3 มาตรการภาษี เยียวยาโควิด-19

ครม. เห็นชอบ 3 มาตรการภาษี เยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด

ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19

Home / NEWS / ครม. เห็นชอบ 3 มาตรการภาษี เยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19
  • มาตรการลดภาษีที่ดินฯ ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ของปีภาษี พ.ศ. 2564
  • มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับที่อยู่อาศัย / การขยายเวลายื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

วานนี้ (26 ม.ค.64) ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในปี 2564 จำนวน 3 เรื่อง

1.มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ)

เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ จากผลกระทบโควิด ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ของปีภาษี พ.ศ. 2564

2️.มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับที่อยู่อาศัย (มาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ)

สนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ รวมถึง ช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ้างงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 ลงเหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน)

สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด ที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3️. การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (การขยายเวลายื่นแบบฯ)

เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้และผู้ประกอบการ จะทำให้ผู้มีเงินได้และผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

ขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 เดือน จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะการยื่นแบบ e-filing ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และการนำส่ง หรือชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีของเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 ที่ต้องยื่นแบบ นำส่งหรือชำระ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564 โดยขยายเวลาออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ เฉพาะการยื่นแบบ e-filing

X