มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยไทย วิทยาลัยนานาชาติจีน หลักสูตรจีน าวิทยาลัยรังสิต

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

มาดูกันว่าในไทยมี วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนที่ไหนบ้าง? “จีน” ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด

Home / CAMPUS / 5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

“จีน” ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด แม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ธนาคารโลกก็ยังคาดการณ์ว่าในปีนี้ GDP ของประเทศจีนจะทะยานขึ้นถึง 8.5% อีกทั้งนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ประเมินว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จีนจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสมบูรณ์แบบ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จะมีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เริ่มเปิดหลักสูตรภาษาจีนเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างเครือข่ายจีนให้กับสถาบันและนักศึกษา บางมหาวิทยาลัยลงทุนจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยนานาชาติจีน” แยกออกมาโดยเฉพาะ มาดูกันว่าในไทยมี วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนที่ไหนบ้าง?

วิทยาลัยนานาชาติจีน ที่เปิดสอนในประเทศไทย พร้อมบอกค่าเทอม

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอยากให้ลูกเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศจีนก็ต้องการเข้ามาสอนเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากด้วยเช่นกัน เพราะวัฒนธรรมที่คลายคลึงกันและเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จะมีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เริ่มเปิดหลักสูตรภาษาจีนเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างเครือข่ายจีนให้กับสถาบันและนักศึกษา บางมหาวิทยาลัยลงทุนจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยนานาชาติจีน” แยกออกมาโดยเฉพาะ มุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนที่มีเนื้อหาและหลักสูตรเกี่ยวกับประเทศจีนโดยตรง มีอาจารย์จากประเทศจีนมาสอน มีหลักสูตรหลากหลายและเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศจีน ซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้ปกครองและผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมสู่ความได้เปรียบในอนาคต วันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันว่าที่มีไหนบ้าง

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เริ่มต้นที่ “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” หรือชื่อคุ้นหูคือ “เอแบค” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งลำดับแรก ๆ ของประเทศไทยที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันนานาชาติจีนขึ้นมา เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศจีนที่เดินทางเข้ามาเรียนในประเทศ รวมถึงเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีนในช่วงนั้น ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรู้เชิงวิชาชีพ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท

2.มหาวิทยาลัยรังสิต

ต่อมา “มหาวิทยาลัยรังสิต” มุ่งเน้นการสอนในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ โดยในระดับปริญญาตรี จะเปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาท และในระดับปริญญาโท จะเปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน ในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาให้เลือกเรียน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาท

4. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

“มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท

5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สุดท้าย “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน (China International College: CIC) มายาวนานกว่า 11 ปี เพื่อรองรับนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ทั้งคนไทยและคนจีน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยจุดเด่นของ วิทยาลัยนานาชาติจีน คือ “ภาษา” มีให้เลือกเรียนแบบ Bilingual ทั้งหลักสูตรภาษาไทย-จีน และภาษาอังกฤษ-จีน ต่อมาคือเรื่อง “หลักสูตร” มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และยังครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี เปิดสอน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการบัญชีการเงิน สาขาการออกแบบศิลปะ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 300,000-700,000 บาท ระดับปริญญาโท เปิดสอน สาขาการจัดการการศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cn-dpu.ac.cn/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 954 8643

ใครที่กำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรจีน ลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจกันได้เลย