กิจกรรม บอร์ดเกม บอร์ดเกมยานยนต์ไฟฟ้า ผลงานนักศึกษา

บอร์ดเกมยานยนต์ไฟฟ้า ฝีมือนักศึกษา มุ่งขับเคลื่อนอนาคต E-Mobility ในไทย

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน อัปเดตความคืบหน้าของการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy On Board by BANPU B-Sports Thailand” กับหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย” ภายใต้ความร่วมมือกับบอร์ดเกมไนท์ หรือ BGN รายการแคสต์บอร์ดเกมที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประเทศไทย

ฝีมือนักศึกษา บอร์ดเกมยานยนต์ไฟฟ้า

โดยหลังจากทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายทั้งหมด 9 ทีม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนิสิตนักศึกษา 27 คน จาก 11 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อติดอาวุธความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบบอร์ดเกม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและให้บริการคาร์แชร์ริ่งแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานจากหน่วยงานธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู และผู้เชี่ยวชาญในวงการบอร์ดเกม เพื่อให้ทุกทีมได้เก็บเกี่ยวความรู้และแรงบันดาลใจไปพัฒนาผลงานบอร์ดเกมของแต่ละทีมกันอย่างเต็มที่

ล่าสุดน้องๆ ทั้ง 9 ทีมได้นำผลงานบอร์ดเกมต้นแบบ (Prototype) มาร่วมกิจกรรม First Impression Review เพื่อให้ทีมบ้านปูและผู้เชี่ยวชาญทางด้านบอร์ดเกมได้ทดลองเล่นผ่านเว็บไซต์ Tabletopia ซึ่งแต่ละทีมสามารถตีโจทย์การออกแบบบอร์ดเกมในประเด็นการขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างหลากหลาย อาทิ ในมุมมองของการเป็นผู้ผลิตและการเป็นผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การทำธุรกิจและบริการเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง เป้าหมาย นโยบาย และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และกลไกอุปสงค์อุปทาน ซึ่งพี่ๆ ก็ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะกลับไป ทั้งในเรื่องของกลไกและวิธีการเล่นเกม การเล่าเรื่องราวของเกมให้น่าสนใจ รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อให้ทุกทีมได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาบอร์ดเกมของตนเองให้มีความน่าสนใจและใช้ข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น ก่อนกลับมาพบกันอีกครั้งในกิจกรรม Playtest เพื่อให้คณะกรรมการได้ทดลองเล่นเกมที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมกันอีกครั้ง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าหลายทีมได้นำคำแนะนำที่ได้รับไปพัฒนาบอร์ดเกมจนสามารถสื่อสารเรื่องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสู่ผู้เล่นได้อย่างครบมิติมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นผลงานของน้องๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม TU Next กับเกม “EV City” ซึ่งภารกิจหลักของเกมคือการผลักดันให้ยานยนต์ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 30 เป็นยานยนต์ไฟฟ้า โดยผู้เล่นจะผลัดกันรับบทเป็นทั้งรัฐบาลและบริษัทเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ในแต่ละตาผู้เล่นจะต้องตอบสนองอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันออกไปของกลุ่มลูกค้า โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้เรื่องชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงความรู้เรื่องภาษีและนโยบายจากภาครัฐไปพร้อมๆ กัน

เกม Delivery Road จากทีม Derm Derm Party ผลงานของน้องๆ ที่รวมตัวกันจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเป็นเกมที่สร้างขึ้นในมุมมองของบริษัทขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการคมนาคมของภาครัฐโดยผู้เล่นจะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและราคาเชื้อเพลิงที่ผันผวนตามความต้องของผู้บริโภค เกมนี้จึงสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศ

หรือ เกม The Driver จากทีม Baby Driver ผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้บริการรับส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยในเกมได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับนโนบาย 30/30 ซึ่งกำหนดว่าภายในปี ค.ศ. 2030 ยานยนต์ที่ผลิตภายในประเทศร้อยละ 30 จะต้องเป็นยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) นอกจากนี้ เกมยังได้แบ่งการเล่นออกเป็น 3 เฟสตามแบบฉบับของนโยบาย 30/30 และได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ในเกมให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยผู้เล่นจะต้องบริหารการจัดส่งสินค้าและผู้โดยสาร ไปพร้อมกับการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าของการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในปีนี้ว่า “หลังจากกิจกรรมเวิร์คช็อปและการได้ดูการนำเสนอบอร์ดเกมของน้องๆ 9 ทีมสุดท้ายแล้ว เห็นได้ชัดว่าทุกทีมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมไปต่อยอดรวมทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถออกแบบบอร์ดเกมที่ทั้งสนุกและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เรื่องราวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ในหลากหลายมิติ ซึ่งบ้านปูในฐานะผู้จัดโครงการนี้ เรามีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บอร์ดเกมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รวมไปถึงการให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในอนาคต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและดึงศักยภาพที่มีในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่ในการผลิตสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในประเด็นดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ จากนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปในโค้งสุดท้ายของโครงการกับกิจกรรม Final Day ว่าทีมไหนจะก้าวไปเป็นผู้ชนะของการประกวดปีนี้”

นักศึกษาทีมไหนจากมหาวิทยาลัยใดจะได้แชมป์การประกวดออกแบบบอร์ดเกม Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand ในปีนี้ไปครอบครอง ต้องรอติดตามชมกันต่อไป ระหว่างนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

Bentley จัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์โร๊ดทริปสุดหรูสไตล์บริติชตลอดปี 2565

Bentley จัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์โร๊ดทริปสุดหรูสไตล์บริติชตลอดปี 2565

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส จัดกิจกรรม EXTRAORDINARY JOURNEYS สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พาสัมผัสประสบการณ์โร๊ดทริปสุดหรูสไตล์บริติชตลอดปี 2565

Carsome ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งเจ้าความเร็วใน Thailand Super Series 2021

Carsome ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งเจ้าความเร็วใน Thailand Super Series 2021

Carsome เนรมิตประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่พาร์ทเนอร์ธุรกิจในการแข่งขัน Thailand Super Series 2021 และเข้าร่วมโดยผู้ชนะแคมเปญ “ท้าความเร็วกับแซนดี้ สตูวิค”

GWM NIGHT – GREAT TIME GREAT FANS กิจกรรมขอบคุณลูกค้าส่งท้ายปี

GWM NIGHT – GREAT TIME GREAT FANS กิจกรรมขอบคุณลูกค้าส่งท้ายปี

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงานขอบคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทั้ง 3 รุ่นในเครืออย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2564 ณ Asiatique the Riverfront ที่ผ่านมา

ปีใหม่ทำอะไรแก้เบื่อดี แนะนำ 5 วิธีแก้เบื่อ เมื่อไม่อยากออกจากบ้าน

ปีใหม่ทำอะไรแก้เบื่อดี แนะนำ 5 วิธีแก้เบื่อ เมื่อไม่อยากออกจากบ้าน

เพิ่มคุณค่าของวันหยุดด้วย 5 วิธีแก้เบื่อ แถมยังได้ประโยชน์เมื่อไม่อยากออกจากบ้าน

Royal Enfield One Ride 2021 ครั้งที่ 10 ออกทริปสองล้อทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่

Royal Enfield One Ride 2021 ครั้งที่ 10 ออกทริปสองล้อทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่

Royal Enfield One Ride 2021 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Leave Every Place Better กระตุ้นส่งเสริมให้กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญร่วมประกวด วาดภาพยอดมนุษย์  โครงการ COVID  Superheroes ยอดมนุษย์ ผู้พิชิตโควิด

ขอเชิญร่วมประกวด วาดภาพยอดมนุษย์ โครงการ COVID Superheroes ยอดมนุษย์ ผู้พิชิตโควิด

ขอเชิญร่วมประกวด วาดภาพยอดมนุษย์ โครงการ COVID Superheroes ยอดมนุษย์ ผู้พิชิตโควิด

จากนักศึกษา ม. กรุงเทพ สู่เจ้าของผลงานภาพยนตร์ “DEEP โปรเจกต์ลับ หลับเป็นตาย” ที่แฟนหนังไทยต้องจับตามอง

จากนักศึกษา ม. กรุงเทพ สู่เจ้าของผลงานภาพยนตร์ “DEEP โปรเจกต์ลับ หลับเป็นตาย” ที่แฟนหนังไทยต้องจับตามอง

ภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุด DEEP โปรเจ็กต์ลับ หลับเป็นตาย ผลงานของนักศึกษาไทยเรื่องนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงทั้งในไทยและต่างประเทศ

Sea You Around @ ชลบุรี  – #GoGameChonburi 🏄‍♂️🏄‍♀️🏄

Sea You Around @ ชลบุรี  – #GoGameChonburi 🏄‍♂️🏄‍♀️🏄

ททท.พัทยา ชวนสาย outdoor มา outing ที่ชลบุรี เพียงโพสต์คลิปวีดีโอเล่นกิจกรรม Soft Adventure บนเฟสบุ๊คส่วนตัว ลุ้นรับบัตรห้องพัก Pool Villa สุดหรูที่ MASON,…

บุกเซ็นทรัลฯ อุดร! พาชิม-ช้อปสินค้าจากเวียดนาม “Vietnamese Goods Week – Udon Thani 2021”

บุกเซ็นทรัลฯ อุดร! พาชิม-ช้อปสินค้าจากเวียดนาม “Vietnamese Goods Week – Udon Thani 2021”

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้วสำหรับงาน “Vietnamese Goods Week in Thailand - Udon Thani 2021” 24-27 มิถุนายนนี้เท่านั้น

X