วินมอเตอร์ไซค์

เปิดรายได้และขั้นตอนการเป็น ‘วินมอเตอร์ไซค์’

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • ผลสำรวจระบุว่า วินมอเตอร์ไซค์มีรายได้เฉลี่ย 24,370.25 บาทเดือน แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 11,633.64 บาทต่อเดือน
 • การขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่ใกล้เคียงกับวินที่มีอยู่เดิม ให้พิจารณาตามความจําเป็น และให้คํานึงถึงความสงบเรียบร้อย โดยให้มีระยะห่างจากสถานที่ตั้งวินเดิมตามความเหมาะสมด้วย

‘วินมอเตอร์ไซด์’ หรือ ‘รถจักรยานยนต์สาธารณะ’ คือระบบขนส่งมวลชนของไทยที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด ซึ่งแม้วินมอเตอร์ไซค์จะมีรายได้ไม่แน่นอน แต่ก็เป็นอาชีพอิสระที่หลายคนอยากเข้ามาทำ

รายได้และภาระ

จากการเปิดเผยผลสำรวจ “สถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง” ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศมี 185,303 ราย  

ปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบมาก ได้แก่

 • การทะเลาะวิวาท แย่งลูกค้าระหว่างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับ Grab bike
 • ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
 • บอกค่าโดยสารเกินควร
 • วินรถเถื่อนไม่มีใบอนุญาต
 • บริการไม่สุภาพ
 • จอดรถบนทางเท้ากีดขวางทางจราจร

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,243 รายพบว่า 70.06% ได้จดทะเบียนถูกต้องแล้ว และมีรถเป็นของตัวเอง  อายุเฉลี่ยของผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่ที่ 39 ปี ทำอาชีพนี้มาแล้วเฉลี่ย 8 ปี

ในแต่ละเดือนต้องขี่รถเพื่อหารายได้ถึง 25วัน เฉลี่ยวันละ 41 เที่ยว เฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน โดย 79.57% ยึดการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพหลัก เพียงอาชีพเดียว

โดยมีรายได้เฉลี่ย 974.81 บาทต่อวัน หรือ 24,370.25 บาทเดือน ทั้งนี้ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 11,633.64 บาทต่อเดือน โดย 3 อันดับแรก คือ ค่าน้ำมัน ค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ และค่าเช่าเสื้อ ทำให้เหลือรายได้ 12,736.61 บาท รายได้ดังกล่าวต้องนำไปดูแลสมาชิกครอบครัวเฉลี่ย 4 คน และเกือบทั้งหมดไม่มีขึ้นทะเบียนเข้ารับระบบสวัสดิการจากภาครัฐ

การขอจัดตั้งวินใหม่

กล่าวเฉพาะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ ตาม “ประกาศคณะกรรมการประจํากรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง การใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561” ระบุว่า  

“วิน” หมายความว่า สถานที่รอรับคนโดยสารที่คณะอนุกรรมการประจํากรุงเทพมหานคร กําหนดให้ใช้เป็นที่รอรับคนโดยสาร

การขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่และขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ ‘ผู้แทนวิน’ ยื่นต่อ คณะอนุกรรมการประจํากรุงเทพมหานคร ณ สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานครที่สถานที่ตั้งวินตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่ตั้งวิน และแผนผังการจอดรถ
 2. รูปถ่ายบริเวณสถานที่ตั้งวิน และรูปถ่ายสถานที่จอดรถ
 3. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
 4. บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในสถานที่ตั้งวิน พร้อมด้วยภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ยังไม่สิ้นอายุ
 5. ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับขี่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในกรณี ที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น ในกรณีรถนั้นยังไม่ได้ จดทะเบียน
 6. เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารและอัตราค่าโดยสาร

โดยกรณีขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่ คณะอนุกรรมการประจํากรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอํานาจพิจารณากําหนดสถานที่ตั้งวินตามความเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • คํานึงถึงความจําเป็นต้องมีการใช้บริการ รถจักรยานยนต์สาธารณะ การขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นใกล้เคียง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและผู้ใช้ทางเป็นสําคัญ
 • กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอม จากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิใช้พื้นที่นั้น โดยทําเป็นหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่
 • ในกรณีการขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่ใกล้เคียงกับวินที่มีอยู่เดิม ให้พิจารณาตามความจําเป็น เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และให้คํานึงถึงความสงบเรียบร้อย โดยให้มีระยะห่างจากสถานที่ตั้งวินเดิมตามความเหมาะสมด้วย

กรณีเพิ่มจำนวนผู้ขับขี่ในวินเดิม

การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในวินที่จัดตั้งอยู่เดิม ให้ยื่นความประสงค์ ณ สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สถานที่ตั้งวินตั้งอยู่ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศ พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ
 2. ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับขี่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในกรณี ที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น ในกรณีรถนั้นยังไม่ได้ จดทะเบียน

หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ออกได้คนละ 1 คัน โดยให้มี อายุ ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง และให้ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้สิทธิตกทอดแก่ทายาทไม่ได้ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องนํารถมา จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้แล้วเสร็จภายในอายุหนังสือรับรอง

ผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้นํารถไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ไม่ให้บุคคลอื่นเช่า ซื้อ หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ของตนเพื่อการรับจ้าง หรือใช้เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุมที่มีหมายเลขประจําตัวของตนในการรับจ้าง
 2. ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพื่อการรับจ้างติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี
 3. ไม่นํารถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตั้งวินอื่น ที่ตนเองไม่มีชื่ออยู่ ในบัญชีรายชื่อผู้ขับรถและท้องที่ในการรับจ้างคนโดยสารอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

กรณีการถอดชื่อวิน

ให้คณะอนุกรรมการประจํากรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบถอดชื่อผู้ได้รับ หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ออกจากบัญชีรายชื่อ ในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่ เมื่อปรากฏว่าบุคคลนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น หรือ มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 2. เลิกประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 3. ทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นอันระงับ
 4. ประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น เสพสุราหรือเล่นการพนันบริเวณสถานที่ตั้งวิน หรือมีผู้ขับ รถจักรยานยนต์สาธารณะตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อของวินนั้นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอต่อ คณะอนุกรรมการประจํากรุงเทพมหานคร
 5. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได้

แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

เปิดแล้ว ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือ แท็กซี่ – วินมอเตอร์ไซค์ 29 จ. วันนี้

เปิดแล้ว ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือ แท็กซี่ – วินมอเตอร์ไซค์ 29 จ. วันนี้

โดยจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือในเดือน พ.ย. ที่จะถึงนี้

ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ใน 29 จังหวัด

ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ใน 29 จังหวัด

ครม. เห็นชอบ ชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง และกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

พิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ลั่นชัตเตอร์สร้างตัวตนให้โลกรู้จัก

พิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ลั่นชัตเตอร์สร้างตัวตนให้โลกรู้จัก

พี่เอก พิชัย แก้ววิชิต คือมอไซค์รับจ้างเบอร์ 3 ประจำวินราชเทวีแต่ในอีกโลกหนึ่งเขาคือช่างภาพที่มีนิทรรศการภาพถ่ายเป็นของตัวเอง ล่าสุดเขาได้ไปร่วมโปรเจ็คกับแบรนด์ดังระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในชีวิตในฐานะช่างภาพ อะไรที่ทำให้พี่วิน’มอไซค์คนหนึ่งลุกขึ้นมาจับกล้องและสร้างผลงานสุดคูลจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคน ไปสำรวจตัวตนของเขากันเลย   อัมบั้มผลงานสไตล์มินิมอลของ พิชัย แก้ววิชิต Instagram…

กลุ่มแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ จี้ “ศักดิ์สยาม” ให้ช่วยเหลือ ร้องขอปรับค่ามิเตอร์

กลุ่มแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ จี้ “ศักดิ์สยาม” ให้ช่วยเหลือ ร้องขอปรับค่ามิเตอร์

ที่หน้ากระทรวงคมนาคม กลุ่มผู้ให้บริการรถแท็กซี่ นำโดยสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ,คณะทำงานจัดระเบียบรถบริการสาธารณะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ) , กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ได้นำสมาชิกรวมกว่า 300 คน นำรถเครื่องเสียงและรถแท๊กซี่มาปิดบริเวณทางเข้ากระทรวงคมนาคม และบริเวณถนนราชดำเนินกลาง เพื่อทวงถามความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าโดยสาร ค่าบริการขนส่งสัมภาระ และคัดค้านรถที่ไม่ลงทะเบียนเป็นรถขนส่งที่ใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียกรถมาใช้บริการ ตามที่นายศักดิ์สยาม…

หนุ่มขี่ จยย.มารอรับแฟน เจอวินเจ้าถิ่นจอดถาม นึกว่าเป็นแกร็บ

หนุ่มขี่ จยย.มารอรับแฟน เจอวินเจ้าถิ่นจอดถาม นึกว่าเป็นแกร็บ

วานนี้ (12 พ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Weerapong Ummatthai ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลังกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปรับแฟนสาวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ก่อนที่วินมอเตอร์ไซค์จะขี่รถมาจอดขวาง เพื่อไม่ให้เข้าโรงพยาบาล พร้อมบอกว่า “เป็นแกร็บรับคนไม่ได้นะครับ” “เป็นแกร็บหรือเปล่า” ซึ่งเจ้าของคลิปได้พูดสวนไปว่ามารับเมีย เป็นพนักงานโรงพยาบาลดังกล่าว…

“ขุนพลเสื้อกั๊ก” เผาเสื้อวินโชว์ หน้า ก.คมนาคม ต่อต้านแกร็บถูกกฎหมาย

“ขุนพลเสื้อกั๊ก” เผาเสื้อวินโชว์ หน้า ก.คมนาคม ต่อต้านแกร็บถูกกฎหมาย

ที่ หน้ากระทรวงคมนาคม ถ.ราชดำเนินนอก นายสันติ ปฎิภาณรัตน์ ผู้ประสานงานกลุ่มคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรถรับจ้างสาธารณะ พร้อมด้วย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย, ชมรมพิทักษ์สิทธิ์รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะประมาณ 100 กว่าคัน ได้เดินทางมาร่วมตัวกันคัดค้าน กรณี ตามที่ประกาศของกรมการขนส่ง…

ออกหมายจับเพิ่ม 7 ราย คดียกพวกตีกันย่านอุดมสุข ชงยุบ 2 วินมอเตอร์ไซค์

ออกหมายจับเพิ่ม 7 ราย คดียกพวกตีกันย่านอุดมสุข ชงยุบ 2 วินมอเตอร์ไซค์

จากกรณีเหตุวินมอเตอร์ไซค์ยกพวกตีกันกลางถนน บริเวณตลาดอุดมสุข สุขุมวิท 103 เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวานนี้ (9 ก.ค.62)…

วินมอเตอร์ไซค์ จอดถามหนุ่มนึกว่า ‘แกร็บไบค์’ เจอสวนผมมารับแฟน!!

วินมอเตอร์ไซค์ จอดถามหนุ่มนึกว่า ‘แกร็บไบค์’ เจอสวนผมมารับแฟน!!

หนุ่มเจอวินมอเตอร์ไซค์ มาจอดขว้างหน้าก่อนถาม ‘วินมีทำไมไม่เรียก’ เจอพูดสวน ‘ผมไม่ใช่แกร็บ นี่แฟนผม’ วันนี้ (14 มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช่เฟซบุ๊กชื่อ LuNy Toon ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยจากภาพเจ้าของคลิปได้จอดรถเพื่อรอแฟนสาวซื้อของ ซึ่งเป็นจังหวะที่แฟนกำลังเดินมาถึงที่รถจักรยานยนต์…

คลิปนาทีวินมอเตอร์ไซค์ ยกพวกตีกันกลางถนนสุขุมวิท ชาวบ้านโดนลูกหลง เสียชีวิต 1 ราย

คลิปนาทีวินมอเตอร์ไซค์ ยกพวกตีกันกลางถนนสุขุมวิท ชาวบ้านโดนลูกหลง เสียชีวิต 1 ราย

วันนี้ (15 มิ.ย. 62) ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Jutarat Charoenphol ได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะวินมอเตอร์ไซค์ 2 ฝั่ง ยกพวกตีกันกลางถนน บริเวณตลาดอุดมสุข สุขุมวิท 103 พร้อมระบุข้อความว่า…

X