Tier 2 ค้ามนุษย์

สถานการณ์การค้ามนุษย์ ไทยได้รับการจัดระดับ Tier 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ ใน Tier…

Home / NEWS / สถานการณ์การค้ามนุษย์ ไทยได้รับการจัดระดับ Tier 2

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) ประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ ใน Tier 2
  • เป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 ที่สะท้อนว่า สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 ที่สะท้อนว่า สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบในปีที่ผ่านมา

ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย การป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและอย่างต่อเนื่องต่อไป

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษยเป็นวาระแห่งชาติของไทย โดยรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบ และจะแก้ไขสิ่งที่ยังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด

นอกจากนี้ รัฐบาลยังดำเนินการเชิงรุกและใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้น รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทำให้สถิติเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีอาญา วินัย และถูกยึด/อายัดทรัพย์สินลดลง โดยคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดเป็นภารกิจหน้าที่ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีค้ามนุษย์โดยตรง คือ กองคดีการค้ามนุษย์ เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม มีภารกิจรับผิดชอบดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มที่กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

โดยจะต้องเป็นคดีที่มีเนื้อหาหรือพฤติการณ์แห่งคดีอันเป็นความผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการกระทำความผิดที่มีบุคคลผู้มีอิทธิพลเป็นตัวการ มีบุคคลต่างชาติร่วมกระทำความผิดด้วย โดยร่วมกันกระทำทั้งนอกราชอาณาจักรและในราชอาณาจักรไทยที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรม

ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด การป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์

และช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้ง เพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในเชิงกว้างและลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การยกระดับการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report) ของประเทศไทยให้ดีขึ้นจากระดับ Tier 2 ต่อไป

X