dek62 synonym word SYNONYMS คือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำเหมือน ฝึกภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ความหมายคล้ายกัน เกร็ดความรู้

รวมคำศัพท์น่ารู้! ภาษาอังกฤษ คำเหมือน SYNONYMS

เพื่อนๆ เคยเกิดอาการงงๆ กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ้างไหม? มันมีคำเหมือนที่มีความหมายใกล้เคียงกันเยอะมาก วันนี้ทีนเอ็มไทย มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ SYNONYMS หรือ คำเหมือน มาฝากให้ได้นำไปฝึกใช้กันค่ะ ซึ่งแต่ละคำนั้นมีความหมายเหมือนกัน แต่อย่าลืมว่าการใช้จะแตกต่างกันด้วยนะคะ.. รวมคำศัพท์น่ารู้! ภาษาอังกฤษ คำเหมือน…

Home / CAMPUS / รวมคำศัพท์น่ารู้! ภาษาอังกฤษ คำเหมือน SYNONYMS

เพื่อนๆ เคยเกิดอาการงงๆ กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ้างไหม? มันมีคำเหมือนที่มีความหมายใกล้เคียงกันเยอะมาก วันนี้ทีนเอ็มไทย มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ SYNONYMS หรือ คำเหมือน มาฝากให้ได้นำไปฝึกใช้กันค่ะ ซึ่งแต่ละคำนั้นมีความหมายเหมือนกัน แต่อย่าลืมว่าการใช้จะแตกต่างกันด้วยนะคะ..

รวมคำศัพท์น่ารู้! ภาษาอังกฤษ
คำเหมือน SYNONYMS

 

SYNONYMS คืออะไร?

SYNONYMS (ซีโนเนม) คือ คำเหมือน หรือคำศัพท์คำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันกับอีกคำหนึ่ง แต่สะกดไม่เหมือนกัน และ สามารถเป็นได้ทั้ง  Nouns, Verbs, Adverbs และ Adjectives Synonyms ในพจนานุกรมจะมีตัวย่อว่า syn. ที่ต้องมี Synonyms ขึ้นมา เนื่องจากคำศํพท์ภาษาอังกฤษ 1 คำ สามารถมีความหมายได้หลายความหมาย และหนึ่งความหมายนั้นก็สามารถเกิดจากคำศัพท์หลายๆ คำได้เช่นกัน

โดดเรียน (Verb)

– cut class
– skip class
– ditch class
– skive
– bunk off
– play hooky
– play truant
– be truant

ปลอดภัย (Adj.)

– safe
– secure
– intact
– all right
– unhurt
– unharmed
– undamaged
– uninjured
– untouched
– unscathed
– safe and sound
– alive and well

สำคัญ (Adj.)

– important
– pivotal
– significant
– vital
– essential
– key
– crucial
– chief
– central
– main
– critical
– major
– principal
– imperative
– fundamental
– weighty

อย่างมาก (Adj./Adv.)

– great (ly)
– large (ly)
– sharp (ly)
– sizable (-y)
– significant (ly)
– dramatic (ally)
– substantial (ly)
– substantive (ly)
– considerable (-y)

อย่างชัดเจน (Adj./Adv.)

– marked (ly)
– striking (ly)
– noticeable (-y)
– conspicuous (ly)
– remarkable (-y)
– distinct (ly)
– obvious (ly)
– evident (ly)
– clear (ly)

เพิ่ม (Verb)

– increase
– rise
– grow
– climb
– soar
– surge
– escalate
– skyrocket

ลด (Verb)

– decrease
– fall
– drop
– decline
– reduce
– lower
– plunge
– plummet

เห็นด้วย (Verv.)

– accept
– agree
– assent
– accede
– say yes
– comply
– concur
– consent

ปฏิเสธ (Verb.)

– refuse
– reject
– deny
– say no
– turn down
– decline
– repudiate

ฉลาด (Adj.)

– clever
– smart
– bright
– brainy
– acute
– wise
– intelligent
– brilliant
– knowledgeable
– learned
– educated
– scholarly

โง่ (Adj.)

– stupid
– dense
– silly
– thick
– foolish
– slow
– idiotic
– dumb
– dummy
– dull
– dim
– brainless
– half-baked
– haif-witted

น่ากลัว (Adj.)

– scary
– creepy
– spooky
– chilling
– frightening
– intimidating
– terrifying
– horrifying
– shocking
– alarming
– worrying
– menacing

อันตราย (Adj.)

– dangerous
– destructive
– disastrous
– unsafe
– harmful
– hazardous
– risky
– reinous
– perilous
– precarious
– treacherous
– threatening

ร้ายแรงถึงตาย (Adj.)

– deadly
– lethal
– fatal
– motal
– critical
– life-threatening

ได้รับ (Verb.)

– get
– gain
– earn
– receive
– obtain
– acquire

 

ให้ (Verb.)

– give
– offer
– award
– supply
– provide
– present
– contribute
– hand
– hand out
– hand over
– grant
– bestow
– confer
– funish

สวย น่ารัก (Adj.)

– beautiful
– stunning
– cute
– attractive
– striking
– lovely
– gorgeous
– charming
– pretty
– elegant
– fetching
– adorable
– exquisite
– alluring
– pleasant
– glamorous
– appealing
– personable
– nice-looking
– good-looking

โดยบังเอิญ (Adj.)

– by luck
– by chance
– by accident
– by coincidence
– accidentally
– incidentally
– coincidentally

เร็ว (Adj.)

– fast
– quick
– speedy
– rapid
– swift
– express
– high-speed
– promt
– brisk

ดี เยี่ยม (Adj.)

– good
– great
– excellent
– wonderful
– fantastic
– terrific
– brilliant
– outstanding
– superb
– magnificent
– amazing
– awesome
– impressive

แย่ ห่วย (ADj.)

– bad
– poor
– flawed
– faulty
– defective
– deficient
– substandard
– imperfect
– inferior

สำเร็จ (Verv.)

– succeed
– achieve
– complete
– flourish
– prosper
– sttain
– thrive
– reach
– win
– realize

ความสามารถ (Noun)

– ability
– capability
– capacility
– skill
– talent
– gift
– aptitude
– expertise
– competence

ขยัน (Adj.)

– hard-working
– assiduous
– diligent
– studious
– industrious
– perseverting
– studious

ขี้เกียจ (Adj.)

– lazy
– idle
– indolent
– lethargic
– sluggish
– slothful
– shiftless

อาชีพ (Noun)

– work
– job
– career
– calling
– pursuit
– occupation
– vacation
– profession
– livelihood
– employment

ดีใจ (Adj.)

– happy
– pleased
– glad
– joyful
– jubilant
– contended
– cheery
– cheerful
– gleeful
– blissful
– ecstatic

เศร้า เสียใจ  (Adj.)

– sad
– blue
– down
– low
– downcast
– low-spirited
– depressed
– dejected
– gloomy
– joyless
– saddened
– despondent
– miserable
– disconsolate
– sorrowful
– woeful

หายนะ (Noun)

– disaster
– apocalypse
– debacle
– calamity
– act of god

รวมคำศัพท์น่ารู้! ภาษาอังกฤษ คำเหมือน SYNONYMS

สอน (Verb)

– teach
– guide
– coach
– train
– tutor
– educate
– cram
– edify
– diacipline

เริ่มต้น (Verb)

– begin
– start
– launch
– kick off
– get off
– get going
– set up
– set about
– set in motion
– open
– initiate
– commence

ทั้งหมด (Adj.)

– complete
– whole
– entire
– total
– ful
– all

แปลก (Adj.)

– strange
– odd
– weird
– bizarre
– curious
– erratic
– unusual
– uncommon
– aderrant
– atypical
– irregular
– extraordinaty
– outlandish

อร่อย (Adj.)

– delicious
– testeful
– tasty
– yummy
– savory
– toothly
– toothsome
– appetizing
– delectable
– delightful

ไม่มีอันตราย (Adj.)

– safe
– benign
– harmless
– risk-frree
– nontoxic
– nonviolent
– innocent
– innocuous
– inoffensive
– unoffending
– undamaging

ใหญ่โต (Adj.)

– big
– large
– vast
– huge
– jumbo
– sizable
– outsize
– oversize
– giant
– extensive
– massive
– enormous
– stupendous
– whopping

เล็ก จิ๋ว (Adj.)

– small
– little
– tiny
– mini
– peewee
– teeny
– petite
– pocket
– bitty
– pint-size

ช้า (Adj.)

– slow
– belated
– gradual
– sluggish
– tardy
– delayed
– drawn-out
– stagnant
– time-sonsuming
– protrated

ยอมแพ้ (Verb)

– give up
– give in
– give away
– surrender
– succumb
– submit
– capitilate
– admit defeat
– lay down your arms
– throw in the towel

อ่านเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ KandoWriting (คอร์สภาษาอังกฤษ)

ขอบคุณข้อมูล FB : KandoWriting

ภาพ weheartit.com