o-net TCAS TCAS65 สอบ TCAS สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET คัดเลือก 4 รอบ 4 รูปแบบ ลดภาระสอบให้น้อยลง

ทปอ. ลดภาระการสอบให้น้อยลง ปี 65 สอบ TCAS ยกเลิกใช้คะแนน O-NET ใช้แนวทางคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 4 รอบ 4 รูปแบบ

Home / CAMPUS / TCAS65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET คัดเลือก 4 รอบ 4 รูปแบบ ลดภาระสอบให้น้อยลง

อัปเดตข้อมูลสำหรับ น้อง ๆ ม.6 ที่จะสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ล่าสุด! ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นชอบแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปี 2565 หรือ ระบบ TCAS เพื่อลดภาระการสอบให้น้อยลง

สอบ TCAS ปี 65! ยกเลิกใช้คะแนน O-NET

โดยทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ใช้แนวทางการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 รอบ 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

รอบที่ 1️ คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่ใช้คะแนนสอบ พิจารณาจากความถนัดและผลงาน
รอบที่ 2️ สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน ใช้คะแนนสอบ โดยจะคัดเลือกหลังนักเรียนจบชั้น ม.6 และมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และสาขาวิชาที่เปิดรับ
รอบที่ 3️ การรับแบบ แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์เอง ไม่ใช้คะแนน O-NET
รอบที่ 4️ การรับตรงแบบอิสระ มหาวิทยาลัยเปิดรับในสาขาที่ผู้เรียนยังไม่เต็มจำนวน โดยใช้ TCAS บริหารสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

การปรับครั้งนี้จะยกเลิกการคัดเลือกในรอบแอดมิชชัน 2 (รับกลางร่วมกัน) และยกเลิกการใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET มาเป็นองค์ประกอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จากเดิมที่จะใช้ในสัดส่วน 30% ของคะแนนรวม

โดยคาดว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะประกาศองค์ประกอบและปฏิทินการรับสมัครในแต่ละรอบภายในเดือน ส.ค. 64 นี้ อย่างไรก็ตาม จะยังคงเน้นหลักการสอบคัดเลือกหลังนักเรียนจบชั้น ม.6 ปลายเดือน ก.พ. 65 รวมทั้งปรับเนื้อหาข้อสอบเน้นการนำไปใช้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการเรียนกวดวิชา ซึ่งน้อง ๆ จะต้องติดตามรายละเอียดตามประกาศของแต่ละสาขาหรือคณะต่อไป

ที่มา: ThaigovSpokesman

X