จ่านิว ม.ธรรมศาสตร์ สภานักศึกษา

สภานักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ เรียกร้องหยุดใช้ความรุนแรง กรณี ‘จ่านิว’

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ออกแถลงการณ์ เรื่องขอเรียกร้องให้มีการหยุดใช้ความรุนแรงและการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เห็นต่างทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากเหตุการณ์ที่ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ถูกกลุ่มคนเข้าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน…

Home / NEWS / สภานักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ เรียกร้องหยุดใช้ความรุนแรง กรณี ‘จ่านิว’

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ออกแถลงการณ์ เรื่องขอเรียกร้องให้มีการหยุดใช้ความรุนแรงและการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เห็นต่างทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเหตุการณ์ที่ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ถูกกลุ่มคนเข้าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ได้เคยประสบกับเหตุการณ์ในลักษณะทำนองคล้ายกัน ได้ถูกข่มขู่โดยผู้ไม่หวังดีและถูกลอบทำร้ายร่างกาย

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการจัดการเลือกตั้งและเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น ประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น ความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นเรื่องธรรมดาสามัญยิ่งในประเทศอันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย การที่ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ถูกกลุ่มคนเข้าลอบทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น แม้ว่าการทำกิจกรรม เคลื่อนไหวทางการเมืองของนายสิรวิชญ์ จะเป็นที่เห็นชอบต่อประชาชนหรือไม่ก็ตาม หากแต่มิสมควรใช้กำลังและ ความรุนแรง อันเป็นการละเมิดซึ่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ปราศจากการเคารพซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่วิญญูชนพึงกระทำ ขัดต่อหลักการแห่งวิถีประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในฐานะองค์กรตัวแทนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเปิดกว้างทางความคิดและสิทธิเสรีภาพแก่นักศึกษาทุกคน ได้ผิดหวังและเวทนาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง การกระทำอันไร้ซึ่งอารยธรรมของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง เป็นการกระทำที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศที่รัฐบาลได้ประกาศตัวเองอย่างชัดแจ้งแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้ขอเรียกร้องให้มีการหยุดใช้ความรุนแรงและการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง เพื่อสร้างบรรทัดฐานประชาธิปไตยของประเทศแห่งนี้ ให้มีอารยะและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของท่าน ให้สังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อความสงบเรียบร้อยและสันติภาพจะเกิดแก่ประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง

X