กรมธนารักษ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บ้านคนไทยประชารัฐ สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย

สรุปสินเชื่อโครงการ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’ โดย ออมสิน-ธอส. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิพิจารณาก่อน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการสำหรับผู้ซื้อรายย่อย ประกอบด้วย 1.ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง 2.ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน 3.ประชาชนทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยให้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก สินเชื่อโครงการ แบ่งเป็น  1.สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการ…

Home / NEWS / สรุปสินเชื่อโครงการ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’ โดย ออมสิน-ธอส. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิพิจารณาก่อน

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรมธนารักษ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’ บนที่ดินราชพัสดุ สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
 • ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
 • ออมสิน-ธอส. ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ กรอบวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท
 • ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’ ให้กู้ทั้งโครงการและผู้ซื้อรายย่อย ที่อยู่อาศัย 3 แบบ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย ราคา 350,000-700,000 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ คิดดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ระยะเวลา 4 ปี จากนั้นคิด MRR ลบ 0.75-1.00%

กลุ่มเป้าหมายของโครงการสำหรับผู้ซื้อรายย่อย ประกอบด้วย

1.ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง

2.ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ประชาชนทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

โดยให้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก

สินเชื่อโครงการ แบ่งเป็น 

1.สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการ ที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขของโครงการ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’

 • อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – 3 เท่ากับ 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เท่ากับ MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ออมสิน 6.50% ธอส. 6.25% ต่อปี)
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

2.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) ให้ผู้ซื้อรายย่อยกู้เพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ ‘บ้านคนไทยประชารัฐ’

 • ระดับราคาที่อยู่อาศัย 350,000-700,000 บาท/หน่วย
 • อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – 4 เท่ากับ 2.75 % ต่อปี
 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้กรณีลูกค้ารายย่อย MRR – 0.75% ต่อปี
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน MRR – 1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ออมสิน 7.00% ธอส. 6.75% ต่อปี)
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี พร้อมได้รับการผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio : DSR) ตามที่ธนาคารกำหนด

ตัวอย่าง

กู้ 350,000 บาท ผ่อนชำระ 4 ปีแรก อยู่ที่ 1,700 บาทต่อเดือน  ปีที่ 5-30 ผ่อนชำระ 2,300 ต่อเดือน

กู้ 700,000 บาท อัตราการผ่อนชำระ 4 ปีแรก อยู่ที่ 3,300 บาทต่อเดือน ปีที่ 5-30 ผ่อนชำระประมาณ 4,400-4,500 บาทต่อเดือน

รูปแบบที่อยู่อาศัยโครงการ

แบ่งเป็น 3 รูปแบบ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ได้แก่

 • บ้านแฝด
 • บ้านแถว
 • อาคารชุดพักอาศัย

โดยปัจจุบันธนาคารออมสิน อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย ใน 5 พื้นที่ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย และขอนแก่น ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย (ห้องชุด) และบ้านแฝดชั้นเดียว รวมมูลค่าโครงการประมาณ 1,564 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างประมาณ 2,302 ยูนิต โดยมีผู้สนใจ 4,953 ราย ได้จองสิทธิกับผู้ประกอบการรวม 2,210 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 512 ราย กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 1,674 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ราย

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถมาติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมกับธนาคารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์


MLR และ MRR 
คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว 

MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บสำหรับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ โดยบวกอัตราเพิ่มหรือลดเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเหล่านี้ เช่น MLR +/- x%

ที่ราชพัสดุ คือ อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทย ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

X