พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรการควบคุมโควิด-19 โควิด-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม – ทำกิจกรรม – มั่วสุม แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม

โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม กำหนดพื้นที่ควบคุม, ปรับใช้มาตรการจากส่วนกลาง

Home / NEWS / ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม – ทำกิจกรรม – มั่วสุม แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม

ประเด็นน่าสนใจ

  • เว็บไซต์ราชกิจกจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามการชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโควิด-19 ฉบับใหม่ เป็นฉบับที่ 3
  • เป็นการแก้ไข เพิ่มเติมจากฉบับเดิม โดยยังคงห้ามจัดกิจกรรม, ห้ามชุมนุม, ห้ามมั่วสุมเช่นเดิม แต่เพิ่มในส่วนของพื้นที่ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการใหม่
  • และมีการแก้ไขให้ใช้มาตรการควบคุมจากส่วนกลาง ตามประกาศมาตรการฉบับที่ 18

เมื่อคืนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) โดยระบุถึงเหตุผลการในออกประกาศนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากประกาศฉบับก่อนหน้า ที่มีการประกาศ ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

โดยมีการแก้ไข ในข้อ 3 และข้อ 4 คือ

3. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ และเป็นไปตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กำหนดไว้ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๘)
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามลำดับ

4. การชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในลักษณะที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ซึ่งมีประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ผู้จัดการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย หรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัว
ที่อยู่ในเคหสถาน

โดยในประกาศมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๘) นั้น มีการประกาศพื้นที่สถานการณ์การระบาดคือ กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดแลเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่มีการจัดการเข้มงวด – สถานที่ – กิจกรรม รวมถึงการเดินทาง และการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วย

X