สำนักงาน ก.พ. เรียน ก.พ. ออนไลน์ เรียนออนไลน์ เว็บเรียนออนไลน์

เรียน ก.พ. ออนไลน์ รวมหลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตรให้เมื่อเรียนจบ

เรียน ก.พ. ออนไลน์ 129 หลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร สามารถเรียนได้ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป

Home / CAMPUS / เรียน ก.พ. ออนไลน์ รวมหลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตรให้เมื่อเรียนจบ

หลักสูตรเรียนฟรีดีๆ เรียน ก.พ. ออนไลน์ จาก สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เรียนก็จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้ตนเองด้วย สามารถเรียนได้ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีแบ่งออกเป็นหมวดๆ ให้เลือกเรียน

เรียน ก.พ. ออนไลน์ 129 หลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) ทั้งหมด 95 หลักสูตร

 1. การบริหารอย่างมืออาชีพ 34 หลักสูตร
 2. การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 8 หลักสูตร
 3. การเสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย 2 หลักสูตร
 4. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 หลักสูตร
 5. กฎหมายและระเบียบราชการ 7 หลักสูตร
 6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 15 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) ทั้งหมด 15 หลักสูตร

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร
 2. การบริการที่ดี 2 หลักสูตร
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 หลักสูตร
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 8 หลักสูตร
 5. การทำงานเป็นทีม 1 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ทั้งหมด 19 หลักสูตร

 1. ทักษะทางการคิด 4 หลักสูตร
 2. การเขียนหนังสือราชการ 6 หลักสูตร
 3. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Data Visualization, Project Management, Microsoft Excel) 3 หลักสูตร
 4. ภาษา (ลาว เขมร เวียตนาม เมียนมา มลายู ภาษามลายูท้องถิ่น(ยาวี) 6 หลักสูตร

สามารถอ่านเพิ่มเติม คู่มือการอบรมได้โดย คลิกที่นี่

X