TCAS 63 คณะยอดฮิต

10 อันดับ คณะยอดฮิต มีผู้สมัครมากที่สุดใน TCAS รอบ 3

คัดลอก URL แล้ว

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยรายชื่อ สถิติผลรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS63 ในรอบ 3 พบว่า 10 อันดับคณะยอดฮิตที่มีผู้สมัครมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 63 )

10 อันดับ คณะยอดฮิต มีผู้สมัครมากที่สุดใน TCAS รอบ 3

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

น้อง ๆ ที่สอบติดต้อง ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 (ภายในวันที่ 9 พ.ค. 63)

– ผู้ใดที่ได้กดยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 7 พ.ค. 63 ช่วงเวลา 12.12 – 12.30 น. ขอให้กดยืนยันสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง

– ระบบประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 เพียง สาขาวิชาเดียวที่ดีที่สุด (พิจารณาจากอันดับที่เลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก)

– ถ้าต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ยืนยันสิทธิ์” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

– หากไม่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” หรือ ไม่กดยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

– ถ้าสาขาวิชากำหนดให้ต้องไปสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่ระบุ ผู้ยืนยันสิทธิ์ต้องดำเนินการตามที่สาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อย หากไม่ดำเนินการ จะถือว่า ไม่ประสงค์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

 

ที่มา : CUPTmytcas


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

X