พระราชทานยศ ในหลวงรัชกาลที่ 10

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ท.หญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ท.หญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

วันที่ 9 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1.ว่าที่ พันเอก พีรพัสตร์ เสือยันต์ เป็น พันเอก
2.ว่าที่ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
3.ว่าที่ พันโทหญิง สิริมา พิศสุวรรณ เป็น พันโทหญิง
4.ว่าที่ พันตรี ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็น พันตรี
5.ว่าที่ พันตรีหญิง ศิริพร ค่านนท์ เป็น พันตรีหญิง
6.ว่าที่ ร้อยเอก วิศณุกร แก้วก่อง เป็น ร้อยเอก
7.ว่าที่ ร้อยโท สมศักดิ์ สุขศรีเด่น เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับ 1 ลำดับ 6 ถึงลำดับ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 , ลำดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2563 , ลำดับ 3 ลำดับ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และลำดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน