N-NET N-NET 2562 กศน. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตารางสอบ ตารางสอบ N-NET สทศ. สอบ N-NET

เช็คตารางสอบ N-NET การศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

มาเช็ค ตารางสอบ N-NET การศึกษานอกระบบโรงเรียน ระดับประถม มัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการสอบ ในช่วงสิงหาคม 2562 นี้แล้ว น้องๆ…

Home / CAMPUS / เช็คตารางสอบ N-NET การศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

มาเช็ค ตารางสอบ N-NET การศึกษานอกระบบโรงเรียน ระดับประถม มัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการสอบ ในช่วงสิงหาคม 2562 นี้แล้ว น้องๆ เตรียมความพร้อมกันหรือยัง? ถ้ายังต้องรีบแล้วน้า และอย่าลืมมาเช็คตารางสอบ N-NET ตามระดับชั้น ที่ทีนเอ็มไทยนำมาฝากกัน

เช็คตารางสอบ N-NET
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ปี 2562

โดยสอบครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ประกาศผลสอบ 25 กันยายน 2562 / สอบครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 9 มีนาคม 2563

ระดับประถมศึกษา

  • เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. รหัสวิชา 402 วิชา สาระความรู้พื้นฐาน สาระการพัฒนาสังคม เวลาสอบ 180 นาที
  • เวลาสอบ 13.00 – 15.00 น. รหัสวิชา 401 วิชา สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต เวลาสอบ 120 นาที

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. รหัสวิชา 412 วิชา สาระความรู้พื้นฐาน สาระการพัฒนาสังคม เวลาสอบ 180
    นาที
  • เวลาสอบ 13.00 – 15.00 น. รหัสวิชา 411 วิชา สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต เวลาสอบ 120 นาที

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. รหัสวิชา 422 วิชา สาระความรู้พื้นฐาน สาระการพัฒนาสังคม เวลาสอบ 180
    นาที
  • เวลาสอบ 13.00 – 15.00 น. รหัสวิชา 421 วิชา สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต เวลาสอบ 120 นาที

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ

อย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้และมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ niets.or.th