dek63 ข้อสอบ ข้อสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 6 ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ สสวท.

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ สสวท. ได้เปิดรับสมัคร การสอบเพื่อวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 สัญชาติไทย…

Home / CAMPUS / มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ สสวท. ได้เปิดรับสมัคร การสอบเพื่อวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 สัญชาติไทย

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

โดยข้อสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวัดความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่

1. การเชื่อมโยงความรู้ ความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐานและเสนอแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ เลือกวิธีการแก้ปัญหา ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล

3. การสื่อสาร ความสามารถในการนำเสนอ ประเมิน เลือกใช้ ประยุกต์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับข้อมูลทางด้านวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์

รูปแบบคำถาม : มีสถานการณ์ให้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รูปแบบการตอบ : มีทั้งแบบเขียนตอบ และแบบเลือกตอบ ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 300 บาท

สอบแล้วได้อะไร :

– รายงานผลการสอบตามความสามารถและเนื้อหาแต่ละด้าน

– ผู้เข้าสอบที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 200 เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร เงื่อนไขตามที่ สสวท. กำหนด

– ผลการสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครทุน พสวท. เงื่อนไขตามที่ สสวท. กำหนด ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน พสวท. ต้องมีผลคะแนนการสอบ วัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

– ผลการสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

สมัครได้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562

สอบวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th

สถานที่สอบ ประกอบด้วย :

-คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และระเบียบการเข้าห้องสอบ ได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ที่มาข้อมูลจาก : สสวท.