กกต ขาดคุณสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

กกต. มีมติสั่งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน ขาดคุณสมบัติ

กกต. มีมติสั่งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน ขาดคุณสมบัติ มีผลต่อค่าเฉลี่ยคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณากรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ได้มีหนังสือขอให้ กกต. พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วมีมติเห็นว่า…

Home / NEWS / กกต. มีมติสั่งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน ขาดคุณสมบัติ

กกต. มีมติสั่งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน ขาดคุณสมบัติ มีผลต่อค่าเฉลี่ยคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณากรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ได้มีหนังสือขอให้ กกต. พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วมีมติเห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรณีดังต่อไปนี้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

(1) กรณีเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 26 เป็นเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ้าซ้อนตามมาตรา 27 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง พรรคการเมืองเดียว ประกอบด้วย

(1.1) นายสุทัศน์ สัตย์แสง พรรคพลังปวงชนไทย หมายเลข 25 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสุรินทร์

(1.2) นายอธิป แท่นรัตนกุล พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 24 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

(1.3) นายวัฒนา เทพน้าทิพย์ พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 25 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนนทบุรี

(1.4) นางสาวพรสุปรีฐ์ บุปผานนทพัฒน์ พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 29 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี

(1.5) นายสมพงษ์ รัตนัง พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 19 เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดขอนแก่น

(1.6) นายธนัท วัฒนะสิริโชค พรรคประชาธรรมไทย หมายเลข 32 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา

(1.7) นายวัชระ วัชระกวีศิลป์ พรรคพลังชาติไทย หมายเลข 28 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด

(1.8) นายเคน วิเศษสุนทร พรรครวมใจไทย หมายเลข 23 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดหนองคาย

(2) กรณีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วัน และไม่ได้เป็นผู้ร่วมกันจดจัดตั้งพรรคการเมือง ส่งผลให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับถึงวันเลือกตั้ง ได้แก่ นายบุญชู แก้วกระจ่าง พรรคพลังชาติไทย หมายเลข 23 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรี

(3) กรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในวงราชการส่งผลให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 42 (10) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้แก่ นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 7 เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

(4) กรณีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 42 (17) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เนื่องจากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ได้แก่ นายสำเร็จ วงศ์ศักดา พรรคชาติพัฒนา หมายเลข 3 เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา