ตั้งชื่อออมสิน ธนาคารออมสิน ราชกิจจานุเบกษา วันออมสิน เด็กแรกเกิด

ราชกิจจาฯ ประกาศเด็กเกิด 1 เม.ย.ออมสินจ่ายให้ 500 ชื่อออมสินให้ 5,000 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศเรื่องการจ่ายเงินเด็กเกิดในวันออมสิน รับเงินคนละ 500 หากตั้งชื่อว่าออมสิน ได้รับเงิน 5,ooo บาท วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยที่ธนาคารออมสินได้กําหนดให้วันที่…

Home / NEWS / ราชกิจจาฯ ประกาศเด็กเกิด 1 เม.ย.ออมสินจ่ายให้ 500 ชื่อออมสินให้ 5,000 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศเรื่องการจ่ายเงินเด็กเกิดในวันออมสิน รับเงินคนละ 500 หากตั้งชื่อว่าออมสิน ได้รับเงิน 5,ooo บาท

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยที่ธนาคารออมสินได้กําหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันออมสิน” และธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็ก

กําหนดการจ่ายเงินทุนประเด็นเด็กเกิดในวันออมสินดังนี้

ข้อ 1 ธนาคารจะจ่ายเงินทุกประเต็มให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  • เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินจะได้รับเงินทุนประเดิม จํานวนเงิน 500 บาทต่อราย หรือ
  • เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินและได้มีการตั้งชื่อเด็ก โดยปรากฏในสูติบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินทุนประเต็ม จํานวนเงิน 5,000 บาทต่อ

ข้อ 2 ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1
  • บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
  • ขอรันเงินทุนประเต็มได้ที่รนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่เด็กเกิด

ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้

  • ต้นฉบับและสําเนาสูติบัตรของเด็ก
  • บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการสะกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล ที่ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนไว้
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

ข้อ 4 ธนาคารจะนําเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

ข้อ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิด ในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

 


 

 

ที่มา  ราชกิจจานุเบกษา

X