การศึกษา เรียนทหาร

ทหารมีกี่เหล่า หน้าที่เหล่าทหารมีอะไรบ้าง ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน

คัดลอก URL แล้ว

ข้อมูลสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนด้านเหล่าทหาร ซึ่งจะมีการแยกย่อยออกหลายเหล่า และแต่ละเหล่าก็จะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไป ก่อนที่จะเลือกเรียนลองอ่านประกอบการตัดสินใจกันได้นะคะทุกคน – ทหารมีกี่เหล่า หน้าที่เหล่าทหารมีอะไรบ้าง

17 เหล่าทหาร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ภาพ : The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหาร – ตำรวจ

1. เหล่าทหารราบ

หน้าที่ เป็นกองกำลังหลักของกองทัพบกในการรบ มีหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่ เคลื่อนที่ด้วยเท้าได้ทุกภูมิประเทศและฤดูกาล ไม่จำกัดดินฟ้าอากาศ หน้าที่สำคัญอีกประการคือ ทำการสังหารหรือจับข้าศึกที่ยึดพื้นที่อยู่ ขับไล่ ไล่ติดตาม หรือทำให้ข้าศึกอลหม่าน

กำลังพลทหารราบมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ
 • นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ศร.) รับเฉพาะทหารเกณฑ์ ทบ. ที่ประจำแล้ว 1 ปี ทุกเหล่า หรือเคยประจำการ 1 ปี
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารราบไม่น้อยกว่า 1 ปี) และ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2. เหล่าทหารม้า

หน้าที่ มี 3 ประเภท 

 • 2.1 ทหารม้ารถถัง มีหน้าที่ดำเนินกลยุทธ์ เข้าประชิดและทำลายข้าศึกโดยใช้คุณลักษณะดังนี้ มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่, มีเกราะป้องกันตนเอง, มีอำนาจการยิงที่รุนแรง, มีอำนาจการทำลายและข่มขวัญ
 • 2.2 ทหารม้าลาดตระเวน มีหน้าที่ในการปฏิบัติการลาดตระเวนและระวังป้องกันให้กับหน่วยเหนือและหน่วยที่ไปขึ้นสมทบโดยทำการรบด้วยวิธีการรุก ราบและรบหน่วงเวลา
 • 2.3 ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ มีหน้าที่ดำเนินกลยุทธ์หลัก โดยมียานยนต์สายพานหุ้มเกราะ หรือยานหุ้มเกราะอื่นใดนอกเหนือจากรถถังเป็นยานรบหลัก ทำการรบบนยานพาหนะเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารม้ารถถัง ลงรบบนดินต่อเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินกลยุทธ์ทางพื้นดิน เพื่อชดเชยจุดอ่อนของทหารม้ารถถัง

กำลังพลทหารม้ามาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารม้า
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารม้าไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ และ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3. เหล่าทหารปืนใหญ่

หน้าที่ สนับสนุนการรบด้วยการยิงปืนใหญ่ ช่วยเหลือทหารราบในการยิงฉากเพื่อให้ทหารราบปฏิบัติการได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ยิงช่วยโดยตรง และยิงคุ้มครองทหารราบในการเข้าตี ดังนั้นทหารปืนใหญ่กับทหารราบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น และยังมีทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ซึ่งมีหน้าที่ทำการร่วมกับเครื่องบินขับไล่ป้องกันภัยทางอากาศ ทำการยิงนำให้เห็นเครื่องบินข้าศึกในเวลากลางคืน

กำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่มาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารปืนใหญ่
 • ทหารกองหนุน (เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารปืนใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ และ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

4. เหล่าทหารช่าง

หน้าที่ ดูแลเทคนิคในการช่าง สร้างการดัดแปลงซ่อมแซมถนนและสะพาน ฯลฯ และงานที่ต้องจัดและเตรียมการ ทำการรบร่วมกับทหารราบในการเข้าตีที่มั่นถาวรหรือที่มั่นดัดแปลงอย่างแข็งแรงของข้าศึก

กำลังพลเหล่าทหารช่างมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารช่าง
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารช่างไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และสอบกับกรมการทหารช่างโดยตรง และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรม วิทย์คอม สถาปัตย์)

5. เหล่าทหารสื่อสาร

หน้าที่ ใช้เครื่อมือสื่อสารติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชา เช่น วิทยุ โทรศัพท์ ทัศนสัญญาณ การนำสาร ฯลฯ

กำลังพลเหล่าทหารสื่อสารมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารสื่อสาร
 • ทหารกองหนุน(เฉพาะจากทหารเกณฑ์ที่ประจำการเหล่าทหารสื่อสารไม่น้อยกว่า 1 ปี) ที่สอบบรรจุส่วนกำลังรบ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และสอบกับกรมการทหารสื่อสารโดยตรง และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรม คอม ไฟฟ้า อิเล็กฯ)

6. เหล่าทหารขนส่ง

หน้าที่ ลำเลียงยุทโธปกรณ์ ลำเลียงโดยตรงและลำเลียงเพิ่มเติม โดยใช้รถไฟ รถยนต์ เรือ สัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ และอาจได้รับมอบให้ควบคุมป้องกัน รักษาหน่วยลำเลียงด้วย

กำลังพลเหล่าทหารขนส่งมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารขนส่ง
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล ฯลฯ)

7. เหล่าทหารสรรพาวุธ

ตรววจเก็บรักษาอุปกรณ์ด้านอาวุธต่าง ๆ พิจารณาคิดค้นอาวุธยุทธโธปกรณ์ทำประโยชน์ให้แก่ราชการ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจ เก็บรักษา แนะนำและแก้ไขซ่อมแซมอาวุธต่าง ๆ ให้ใช้การได้อยู่เสมอ

กำลังพลเหล่าทหารสรรพาวุธมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารสรรพาวุธ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ด้านช่างที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก ปละสอบกับกรมสรรพาวุธทหารบกโดยตรง และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล ฯลฯ)

8. เหล่าทหารพลาธิการ

หน้าที่ บำรุงหน่วยทหารให้ได้รับความสุขสมบูรณ์ในเรื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มีหน้าที่ในการเพิ่มกำลังและส่งกำลัง เก็บรักษาจ่ายของประจำหน่วยทหาร และอาวุธกระสุน

กำลังพลเหล่าทหารพลาธิการมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารพลาธิการ
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต เคมี ฯลฯ)

9. เหล่าทหารสารวัตร

หน้าที่ กิจการเชลยศึกรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยทหาร, การจราจร, การอพยพของหลบภัย ป้องกัน สืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมในกองทัพบก จับกุมผู้ขาดหนีราชการ

กำลังพลเหล่าทหารสารวัตรมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารสารวัตร
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก
 • ทหารกองหนุนเพศชาย ที่สอบเป็นพลสารวัตร (ทหารอัตราพลอาสาสมัครรับราชการจนเกษียณ) และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(รับเฉพาะเพศชาย วุฒินิติศาสตร์เท่านั้น)

10. เหล่าทหารสารบรรณ

หน้าที่ ดำเนินงานธุรกิจ การรับ – ส่ง แยกหนังสือราชการ การบรรจุ เลื่อน ปลดและย้ายตำแหน่ง การเบี้ยหวัด การบำเหน็จบำนาญ และลงทัณฑ์ และประวัติการโต้ตอบ การพิมพ์โฆษณา การกฎหมาย การสัสดี และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบ

กำลังพลเหล่าทหารสารบรรณมาจาก

 • บุคคลทั่วไปวุฒิปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนตามหน่วยของกองทัพบก (พวกตำแหน่งเสมียนต่างๆ) และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ บริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ)

11. เหล่าทหารการเงิน

หน้าที่ ดูแลด้านการเงิน เบิกจ่ายเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินค่าใช้สอยต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยทหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหารด้วย

กำลังพลเหล่าทหารการเงินมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารการเงิน
 • บุคคลทั่วไป วุฒิปวช.ด้านพณิชยการทุกสาขา ที่เรียนบัญชีไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิตที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนของกรมการเงินทหารบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การธนาคารเท่านั้น)

12. เหล่าทหารพระธรรมนูญ

หน้าที่ ควบคุมปฏิบัติตามกฎหมายแบบธรรมเนียมทหาร ควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร ดำเนินการไปในกระบวนยุติธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือทหารและหน่วยทหาร ในการพิจารณาฟ้องร้อง ตัดสินพิจารณาไปตามตัวบทกฎหมายนั้น ๆ

กำลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญมาจาก

 • ทหารสังกัดกองทัพบก จะเปิดสอบภายใน (ส่วนใหญ่รับเพศชาย จะเป็นวุฒินิติศาสตร์เท่านั้น)
 • บุคคลทั่วไป วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์และเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.

13. เหล่าทหารแพทย์

หน้าที่ การรักษาพยาบาลทหารในยามสงครามและยามสงบ ตรวจตราการสุขาภิบาล และการอนามัยของหน่วยทหารตลอดจนการควบคุมและแนะนำในเรื่องการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีกำลังสำหรับปฏิบัติเต็มตามอัตราอยู่เสมอ

กำลังพลเหล่าทหารแพทย์มาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์
 • นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.6/ปวช.ที่สอบบรรจุทหารชั้นประทวนของกรมแพทย์ทหารบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิเภสัช กายภาพบำบัด รังสี ทันตะกรรม โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคนิคการแพทย์ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์)

14. เหล่าทหารแผนที่

หน้าที่ ทำแผนที่ให้กับหน่วยทหาร ตำบลต่าง ๆ ให้แก่หน่วยทหาร เพื่อใช้ในการเดินทางและดำเนินกลยุทธ์ได้ตามภูมิประเทศและสำรวจเส้นทางแก้ไขเพิ่มเติมราละเอียดในแผนที่ของตำบลต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงกับภูมิประเทศที่เป็นจริงอยู่เสมอ

กำลังพลเหล่าทหารแผนที่มาจาก

 • นักเรียนนายสิบแผนที่
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิวิศวกรรมสำรวจ)

15. เหล่าทหารการสัตว์

หน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการ การผลิต การจัดหา การส่งกำลังบำรุง การบริการส่งกำลังสายการสัตว์ การบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์และการเกษตรของกองทัพบก

กำลังพลเหล่าทหารการสัตว์มาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารการสัตว์
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.3-ม.6/เทียบเท่าที่สอบบรรจุเป็นพลอาสาสมัครและทหารชั้นประทวนของกรมการสัตว์ทหารบก และ
 • บุคคลทั่วไปวุฒิป.ตรี-โทที่สอบบรรจุทหารชั้นสัญญาบัตรของทบ.(จะเป็นวุฒิสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์)

16. เหล่าทหารดุริยางค์

มีหน้าที่ให้ความบันเทิง เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดของทหาร และหน่วยทหาร ปลุกใจและบำรุงขวัญทหารด้วยดนตรี เอให้ทหารได้มีกำลังใจและภูมิใจในเกียรติของนักรบและเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่

กำลังพลเหล่าทหารดุริยางค์มาจาก

 • นักเรียนดุริยางค์ทหารบก
 • บุคคลทั่วไปวุฒิม.3-6 ที่สอบเป็นพนักงานราชการแล้วได้บรรจุภายหลัง และ
 • บุคคลทั่วไปเพศชาย(บางครั้งรับเฉพาะทหารกองหนุน) วุฒิม.3ที่สอบบรรจุเป็นพลดุริยางค์(พลอาสาสมัคร)

17. เหล่าทหารการข่าว

หน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวทางทหาร และปฏิบัติการพิเศษ ในด้านการข่าว รวมทั้งทูตฝ่ายทหารบก และกิจการต่างประเทศของกองทัพบกกำหนดความต้องการ และกำกับการเกี่ยวกับการแจกจ่ายแผนที่ทหาร

กำลังพลเหล่าทหารการข่าวมาจาก

 • นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารการข่าว
 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่มา : theroadtosoldierpoliceth, ภาพ The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหาร – ตำรวจ


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

ตามไปดู 4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ ที่ใช้รับมือปัญหาช่วงโควิด-19 มีแนวทางรับมือเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างไรบ้าง

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาประกาศแจกชุดอุปกรณ์การเรียนที่บ้านกว่า 7 แสนชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

การเรียน หมากล้อม ระดับตั้งแต่ 8 คิวขึ้นไป ทำให้มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และอาจทำให้ผลการเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วย

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

อาชีพทางเลือกใหม่ สายอาชีพมาแรง! ไม่ต้องกลัวตกงาน ในยุค Wellness Society มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

X