่นานาชาติเสริมสร้างความร่วมมือในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ

พัฒนา software และ application เพื่อผลิตบริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อผสมอื่นๆ ในบริการเสียงบรรยายภาพ AD of Thailand เพื่อจัดบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น internet website โรงภาพยนตร์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งหลาย

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการผลิตสื่อทางเลือกอย่างหนังสือเสียงในระบบ Daisy เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งในด้านการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และห้องบันทึกเสียงตลอดจนการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และผลิตสื่ออักษรเบรลล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Braille)ให้บริการควบคู่ไปกับสื่อประเภทหนังสือเสียงผู้ใช้บริการสามารถนำสื่อประเภท e-Braille ไปแสดงผลผ่านเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Refreshable Braille Display) ซึ่งต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหรือพิมพ์เป็นเอกสารอักษรเบรลล์แบบ Hard Copy ผ่านเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ (Braille Embosser, Braille Printer)

ในส่วนของความร่วมมือกับอาสาสมัคร กสทช. ได้อำนวยความสะดวกให้กับอาสาสมัครที่ต้องการจะร่วมผลิตหนังสือเสียงสามารถใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาสาสมัครเป็นจานวนมาก จึงพัฒนา Read for the Blind เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกาลังการผลิตหนังสือเสียงสำหรับให้บริการต่อไป


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.

RELATED

“เรียงช่อง” วุ่นไม่เลิก ทีวีดิจิตอล,ดาวเทียม,เคเบิล ต่างอ้างความเสียหาย หาข้อยุติไม่เจอ

“เรียงช่อง” วุ่นไม่เลิก ทีวีดิจิตอล,ดาวเทียม,เคเบิล ต่างอ้างความเสียหาย หาข้อยุติไม่เจอ

แม้คู่คดีฟ้องร้องศาลปกครอง คือ กสทช. กับ โครงข่ายทีวีดาวเทียม,เคเบิลทีวี แต่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ คือช่อง ทีวีดิจิตอล

กิจกรรม Road Show “อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6” บุก ม.สวนสุนันทา-ม.ศรีปทุม

กิจกรรม Road Show “อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6” บุก ม.สวนสุนันทา-ม.ศรีปทุม

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว สำหรับโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน” ซึ่งในปีนี้ เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ…

รองนายกฯ ประวิตร รมว.ดีอีเอส และคณะ เข้าประชุมหารือกับ กสทช. เรื่องนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

รองนายกฯ ประวิตร รมว.ดีอีเอส และคณะ เข้าประชุมหารือกับ กสทช. เรื่องนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

วันที่ 5 ก.พ. 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง ดีอีเอส) และคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง…

กสทช. แจ้งข้อปฏิบัติรายงานข่าวกราดยิงโคราช

กสทช. แจ้งข้อปฏิบัติรายงานข่าวกราดยิงโคราช

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ @TakornNBTC เพื่อขอความร่วมมือสำนักข่าวทุกช่อง ในการปฏิบัติการรายข่าวกราดยิงที่โคราช โดยระบุว่า เรียน ท่านผู้ประกอบกิจการทุกช่อง เกาะติด! เหตุ…

กสทช. สั่งปรับ 3 ช่อง ปมเกาติดรายงานข่าวเหตุกราดยิง

กสทช. สั่งปรับ 3 ช่อง ปมเกาติดรายงานข่าวเหตุกราดยิง

วันนี้ (26 ก.พ.) พล.ท. ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกอากาศเหตุการณ์ที่…

โอกาสของผู้ด้อยโอกาส กสทช. เปิดแผนช่วยพัฒนาความรู้เทคโนโลยี สร้างอนาคต

โอกาสของผู้ด้อยโอกาส กสทช. เปิดแผนช่วยพัฒนาความรู้เทคโนโลยี สร้างอนาคต

สำนักงาน กสทช. เสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิต สำนักงาน กสทช. ที่มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทและทุรกันดารทั่วประเทศนั้น กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม นับเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สำนักงาน กสทช. มีเป้าหมายในการเข้าไปเสริมสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับความสามารถของตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร…

สำนักงาน กสทช. ส่งเสริมประชาชนในชนบทสู่สังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงาน กสทช. ส่งเสริมประชาชนในชนบทสู่สังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงาน กสทช. ส่งวิทยากรจัดอบรมเสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในชนบทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนลดช่วงว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศเพื่อให้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของ กสทช. บรรลุเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและมีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้…

กสทช. จัดประมูลเบอร์สวย 154 เบอร์สร้างรายได้ 20 ล้านบาท

กสทช. จัดประมูลเบอร์สวย 154 เบอร์สร้างรายได้ 20 ล้านบาท

นายก่อกิจด่านชัยวิจิตรรองเลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช. จัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยครั้งที่2/2562 รวม2 วันสร้างรายได้ให้รัฐ19,639,276 บาทประมูลออกไปแล้วทั้งหมด154 เลขหมายสำหรับเลขหมายที่ถูกประมูลไปในราคาสูงสุดของการประมูลในครั้งนี้ได้แก่เลขหมาย080-888-9999ประมูลไปในราคาสูงสุด1,600,000 บาทจากราคาเริ่มต้นการประมูล20,000 บาทเลขหมายที่ประมูลได้ราคาสูงสุดเป็นลำดับที่2 ได้แก่เลขหมาย099-988-9999ประมูลได้ไปในราคา1,515,000 บาท การประมูลวันนี้(4 ส.ค. 2562) มีเลขหมายที่ประมูลออกไป19…

กสทช. ยกระดับส่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงพยาบาล ในพื้นที่ชนบท

กสทช. ยกระดับส่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงพยาบาล ในพื้นที่ชนบท

ประชาชนในชนบท มีความใกล้ชิดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ค่อนข้างมาก นอกจากจะเดินทางใกล้แล้ว ยังรู้สึกถึงความเป็นมิตรเมื่อมีปัญหาสุขภาพทั้งเรื่องสุขภาพเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ต่อเมื่อเกินรับมือของ รพสต.แล้ว จึงจะย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ที่มีเครื่องมือและบุคลากรที่พร้อมกว่า ซึ่งมักมองว่าการไปโรงพยาบาลใหญ่หมายถึงต้องมีเหตุร้ายแรง ทำให้เกิดความกังวล การนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในระบบของรพสต. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับที่ 2…