Dara Academy Prarachaya School กลิ่นกาสะลอง บัวเกี๋ยง บัวเกี๋ยง กลิ่นกาสะลอง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียน จ.เชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนสตรีพระราชชายา โรงเรียนสตรีเอกชน โฮงเฮียน

เปิดประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัย โฮงเฮียนของสาวน้อยบัวเกี๋ยง ในกลิ่นกาสะลอง

คัดลอก URL แล้ว

คำว่า “โรงเรียน” ในภาษาเหนือเรียกว่า “โฮงเฮียน” ค่ะ สำหรับใครที่เป็นแฟนละครในเรื่องกลิ่นกาสะลอง จะเห็นซีนที่สาวน้อยบัวเกี๋ยงรับบทโดยน้องอันดา กุลฑีรา ได้เข้าไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีอยู่จริงนะคะ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะมีอายุกว่า 141 ปีแล้ว วันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาไปติดตามประวัติของโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะ

เปิดประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัย
โฮงเฮียนของสาวน้อยบัวเกี๋ยง ในกลิ่นกาสะลอง

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

แต่เดิมโรงเรียนดาราวิทยาลัย (Dara Academy) คือ โรงเรียนสตรีพระราชชายา โรงเรียนสตรีเอกชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้ชื่อ ตามพระนามเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแห่งนี้มีอายุแล้ว 141 ปี

ปี ค.ศ.1878 (พ.ศ. 2421) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี (แม่ครูหลวง) โดยนางโซเฟีย เห็นว่าผู้หญิงเชียงใหม่ขาดการศึกษาและขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ไม่มีโรงเรียนสำหรับผู้หญิง จึงเริ่มนำเด็กหญิงมาสอนภาษาไทย การเย็บปักถักร้อย พระคัมภีร์ การดูแลบ้านเรือน

ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนี้และผู้บริหารโรงเรียนได้ทูลขอพระราชทานชื่อของโรงเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้มีโทรเลขถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรึกษาเรื่องชื่อของโรงเรียนผู้หญิงและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชโทรเลขตอบกลับมาในวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) ให้เรียกชื่อโรงเรียนผู้หญิงว่า “โรงเรียนพระราชายา” (Prarachaya School)

ปี ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) มีประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกของประเทศไทย ผู้จัดการและครูใหญ่ของโรงเรียนพระราชชายาคือ Miss Julia A. Hatch ได้ทำเรื่องถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการขอ “ดำรง” โรงเรียนพระราชายาเป็นโรงเรียนราษฎร์ของคณะมิชชันนารีที่ตั้งมาก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2461 เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนหญิง ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าข่อย ตำบลวัดสระเกษ (วัดเกตในปัจจุบัน)

ปี ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) Miss Julia A.Hatch ในฐานะผู้จัดการ ได้ทำหนังสือถึงเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ ฉบับแรก ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนพระราชายา” เป็น “โรงเรียนดาราวิทยาลัย แผนกประถม” เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับทราบเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) อีกฉบับขอตั้งโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า “ดาราวิทยาลัย” โดยมี Miss Julia A. Hatch เป็นผู้จัดการ และมี Miss Lucy Niblock เป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่ 1 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดสระเกษ (วัดเกตในปัจจุบัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466)

ปี ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โรงเรียนทั้งสองแห่งถูกรัฐบาลยึด เดือนสิงหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) สงครามยุติ มิชชันนารีกลับเมืองไทย ดร. Kennel E. Well เป็นผู้รับอำนาจจากคณะมิชชันนารีในการทวงทรัพย์สิน คือโรงเรียนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือคืนจากรัฐบาล Miss Helen F. Mcclure เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) Miss Lucy Niblock เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) โดยมีครูบัวชม อินทะพันธุ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 350 คน โรงเรียนเปิดดำเนินการในลักษณะโรงเรียนไปจนกระทั่งประมาณ ปี ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) จึงได้มีการปิดโรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถม คงไว้แต่โรงเรียนดาราวิทยาลัยในปัจจุบัน

ปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) อาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ ครูใหญ่ โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำเรื่องนำเสนอมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใรประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนระบบสหศึกษา และได้รับการอนุมัติให้เปิดในปี ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) โดยเปิดทีละชั้นเรียน

ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนโครงการ การเรียนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา (Native Speaker Program)

ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 77 ไร่ 5 ตารางวา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่

 

ธงประจำโรงเรียน

เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรากลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดงว่า “ดว” มีรัศมีสีขาวล้อมรอบ และรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก ๆ กระจายอยู่

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปดาว เป็นดาวห้าแฉก อยู่ตรงกลาง และมีรัศมีห้าเส้น ดาวหมายถึงชื่อของของโรงเรียนคือดารา ซึ่งเป็นพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียน และยังเกี่ยวพันถึงศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ว่าในวันที่พระกุมารเยซูมาบังเกิดในโลกมีดาวประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มีเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความปิติยินดีมาให้แก่ชาวโลก เนื่องด้วยพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดบนโลก ซึ่งก็เป็นความจริงว่าบรรดามิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาสอนศาสนาคริสต์ในดินแดนแห่งนี้ ได้นำความเชื่อในคริสต์ศาสนา “ดาว” จึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตัวเลข 2421 คือ ปีพุทธศักราชที่โรงเรียนก่อตั้ง

ลายรดน้ำ เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของภาคเหนือซึ่งมีความอ่อนช้อย งดงามมาล้อมรอบดาวไว้ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ คุณครูสวาท กีรติปาล

ชุดนักเรียน

  • ผู้หญิง เสื้อสีขาว กระโปรงสีแดง รองเท้าสีขาว โบสีขาวหรือสีแดงก็ได้
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าสีดำ

ชุดพละ

   • ผู้หญิง เสื้อสีขาวหรือเสื้อกีฑาสี กางเกงวอร์มสีแดง รองเท้าสีขาว
   • ผู้ชาย เสื้อสีขาวหรือเสื้กกีฑาสี กางเกงวอร์มสีดำ รองเท้าสีดำ

ชุดพื้นเมือง

    • ผู้หญิง เสื้อสีขาว ผ้าซิ่นลายสีแดงสลับดำ รองเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้
    • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสะดอสีแดงเลือดหมู รองเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

1.วันพระราชชายา ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม มีกิจกรรมงานสังสรรค์ที่เรียกกว่า “ดาราไนท์” ในตอนกลางคืน โดยที่ศิษย์เก่าจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง

2.พิธีจบหลักสูตร หรือเรียกว่า Baccalaureate หรือ “วันแบ็ก” ตามความนิยมของนักเรียน ซึ่งในงานนี้จะจัดขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม 3 และมัธยม 6 ที่จะจบ จัดขึ้นในแบบของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนท์ในเดือนกุมภาพันธ์

ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย

– นิว นภัสสร ภูธรใจ (นิว จิ๋ว) ดารานักร้องชื่อดัง

– นุกนิก ฐิตินันท์ สุขสม The Star 3

– แป้ง ณัฐณิชา ทิพยมณฑล The Star 4

– พลอย ภัทรากร ตั้งศุภกุล นักแสดงช่อง 3

– ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดงช่อง 3

– รตา​ ชินกระจ่างกิจ ​(สมาชิกBNK4​8 รุ่น 2)

– เพียว มือเบสวง poly cat

นักแสดงจากเรื่อง กลิ่นกาสะลอง

ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ wiki/โรงเรียนดาราวิทยาลัย, โรงเรียนดาราวิทยาลัย (Dara Academy), @iamunda.mommy


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , , , , , ,

RELATED

เรียนรู้ภาษาเหนือ จากละครกลิ่นกาสะลอง

เรียนรู้ภาษาเหนือ จากละครกลิ่นกาสะลอง

ถึงคราวได้ฟังสาวญาญ่าอู้กำเมืองภาษาเหนือกันบ้าง หลังจากที่เราเคยได้ยินสาวแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ และ มิว นิษฐา ในละครเรื่องรากนครากันไปแล้ว สำหรับละครเรื่องกลิ่นกาสะลองนี้ สาว ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ รับบททั้ง กาสะลอง …

สูตร แกงหอย ยะคนเดียวก็ได้ บ่ต้องง้อกาสะลอง

สูตร แกงหอย ยะคนเดียวก็ได้ บ่ต้องง้อกาสะลอง

พี่น้องแทบจะฆ่ากันตายเพราะแกงหอยแค่หม้อเดียว ฉากเด็ดจากละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง เมื่อซ้องปีบ ใค่กิ๋นแกงหอย (อยากกินแกงหอย) แต่กาสะลองไม่ทำให้กินก็ทำเอาบ้านแตก เรื่องกินเรื่องใหญ่ของซ้องปีบจริงๆ ถ้าโมโหหิวขนาดนี้ ตั๋วก็ยะเองเต๊อะ!! สูตร แกงหอย ยะคนเดียวก็ได้ บ่ต้องง้อกาสะลอง ส่วนผสม…

งดงามอ่อนช้อย ญาญ่า อุรัสยา รำศรีโคตรบูรณ์ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

งดงามอ่อนช้อย ญาญ่า อุรัสยา รำศรีโคตรบูรณ์ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

ญาญ่า อุรัสยา รำบวงสรวงถวายในพิธีเปิดงานสมโภชพญาศรีสัตตนาคราช งานจัดขึ้นระหว่าง 7-13 กค. 2562 จังหวัดนครพนม ณ บริเวณแลนด์มาร์คองค์พญาศรีสัตตนาคราช  เป็นการรำศรีโคตรบูรณ์ ถวายพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับนางรำกว่า 1,600 ชีวิต…

จากแฟนคลับ สู่สแตนด์อิน ฝ้าย สุพรรณิการ์ ฝาแฝด ญาญ่า ในกลิ่นกาสะลอง

จากแฟนคลับ สู่สแตนด์อิน ฝ้าย สุพรรณิการ์ ฝาแฝด ญาญ่า ในกลิ่นกาสะลอง

ฝ้าย สุพรรณิการ์ จำเริญชัย สาวสวยสแตนด์อิน ฝันที่เป็นจริงจากแฟนคลับสู่สแตนด์อินฝาแฝด สาว ญาญ่า อุรัสยา ในเรื่อง กลิ่นกาสะลอง นอกจากเธอจะได้เป็นสแตนด์อินในเรื่องแล้ว เธอยังได้รับบทเป็น เกตุเเก้ว ภรรยาของช่างภาพชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเพื่อนของ หมอทรัพย์ ด้วย…

X