ทรงผมนักเรียน

สรุป เรื่องกฎใหม่การไว้ ทรงผมของนักเรียน 2563

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎใหม่ฯ การไว้ ทรงผมของนักเรียน 2563 นักเรียนชายและหญิง สามารถไว้ผมยาวหรือสั้นก็ได้ แต่ต้องเหมาะสมเรียบร้อย ห้ามดัดผม ห้ามย้อมสี ฯลฯ

Home / CAMPUS / สรุป เรื่องกฎใหม่การไว้ ทรงผมของนักเรียน 2563

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ ทรงผมของนักเรียน 2563 โดยสรุปดังต่อไปนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎใหม่ฯ การไว้ ทรงผมของนักเรียน 2563

นักเรียนชาย

นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

นักเรียนหญิง

จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบ

ข้อห้ามอื่นๆ

  • ห้ามดัดผม
  • ห้ามย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
  • ห้ามไว้หนวดหรือเครา
  • การกระทำไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

สรุป : นักเรียนชายและหญิง สามารถไว้ผมยาวหรือสั้นก็ได้ แต่ต้องเหมาะสมเรียบร้อย ห้ามดัดผม ย้อมสี ไว้หนวดเครา และห้ามตัดแต่งทรงผมเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

อ้างอิงจาก : www.ratchakitcha.soc.go.th

X