กำไร ธนาคาร ผลประกอบการ รายได้

เปิดรายได้ธนาคารปี 2561 แต่ละแบงก์มีกำไรเท่าไหร่?

คัดลอก URL แล้ว

ในช่วงต้นปีอย่างนี้ บรรดาธนาคารต่างๆ ก็จะทยอยแถลงผลประกอบการของปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ย่อมสะท้อนแง่มุมทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้ แบงก์ไหนมีตัวเลขหวือหวาขนาดไหน MThai รวบรวมสรุปมาไว้ให้ดู ณ ที่นี้

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย

 • กำไรสุทธิ 11,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อน
 • เตรียมความพร้อมรับ IFRS 9 ด้วยการตั้งสำรองฯ เพิ่มจากระดับปกติเป็นจำนวน 7,000 ล้านบาท ในปี 2561 ธนาคารดำเนินการตั้งสำรองฯ ทั้งสิ้น 16,100 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนสำรองฯ ต่อ NPL (Coverage Ratio) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 152% จาก 143% ในปีก่อนหน้า
 • อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 2.76%
 • ฐานลูกค้า Retail Active Customer เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.6 ล้านคน จากปีก่อนหน้าที่ 2.5 ล้านคน
 • สัดส่วนลูกค้าดิจิทัล (Digital Active Customers) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48% จาก 35% ในปีที่แล้ว
 • ฐานเงินฝากเพิ่มขึ้นได้ 6.2% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 6.50 แสนล้านบาท
 • ขยายสินเชื่อได้ที่ 6.6% จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 6.86 แสนล้านบาท
 • ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิชะลอตัวลงจากปีก่อน อยู่ที่ 2.94% จาก 3.13%
 • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวลดลง 1.0% มาอยู่ที่ 24,497 ล้านบาท
 • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโต 85.3% มาอยู่ที่ 23,545 ล้านบาท
 • รายได้จากการดำเนินงาน 48,042 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 17,475 ล้านบาท ลดลง 1.8%

ธนาคารกรุงไทย

 • กำไรสุทธิ 28,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.0% จากปีก่อน
 • สินเชื่อรวมเติบโต 4.4% จากสิ้นปีก่อน โดยมาจากสินเชื่อรายย่อยที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) อยู่ที่ 3.13%
 • สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) อยู่ที่ 1.94% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
 • NIM 3.23% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา 3.12%
 • อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) อยู่ที่ 18.19% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ 17.45%

ธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อ 2,111,899 ล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ 4.85
 • เงินรับฝาก 2,298,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87
 • สินทรัพย์ 2,710,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75
 • กำไรสุทธิ 36,310 ล้านบาท
 • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิกว่า 64,000 ล้านบาท
 • รายได้มิใช่ดอกเบี้ย กว่า 18,000 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 7,900 ล้านบาท โดยเฉพาะกำไรจากการขายเงินลงทุน (IRPC) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากบริการเงินกู้  ธุรกิจบัตรและอิเล็กทรอนิกส์ และรายได้ค่านายหน้า
 • หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ร้อยละ 2.15 ของสินเชื่อรวม
 • นำส่งรายได้แผ่นดินในปี 2561 20,054 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจ และเป็นอันดับ 1 ของสถาบันการเงินของรัฐ

ธนาคารกสิกรไทย

 • กำไรสุทธิจำนวน 38,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4,121 ล้านบาท หรือ 12.00% เกิดจากธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
 • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 4,377 ล้านบาท หรือ 4.65% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อ และเงินลงทุน
 • อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.39%
 • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 5,750 ล้านบาท หรือ 9.17% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดเงินเพิ่มขึ้นจากธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน
 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 43.96%
 • สินทรัพย์รวมจำนวน 3,155,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 254,250 ล้านบาท หรือ 8.76% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ และการเติบโตของสินเชื่อ
 • สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 3.34% ขณะที่สิ้นปี 2560 อยู่ที่ระดับ 3.30%
 • อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 160.60% จากระดับ 148.45% ณ สิ้นปี 2560
 • อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 18.32% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.90%

ธนาคารธนชาต

 • กำไรสุทธิ 14,703 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เฉลี่ยปีละประมาณ 10%
 • รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.53% จากสินเชื่อที่เติบโตขึ้น 5.88% โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตสูงถึง 13.44%
 • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 2.95% จากกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง
 • ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.43%
 • NPL Ratio อยู่ที่ 2.30% คงที่จากปีก่อน และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของธนาคารในการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

ธนาคารกรุงเทพ

 • กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 35,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากปี 2560
 • รายได้จากการดำเนินงานจำนวน 121,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9
 • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
 • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.40
 • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 45.4
 • สินเชื่อ 2,083,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ
 • อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงเป็นร้อยละ 3.4
 • อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 190.9

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 • ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 213,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.30% คิดเป็น 173,958 บัญชี
 • แบ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท จำนวนถึง 105,081 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6.29%
 • ส่งผลให้ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,115,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.03%
 • สินทรัพย์รวม 1,163,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.55%
 • เงินฝากรวม 943,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.94%
 • หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน  46,495 ล้านบาท คิดเป็น 4.17% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลง 0.04% ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาบ้านให้ยังคงอยู่กับลูกค้าต่อไป
 • กำไรสุทธิ 12,611 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 12,137 ล้านบาท เพื่อให้ผ่าน KPI ตามนโยบายกระทรวงการคลัง
 • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ระดับที่ 14.19% สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรี

 • เงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้น 10.4% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 161 พันล้านบาท
 • สินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 14.3%
 • สินเชื่อลูกค้าบรรษัทญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC) และสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME เติบโตที่ 19.1% และ 14.8% ตามลำดับ
 • การเติบโตของเงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 8.1% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 107 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
 • กำไรสุทธิ จำนวน 24.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% จากปี 2560
 • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.81% เทียบกับ 3.74% ในปี 2560
 • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 7.2% จากปี 2560 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ รวมถึงค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศและรายได้จากหนี้สูญรับคืน
 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อยู่ที่ 47.2% ปรับตัวดีขึ้นจาก 48.0% ในปี 2560
 • สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ระดับ 2.06%
 • อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 165.8%
 • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง อยู่ที่ระดับ 15.13%

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 • กำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 40,068 ล้านบาท (งบการเงินรวมก่อนตรวจสอบ) ลดลง 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • รายได้จากการดำเนินงาน 138,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีก่อน
 • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโต 4.4%
 • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวลดลง 4.7% จากปีก่อน
 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 46.8% ในปี 2561
 • อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 147% เมื่อเทียบกับ 137% ในปีก่อน
 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อ (Credit cost) อยู่ที่ 1.15%
 • อัตราส่วน NPL อยู่ที่ 2.85%
 • เงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารอยู่ในระดับ 17.1%

ที่มา: แถลงผลประกอบการของธนาคาร


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

Application : GHB ALL แอปเดียวครบ จบทุกบริการ เหมือนยกธนาคารไว้ในมือคุณ สะดวก ปลอดภัย ที่ไหนก็ใช้บริการได้ ลดความเสี่ยงจาก COVID-19

Application : GHB ALL แอปเดียวครบ จบทุกบริการ เหมือนยกธนาคารไว้ในมือคุณ สะดวก ปลอดภัย ที่ไหนก็ใช้บริการได้ ลดความเสี่ยงจาก COVID-19

ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบกับคนทั่วทั้งโลก รวมถึงในประเทศไทย ถือเป็นแรงผลักดันให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จนนำมาสู่วิถีชีวิตปกติใหม่ หรือ New Normal เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของทุกคนให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ…

MGC-ASIA ผนึกกำลัง ต่อยอดธุรกิจใหม่ เข้าถึงทุกเจนฯ เต็มรูปแบบ

MGC-ASIA ผนึกกำลัง ต่อยอดธุรกิจใหม่ เข้าถึงทุกเจนฯ เต็มรูปแบบ

กลุ่มธุรกิจ มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2564 ‘MGC-ASIA Moving Forward 2021’ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สายฮิปว่าไง คอลเลคชั่นสุดคูล AMBUSH กำไร แหวน ต่างหู ดีไซน์ล้ำๆ ราคาจิ๊บๆ

สายฮิปว่าไง คอลเลคชั่นสุดคูล AMBUSH กำไร แหวน ต่างหู ดีไซน์ล้ำๆ ราคาจิ๊บๆ

เครื่องประดับคอลเลคชั่นล่าสุดจากแบรนด์ AMBUSH เรียกเสียงฮือฮาและฮือหือได้ไม่น้อยเลยเมื่อมีการแชร์ภาพวางขายบนเว็บไซต์แฟชั่นไฮแบรนด์ระดับโลก

แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น เผยผลดำเนินงานไตรมาส3ทำกำไรสะสมกว่า130ล้าน

แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น เผยผลดำเนินงานไตรมาส3ทำกำไรสะสมกว่า130ล้าน

บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด แจ้งข่าวถึงผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาว่า ผลประกอบการของบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สิ้นสุดไตรมาส 3…

ธ.ก.ส ชวนร่วมโหวต โครงการประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562

ธ.ก.ส ชวนร่วมโหวต โครงการประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562

“อัจฉริยะการออม เพื่อสร้างนักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School” ประกาศผลแชมป์ระดับฝ่ายภาคทั้งประถมและมัธยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562 “อัจฉริยะการออม เพื่อสร้างนักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่…

ตารางอัปเดตดอกเบี้ยเงินให้ สินเชื่อบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2563

ตารางอัปเดตดอกเบี้ยเงินให้ สินเชื่อบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2563

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน MRR MLR MOR เป็นตัวแปรหลักที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ข้อมูลอัปเดตดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน จากธนาคารต่างๆ ที่เรารวบรวมมาให้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเลือกซื้อบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม ก็ตามรวมไปถึงผู้ที่ซื้อบ้านและผ่อนชำระดอกเบี้ยครบกำหนด 3 ปี…

หลาก วิธีประนอมหนี้บ้าน รักษาบ้านไว้ไม่ให้ถูกยึด

หลาก วิธีประนอมหนี้บ้าน รักษาบ้านไว้ไม่ให้ถูกยึด

ค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่อนบ้านที่เหมาะสม คือไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน และถ้าหากยังมีภาระอื่นๆ อย่างผ่อนรถร่วมด้วย ก็จะยิ่งเป็นภาระหนัก เมื่อแบกภาระหนี้ไม่ไหว การตัดภาระผ่อนบ้านออกไป อาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมนักในเมื่อเรายังมีทางเลือกอื่น นั่นคือการปรับโครงสร้างหนี้และการขอประนอมหนี้กับทางสถาบันการเงิน     วิธีประนอมหนี้บ้าน ในกรณีที่ลูกหนี้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนแล้วว่า…

ธนาคาร-ลิสซิ่ง ร่วมปรับดอกเบี้ย ซับน้ำตาเจ้าของรถรถจากผลกระทบ COVID-19

ธนาคาร-ลิสซิ่ง ร่วมปรับดอกเบี้ย ซับน้ำตาเจ้าของรถรถจากผลกระทบ COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่นับวันทวีความรุนแรงช ส่งผลกระทบต่อชีวิต รวมไปถึงการสูญเสียโอกาสการหารายได้อันเกิดจากการหยุดงานชั่วคราวหรือแม้แต่การกักตุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จนบางรายได้รับผลกระทบขาดสภาพคล่องในการผ่อนชำระต่าง ๆ ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้ออกมาตรการเยี่ยวยาลูกหนี้ในระบบ ด้วยการออกมาตรการในการผ่อนปรนชำระหนี้ ตั้งแต่การปรับเงื่อนไข การพักชำระจนถึงการปรับลดจำนวนชำระขั้นต่ำ หรือขยายระยะเวลาชำระค่างวดในด้านต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว…

กุ๊กกิ๊ก ธนินทร ตั้งเกียรติธนากร เซลส์สาวแสนสวย กับบทสัมภาษณ์ รายได้หลักแสน!!

กุ๊กกิ๊ก ธนินทร ตั้งเกียรติธนากร เซลส์สาวแสนสวย กับบทสัมภาษณ์ รายได้หลักแสน!!

กุ๊กกิ๊ก ธนินทร ตั้งเกียรติธนากร ที่ปรึกษาทางการขาย Porsche Thailand บริษัท AAS Auto Service จำกัด ที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรายได้ของเซลส์สาวสวยคนนี้ รวมถึงบทสัมภาษณ์ที่น้องกุ๊กกิ๊กจะมาเปิดเผยรายได้ต่อเดือนของเธอให้หนุ่ม ๆ ที่เรียกได้ว่า…

X