ถ่ายทอดสด ‘ประชุมวุฒิสภา’ [25 ม.ค.64]

คัดลอก URL แล้ว

วันนี้ (25 ม.ค.64) ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 โดยจะมีการถามตอบกระทู้ถาม 3 เรื่อง และพิจารณาเรื่องด่วน “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว”

ระเบียบวาระ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  • รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณา
  • ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….

กระทู้ถาม

  • ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อนักศึกษาครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
  • การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
  • ปฏิรูปตำรวจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เรื่องด่วน

  • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

  • รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X