การศึกษา เรียนทหาร

ทหารมีกี่เหล่า หน้าที่เหล่าทหารมีอะไรบ้าง ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน

คัดลอก URL แล้ว

ข้อมูลสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนด้านเหล่าทหาร ซึ่งจะมีการแยกย่อยออกหลายเหล่า และแต่ละเหล่าก็จะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไป ก่อนที่จะเลือกเรียนลองอ่านประกอบการตัดสินใจกันได้นะคะทุกคน – ทหารมีกี่เหล่า หน้าที่เหล่าทหารมีอะไรบ้าง

17 เหล่าทหาร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ภาพ : The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหาร – ตำรวจ

1. เหล่าทหารราบ

หน้าที่ เป็นกองกำลังหลักของกองทัพบกในการรบ มีหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่ เคลื่อนที่ด้วยเท้าได้ทุกภูมิประเทศและฤดูกาล ไม่จำกัดดินฟ้าอากาศ หน้าที่สำคัญอีกประการคือ ทำการสังหารหรือจับข้าศึกที่ยึดพื้นที่อยู่ ขับไล่ ไล่ติดตาม หรือทำให้ข้าศึกอลหม่าน

กำลังพลทหารราบมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ
 • นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ศร.) รับเฉพาะทหารเกณฑ์ ทบ. ที่ประจำแล้ว 1 ปี ทุกเหล่า หรือเคยประจำการ 1 ปี
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารราบไม่น้อยกว่า 1 ปี) และ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2. เหล่าทหารม้า

หน้าที่ มี 3 ประเภท 

 • 2.1 ทหารม้ารถถัง มีหน้าที่ดำเนินกลยุทธ์ เข้าประชิดและทำลายข้าศึกโดยใช้คุณลักษณะดังนี้ มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่, มีเกราะป้องกันตนเอง, มีอำนาจการยิงที่รุนแรง, มีอำนาจการทำลายและข่มขวัญ
 • 2.2 ทหารม้าลาดตระเวน มีหน้าที่ในการปฏิบัติการลาดตระเวนและระวังป้องกันให้กับหน่วยเหนือและหน่วยที่ไปขึ้นสมทบโดยทำการรบด้วยวิธีการรุก ราบและรบหน่วงเวลา
 • 2.3 ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ มีหน้าที่ดำเนินกลยุทธ์หลัก โดยมียานยนต์สายพานหุ้มเกราะ หรือยานหุ้มเกราะอื่นใดนอกเหนือจากรถถังเป็นยานรบหลัก ทำการรบบนยานพาหนะเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารม้ารถถัง ลงรบบนดินต่อเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินกลยุทธ์ทางพื้นดิน เพื่อชดเชยจุดอ่อนของทหารม้ารถถัง

กำลังพลทหารม้ามาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารม้า
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารม้าไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ และ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3. เหล่าทหารปืนใหญ่

หน้าที่ สนับสนุนการรบด้วยการยิงปืนใหญ่ ช่วยเหลือทหารราบในการยิงฉากเพื่อให้ทหารราบปฏิบัติการได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ยิงช่วยโดยตรง และยิงคุ้มครองทหารราบในการเข้าตี ดังนั้นทหารปืนใหญ่กับทหารราบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น และยังมีทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ซึ่งมีหน้าที่ทำการร่วมกับเครื่องบินขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ทำการยิงนำให้เห็นเครื่องบินข้าศึกในเวลากลางคืน

กำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่มาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารปืนใหญ่
 • ทหารกองหนุน (เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารปืนใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ และ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

4. เหล่าทหารช่าง

หน้าที่ ดูแลเทคนิคในการช่าง สร้างการดัดแปลงซ่อมแซมถนนและสะพาน ฯลฯ และงานที่ต้องจัดและเตรียมการ ทำการรบร่วมกับทหารราบในการเข้าตีที่มั่นถาวรหรือที่มั่นดัดแปลงอย่างแข็งแรงของข้าศึก

กำลังพลเหล่าทหารช่างมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารช่าง
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารช่างไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และสอบกับกรมการทหารช่างโดยตรง และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรม วิทย์คอม สถาปัตย์)

5. เหล่าทหารสื่อสาร

หน้าที่ ใช้เครื่อมือสื่อสารติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชา เช่น วิทยุ โทรศัพท์ ทัศนสัญญาณ การนำสาร ฯลฯ

กำลังพลเหล่าทหารสื่อสารมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารสื่อสาร
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารสื่อสารไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และสอบกับกรมการทหารสื่อสารโดยตรง และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรม คอม ไฟฟ้า อิเล็กฯ)

6. เหล่าทหารขนส่ง

หน้าที่ ลำเลียงยุทโธปกรณ์ ลำเลียงโดยตรงและลำเลียงเพิ่มเติม โดยใช้รถไฟ รถยนต์ เรือ สัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ และอาจได้รับมอบให้ควบคุมป้องกัน รักษาหน่วยลำเลียงด้วย

กำลังพลเหล่าทหารขนส่งมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารขนส่ง
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล ฯลฯ)

7. เหล่าทหารสรรพาวุธ

ตรววจเก็บรักษาอุปกรณ์ด้านอาวุธต่าง ๆ พิจารณาคิดค้นอาวุธยุทธโธปกรณ์ทำประโยชน์ให้แก่ราชการ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจ เก็บรักษา แนะนำและแก้ไขซ่อมแซมอาวุธต่าง ๆ ให้ใช้การได้อยู่เสมอ

กำลังพลเหล่าทหารสรรพาวุธมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารสรรพาวุธ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก ปละสอบกับกรมสรรพาวุธทหารบกโดยตรง และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล ฯลฯ)

8. เหล่าทหารพลาธิการ

หน้าที่ บำรุงหน่วยทหารให้ได้รับความสุขสมบูรณ์ในเรื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มีหน้าที่ในการเพิ่มกำลังและส่งกำลัง เก็บรักษาจ่ายของประจำหน่วยทหาร และอาวุธกระสุน

กำลังพลเหล่าทหารพลาธิการมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารพลาธิการ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต เคมี ฯลฯ)

9. เหล่าทหารสารวัตร

หน้าที่ กิจการเชลยศึกรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยทหาร, การจราจร, การอพยพของหลบภัย ป้องกัน สืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมในกองทัพบก จับกุมผู้ขาดหนีราชการ

กำลังพลเหล่าทหารสารวัตรมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารสารวัตร
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก
 • ทหารกองหนุนเพศชาย ที่สอบเป็นพลสารวัตร (ทหารอัตราพลอาสาสมัครรับราชการจนเกษียณ) และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(รับเฉพาะเพศชาย วุฒินิติศาสตร์เท่านั้น)

10. เหล่าทหารสารบรรณ

หน้าที่ ดำเนินงานธุรกิจ การรับ – ส่ง แยกหนังสือราชการ การบรรจุ เลื่อน ปลดและย้ายตำแหน่ง การเบี้ยหวัด การบำเหน็จบำนาญ และลงทัณฑ์ และประวัติการโต้ตอบ การพิมพ์โฆษณา การกฎหมาย การสัสดี และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบ

กำลังพลเหล่าทหารสารบรรณมาจาก

 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก (พวกตำแหน่งเสมียนต่างๆ) และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ บริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ)

11. เหล่าทหารการเงิน

หน้าที่ ดูแลด้านการเงิน เบิกจ่ายเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินค่าใช้สอยต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยทหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหารด้วย

กำลังพลเหล่าทหารการเงินมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารการเงิน
 • บุคคลทั่วไป วุฒิปวช.ด้านพณิชยการทุกสาขา ที่เรียนบัญชีไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิตที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนของกรมการเงินทหารบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การธนาคารเท่านั้น)

12. เหล่าทหารพระธรรมนูญ

หน้าที่ ควบคุมปฏิบัติตามกฎหมายแบบธรรมเนียมทหาร ควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร ดำเนินการไปในกระบวนยุติธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือทหารและหน่วยทหาร ในการพิจารณาฟ้องร้อง ตัดสินพิจารณาไปตามตัวบทกฎหมายนั้น ๆ

กำลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญมาจาก

 • ทหารสังกัดกองทัพบก จะเปิดสอบภายใน (ส่วนใหญ่รับเพศชาย จะเป็นวุฒินิติศาสตร์เท่านั้น)
 • บุคคลทั่วไป วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์และเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.

13. เหล่าทหารแพทย์

หน้าที่ การรักษาพยาบาลทหารในยามสงครามและยามสงบ ตรวจตราการสุขาภิบาล และการอนามัยของหน่วยทหารตลอดจนการควบคุมและแนะนำในเรื่องการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีกำลังสำหรับปฏิบัติเต็มตามอัตราอยู่เสมอ

กำลังพลเหล่าทหารแพทย์มาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์
 • นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนของกรมแพทย์ทหารบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิเภสัช กายภาพบำบัด รังสี ทันตะกรรม โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคนิคการแพทย์ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์)

14. เหล่าทหารแผนที่

หน้าที่ ทำแผนที่ให้กับหน่วยทหาร ตำบลต่าง ๆ ให้แก่หน่วยทหาร เพื่อใช้ในการเดินทางและดำเนินกลยุทธ์ได้ตามภูมิประเทศและสำรวจเส้นทางแก้ไขเพิ่มเติมราละเอียดในแผนที่ของตำบลต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงกับภูมิประเทศที่เป็นจริงอยู่เสมอ

กำลังพลเหล่าทหารแผนที่มาจาก

 • นักเรียนนายสิบแผนที่
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิวิศวกรรมสำรวจ)

15. เหล่าทหารการสัตว์

หน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการ การผลิต การจัดหา การส่งกำลังบำรุง การบริการส่งกำลังสายการสัตว์ การบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์และการเกษตรของกองทัพบก

กำลังพลเหล่าทหารการสัตว์มาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารการสัตว์
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.3-ม.6/เทียบเท่าที่สอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัครและทหารชั้นประทวนของกรมการสัตว์ทหารบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์)

16. เหล่าทหารดุริยางค์

มีหน้าที่ให้ความบันเทิง เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดของทหาร และหน่วยทหาร ปลุกใจและบำรุงขวัญทหารด้วยดนตรี เอให้ทหารได้มีกำลังใจและภูมิใจในเกียรติของนักรบและเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่

กำลังพลเหล่าทหารดุริยางค์มาจาก

 • นักเรียนดุริยางค์ทหารบก
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.3-6 ที่สอบเป็นพนักงานราชการแล้วได้บรรจุภายหลัง และ
 • บุคคลทั่วไปเพศชาย(บางครั้งรับเฉพาะทหารกองหนุน) วุฒิม.3ที่สอบบรรจุเป็นพลดุริยางค์(พลอาสาสมัคร)

17. เหล่าทหารการข่าว

หน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวทางทหาร และปฏิบัติการพิเศษ ในด้านการข่าว รวมทั้งทูตฝ่ายทหารบก และกิจการต่างประเทศของกองทัพบกกำหนดความต้องการ และกำกับการเกี่ยวกับการแจกจ่ายแผนที่ทหาร

กำลังพลเหล่าทหารการข่าวมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารการข่าว
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่มา : theroadtosoldierpoliceth, ภาพ The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหาร – ตำรวจ


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาประกาศแจกชุดอุปกรณ์การเรียนที่บ้านกว่า 7 แสนชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

การเรียน หมากล้อม ระดับตั้งแต่ 8 คิวขึ้นไป ทำให้มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และอาจทำให้ผลการเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วย

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

อาชีพทางเลือกใหม่ สายอาชีพมาแรง! ไม่ต้องกลัวตกงาน ในยุค Wellness Society มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

รู้จัก “นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์” หลักสูตรการเรียนใหม่แห่งแรกของไทย

รู้จัก “นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์” หลักสูตรการเรียนใหม่แห่งแรกของไทย

อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ถือเป็นสาขาวิชาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ และถ้ามีมากขึ้นก็จะสามารถช่วยแพทย์ได้มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน

เปิดบ้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ “CMMU Open House Live 2021” แนวทางศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก

เปิดบ้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ “CMMU Open House Live 2021” แนวทางศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ เต็มรูปแบบ ในงาน “CMMU Open House Live 2021”

ปฏิรูปยกเซต! จีนห้าม รร.จัดอันดับคะแนนสอบ-คุมปริมาณการบ้าน

ปฏิรูปยกเซต! จีนห้าม รร.จัดอันดับคะแนนสอบ-คุมปริมาณการบ้าน

จีนสั่งห้ามโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดเผยคะแนนสอบและการจัดอันดับคะแนนของนักเรียน มุ่งแก้ปัญหาการยึดติดกับคะแนนสอบ อัตราการสมัครเรียน วุฒิการศึกษา

มอบโอกาสทางการศึกษา “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” รับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ 20/2564

มอบโอกาสทางการศึกษา “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” รับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ 20/2564

เป็นระยะกว่า 22 ปีที่ “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด…

บุ๋ม ปนัดดา เป็นปลื้ม น้องอันดา ลูกสาว ผลการเรียนเกรด 4 ทุกวิชา

บุ๋ม ปนัดดา เป็นปลื้ม น้องอันดา ลูกสาว ผลการเรียนเกรด 4 ทุกวิชา

บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ภูมิใจในตัว น้องอันดา ลูกสาวคนเก่ง ที่สามารถคว้าเกรด 4 ในการเรียนเทอมนี้มาได้ทุกวิชา