จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์ สาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรน่าเรียน

“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย์ และสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

คัดลอก URL แล้ว

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรแรกในไทยผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนและภูมิภาค

เรียนจบสองปริญญาได้ใน 6 ปี “จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย และสาธารณสุขมหาบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ร่วมมือทางวิชาการเปิดหลักสูตรควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทย์ด้านการบริหารงานสาธารณสุข รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการผลิตงานวิจัยด้านทันตสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมศักยภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและภูมิภาคที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตทันตแพทย์จุฬาฯ ให้มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรฺหลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยมีการบูรณาการข้ามศาสตร์และควบข้ามระดับปริญญาตรีและโท สามารถสำเร็จการศึกษาทั้งสองปริญญาได้ในระยะเวลา 6 ปี นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบัณฑิตทันตแพทย์แนวใหม่ที่จะมีบทบาทในการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนั้ยังสร้างผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ ไปจนถึงระดับนานาชาติ

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเพียง 6 ปี ได้ทั้งปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ และปริญญาโทวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการเป็น ทันตแพทย์ที่พร้อมไปทำงานแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นชุมชน ตลอดจนทำงานวิจัย และรองรับความต้องการทันตแพทย์ในระบบสาธารณสุขที่ยังประสบปัญหาเรื่องการกระจายทันตแพทย์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ

“ภาพรวมของประเทศไทย ทันตแพทย์ 1 คน ดูแลประชาชน 6,000 คน แต่ในบางภูมิภาค เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทันตแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชาชนถึง 10,000 คน นับว่าสูงมาก ความร่วมมือของหลักสูตรควบข้ามนี้จะช่วยสร้างทั้งทันแพทย์นและนักวิจัยในคนเดียวกัน รวมถึงเป็นการค้นหานิสิตทันตแพทย์ที่สนใจงานด้านสาธารณสุขจริงๆ เพื่อออกไปทำงานด้านทันตสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น สามารถนำความรู้ด้านสาธารณสุขที่มีมุมมองกว้างมากขึ้นมาทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการด้านทันตสุขภาพของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมของประชาชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จะเริ่มดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถรับนิสิตได้ 5 – 10 คนต่อปี” ศ.ทพ.ดร.พรชัย กล่าว

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เป็นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถในการดูแลชุมชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน บัณฑิตในหลักสูตรจะมีมุมมองเกี่ยวกับชุมชนได้ครบทุกมิติ เป็นการเสริมการทำงานระดับสาธารณสุข และการทำงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาบัณฑิตจุฬาฯ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมทั้งเรื่องการรักษาฟัน และการดูแลประชาชนหรือประชากรในชุมชนของประเทศได้อีกด้วย

ศ.ดร.สถิรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาธารณสุขศาสตร์เป็นสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์และทุกภาคส่วน ผู้ที่เข้ามาเรียนต้องเป็นผู้ที่ค่อนข้างเปิดกว้างต่อสังคม มีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงชุมชน หลักสูตรนี้จะช่วยหล่อหลอมให้นิสิตเห็นว่าการช่วยเหลือสังคมมีผลดีอย่างไร เพื่อที่จะได้เข้าใจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ การทำวิจัย เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้”


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

6 คอร์สเรียนออนไลน์ น่าสนใจ จากจุฬาฯ เดือนเมษายน 2565

6 คอร์สเรียนออนไลน์ น่าสนใจ จากจุฬาฯ เดือนเมษายน 2565

เรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาในวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตร CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

ทางม้าลาย 3 มิติ ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วจุฬาฯ

ทางม้าลาย 3 มิติ ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วจุฬาฯ

ทางม้าลาย 3 มิติ ผลงานของทีม “ Color Chart Cross“ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ออกแบบส่งเข้าประกวด

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 6 หลักสูตร ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจาก ABET

12 คอร์สออนไลน์น่าเรียน เน้นพัฒนาทักษะให้พร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

12 คอร์สออนไลน์น่าเรียน เน้นพัฒนาทักษะให้พร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

คอร์ส CUVIP จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2565 เน้นการเรียนพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

นิสิต นิติศาสตร์ จุฬาฯ ครองแชมป์แข่งขันว่าความศาลจำลองและบทบาทสมมติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2021

นิสิต นิติศาสตร์ จุฬาฯ ครองแชมป์แข่งขันว่าความศาลจำลองและบทบาทสมมติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2021

ทีมนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่าความศาลจำลอง (Moot Court) และบทบาทสมมติ (Role Play) ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ประจำปี 2021

เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ?

เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ?

เภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนาชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์สำหรับเด็ก นวัตกรรมจากคณะเภสัชฯ จุฬาฯ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์สำหรับเด็ก นวัตกรรมจากคณะเภสัชฯ จุฬาฯ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ก็กินได้ ตำรับแรกของไทย พัฒนาเพื่อผู้ป่วยโควิด-19

X