จินนี่ จุฑาภัค จรรยาธนากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับปริญญา ลูกดารา ลูกสาว ใหญ่ ฝันดี จรรยาธนากร ใหญ่ ฝันดี จรรยาธนากร

ยินดีกับ จินนี่ จุฑาภัค ลูกสาวสุดสวยของ ใหญ่ ฝันดี รับปริญญาแล้ว

ทีนเอ็มไทย ขอแสดงความยินดีกับ สาวสวย เรียนเก่ง  จินนี่-จุฑาภัค จรรยาธนากร ลูกสาวคนโตของคุณพ่อ ใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร กับคุณแม่ สา ธนวรรณ ที่ตอนนี้ก็เรียนจบและเป็นบัณฑิตป้ายแดงไปที่เรียบร้อย จากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีกับ จินนี่ จุฑาภัค ลูกสาวสุดสวยของ…

Home / CAMPUS / ยินดีกับ จินนี่ จุฑาภัค ลูกสาวสุดสวยของ ใหญ่ ฝันดี รับปริญญาแล้ว

ทีนเอ็มไทย ขอแสดงความยินดีกับ สาวสวย เรียนเก่ง  จินนี่-จุฑาภัค จรรยาธนากร ลูกสาวคนโตของคุณพ่อ ใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร กับคุณแม่ สา ธนวรรณ ที่ตอนนี้ก็เรียนจบและเป็นบัณฑิตป้ายแดงไปที่เรียบร้อย จากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีกับ จินนี่ จุฑาภัค ลูกสาวสุดสวยของ
ใหญ่ ฝันดี รับปริญญาแล้ว

ประวัติน้องจินนี่

ชื่อ : จุฑาภัค จรรยาธนากร

ชื่อเล่น : จินนี่

วันเกิด : 23 พฤษภาคม

ครอบครัว : คุณพ่อ ใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร และ คุณแม่ สา-ธนวรรณ จรรยาธนากร

พี่น้อง : มีน้องชาย 1 คน ชื่อเจแปน-อภิชา จรรยาธนากร

การศึกษา :

  • จบการศึกษาจาก สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IG : @jinnyyjtp

สำหรับการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม ของมศว. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบุคลากรในวงการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารธุรกิจให้มีความชำนาญทางเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการก้าวหน้าสามารถนำมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมต่อสังคม  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้  ทักษะ  ทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

1. การศึกษาในวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบสื่อร่วมสมัย งานสื่อประยุกต์ สื่อโฆษณา งานด้านเกมส์ ตลอดจนการออกแบบสื่อในธุรกิจไซเบอร์

2. การศึกษาในวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการสร้างธุรกิจออนไลน์ เป็นบุคลากรของบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจในระบบสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบไซเบอร์เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจในสังคมดิจิทัล

3. การศึกษาในวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสื่อสาร นักออกแบบและพัฒนา Home Page นักออกแบบและพัฒนาสื่อโฆษณาที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเภทมัลติมิเดีย

ที่มาข้อมูลและภาพจาก @jinnyyjtp, academic.swu.ac.th

X