e-Braille Tab2Read กสทช.

กสทช. เพิ่มขีดความสามารถ 1414 Plus บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อคนตาบอด

คัดลอก URL แล้ว

กสทช. เพิ่มขีดความสามารถ 1414 Plus
โทรคมนาคมเพื่อคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

ทั้งฟังค์ชั่นการใช้งานและแอพพลิเคชั่น
บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคทุกรูปแบบ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและพัฒนาตนเองผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมโดยคำนึงถึงรูปแบบของสื่อและช่องทางบริการที่คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์จะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกซึ่งให้บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 4 ช่องทางบริการ

  1. บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้  
  2. บริการ Tab2Read ห้องสมุดหนังสือเสียงออนไลน์
  3. บริการ Tab Radio วิทยุบริการการอ่าน
  4. บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD)

โดยได้พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของทุกบริการได้แก่ มีการนำระบบ VoIP เข้ามาใช้ในบริการสายด่วน1414 แทนระบบเดิมที่ทำงานอยู่บน ISDN มาทำงานบนIP เพื่อรองรับกับบริการใหม่ๆเช่น HD-Voice, WiFi Callingและการขยายบริการในอนาคตออกแบบและพัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นพัฒนาให้ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีและการพัฒนาใหม่ ๆมีความเสถียรปลอดภัยมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลหนังสือ ฐานข้อมูลสมาชิกข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลดิบรวมถึงการดูแลการเชื่อมต่อระหว่างระบบต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการนำเทคโนโลยี HTML5 เดิมมาใช้งานร่วมกับ CSS3 ในการออกแบบอินเตอร์เฟซและหน้าเว็บในบริการ ห้องสมุดออนไลน์ Tab2Read ปรับปรุงเทคโนโลยีข้อมูลของเว็บไซต์ให้รองรับโปรโตคอล HTTPSทั้งการใช้งานผ่านเว็บ www.TAB2Read.com และแอพพลิเคชั่น TAB2Read Mobile เพื่อรับ-ส่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเสียงแบบ DAISY Online Delivery Protocol version 2.0.2 เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเสียงระหว่างห้องสมุด โดยจะมีการทดลองร่วมให้บริการกับห้องสมุดของต่างประเทศที่ให้บริการแก่คนตาบอดด้วยมาตรฐานนี้

ปัจจุบันมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาตาบอดเข้ามาใช้บริการ Tab2read เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากความต้องการในการใช้บริการตำราเรียน หนังสือทางวิชาการ และหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและยังมีความต้องการในเรื่องของสื่อรูปแบบใหม่ ๆ นอกเหนือจากหนังสือเสียง เช่น สื่ออักษรเบรลล์ที่จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหา รายละเอียดและสาระสำคัญของหนังสือบางประเภทโดยเฉพาะหนังสือทางวิชาการ ได้สะดวกกว่าสื่อประเภทหนังสือเสียง จึงได้เพิ่มการจัดให้มีบริการหนังสืออักษรเบรลล์ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์เบรลล์ไฟล์ ผ่านบริการห้องสมุดออนไลน์ tab2read โดยผู้ใช้บริการสามารถนำอิเล็กทรอนิกส์เบรลล์ไฟล์นี้ไปอ่านผ่านเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ Refreshable braille display หรือนำไปสั่งพิมพ์เป็นฮาร์ทก๊อบปี้ผ่านทางเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Braille Printer ได้

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ในบริการวิทยุบริการการอ่าน Tab Radio เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ฟังสะท้อนปัญหาความต้องการร่วมมือกับองค์กรด้านคนตาบอดในต่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรในภูมิภาคอาเซียน เพื่อผลิตและกระจายเสียงรายการในภาคภาษาต่างประเทศเรียนรู้สถานการณ์ ประสบการณ์ บทเรียนตลอดจนความก้าวหน้าของงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในต่างประเทศ และเผยแพร่การดำเนินงานและประสบการณ์ของงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยสู่นานาชาติเสริมสร้างความร่วมมือในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ

พัฒนา software และ application เพื่อผลิตบริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อผสมอื่นๆ ในบริการเสียงบรรยายภาพ AD of Thailand เพื่อจัดบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น internet website โรงภาพยนตร์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งหลาย

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการผลิตสื่อทางเลือกอย่างหนังสือเสียงในระบบ Daisy เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งในด้านการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และห้องบันทึกเสียงตลอดจนการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และผลิตสื่ออักษรเบรลล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Braille)ให้บริการควบคู่ไปกับสื่อประเภทหนังสือเสียงผู้ใช้บริการสามารถนำสื่อประเภท e-Braille ไปแสดงผลผ่านเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Refreshable Braille Display) ซึ่งต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหรือพิมพ์เป็นเอกสารอักษรเบรลล์แบบ Hard Copy ผ่านเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ (Braille Embosser, Braille Printer)

ในส่วนของความร่วมมือกับอาสาสมัคร กสทช. ได้อำนวยความสะดวกให้กับอาสาสมัครที่ต้องการจะร่วมผลิตหนังสือเสียงสามารถใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาสาสมัครเป็นจานวนมาก จึงพัฒนา Read for the Blind เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกาลังการผลิตหนังสือเสียงสำหรับให้บริการต่อไป


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.

RELATED

ประชุมทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ในรูปแบบออนไลน์

ประชุมทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคี ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน Agence Nationale de Réglementation…

กสทช. แจงข้อสงสัยเสียง “Beep” สั้น ๆ 1 ครั้งตอนโทรออก

กสทช. แจงข้อสงสัยเสียง “Beep” สั้น ๆ 1 ครั้งตอนโทรออก

กสทช. ระบุ เสียงดังกล่าว เป็นบริการเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้โทรไปยังหมายเลขนอกเครือข่าย

“เรียงช่อง” วุ่นไม่เลิก ทีวีดิจิตอล,ดาวเทียม,เคเบิล ต่างอ้างความเสียหาย หาข้อยุติไม่เจอ

“เรียงช่อง” วุ่นไม่เลิก ทีวีดิจิตอล,ดาวเทียม,เคเบิล ต่างอ้างความเสียหาย หาข้อยุติไม่เจอ

แม้คู่คดีฟ้องร้องศาลปกครอง คือ กสทช. กับ โครงข่ายทีวีดาวเทียม,เคเบิลทีวี แต่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ คือช่อง ทีวีดิจิตอล

กิจกรรม Road Show “อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6” บุก ม.สวนสุนันทา-ม.ศรีปทุม

กิจกรรม Road Show “อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6” บุก ม.สวนสุนันทา-ม.ศรีปทุม

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว สำหรับโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน” ซึ่งในปีนี้ เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ…

รองนายกฯ ประวิตร รมว.ดีอีเอส และคณะ เข้าประชุมหารือกับ กสทช. เรื่องนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

รองนายกฯ ประวิตร รมว.ดีอีเอส และคณะ เข้าประชุมหารือกับ กสทช. เรื่องนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

วันที่ 5 ก.พ. 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง ดีอีเอส) และคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง…

กสทช. แจ้งข้อปฏิบัติรายงานข่าวกราดยิงโคราช

กสทช. แจ้งข้อปฏิบัติรายงานข่าวกราดยิงโคราช

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ @TakornNBTC เพื่อขอความร่วมมือสำนักข่าวทุกช่อง ในการปฏิบัติการรายข่าวกราดยิงที่โคราช โดยระบุว่า เรียน ท่านผู้ประกอบกิจการทุกช่อง เกาะติด! เหตุ…

กสทช. สั่งปรับ 3 ช่อง ปมเกาติดรายงานข่าวเหตุกราดยิง

กสทช. สั่งปรับ 3 ช่อง ปมเกาติดรายงานข่าวเหตุกราดยิง

วันนี้ (26 ก.พ.) พล.ท. ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกอากาศเหตุการณ์ที่…

โอกาสของผู้ด้อยโอกาส กสทช. เปิดแผนช่วยพัฒนาความรู้เทคโนโลยี สร้างอนาคต

โอกาสของผู้ด้อยโอกาส กสทช. เปิดแผนช่วยพัฒนาความรู้เทคโนโลยี สร้างอนาคต

สำนักงาน กสทช. เสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิต สำนักงาน กสทช. ที่มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทและทุรกันดารทั่วประเทศนั้น กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม นับเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สำนักงาน กสทช. มีเป้าหมายในการเข้าไปเสริมสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับความสามารถของตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร…

สำนักงาน กสทช. ส่งเสริมประชาชนในชนบทสู่สังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงาน กสทช. ส่งเสริมประชาชนในชนบทสู่สังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต

สำนักงาน กสทช. ส่งวิทยากรจัดอบรมเสริมศักยภาพการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในชนบทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนลดช่วงว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศเพื่อให้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของ กสทช. บรรลุเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและมีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้…

X