กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

4 หน้าที่หลักของ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ใครทำธุรกิจควรรู้จักไว้

คัดลอก URL แล้ว

“กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะด้านของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคที่จะได้ประโยชน์จากการแข่งขัน เนื่องจากสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม แน่นอนว่าหลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายฉบับนี้ และประเทศไทยก็มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเช่นกัน เนื่องด้วยระบบตลาดสินค้าและบริการที่เป็นอยู่ในประเทศไทย โครงสร้างตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยราย ซึ่งโครงสร้างตลาดในลักษณะดังกล่าว มีส่วนทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่มีความได้เปรียบและใช้อำนาจตลาดที่มีอยู่กลั่นแกล้งหรือจำกัดโอกาสในการดำเนินธุรกิจของคู่แข่งขันที่มีขนาดเล็กกว่าได้ง่าย

ทำความรู้จัก “สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของไทย

1.สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คืออะไร?

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) หรือ Office of Trade Competition Commission (OTCC) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 และบัญญัติให้จัดตั้ง สขค. ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในลักษณะหน่วยธุรการ ขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative Organization) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรรมการการแข่งขันทางการค้า อีก 5 ท่านได้แก่ นายสมชาติ สร้อยทอง นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล และ ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ และต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากแทรกแซงจากอำนาจทางการเมือง โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติติงานของสำนักงานฯ และเป็นแกนนำสำคัญของสำนักงานฯในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ให้สำเร็จและบรรลุตามพันธกิจได้อย่างสมบูรณ์

2.บทบาทผู้ควบคุมกติกาการค้าที่เป็นธรรม

สขค. มีหน้าที่หลักในการสร้างกติกาในการกำกับดูแล และส่งเสริมให้กระบวนการด้านการแข่งขันทางการค้า เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจการค้าของประเทศ โดยมีภารกิจหลักสำคัญ 2 ด้านคือ 1. การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 2. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้า (Advocacy) และยังมุ่งในประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SMEs ผ่านระบบการเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มบทบาทให้สามารถแข่งกับธุรกิจรายใหญ่ได้ การจับตาพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม รวมทั้งช่องว่างของกฎหมาย – กฎระเบียบในบางส่วนที่เป็นตัวแปรไปสู่การจำกัด – กีดกัน หรือผูกขาดทางการค้า ซึ่งเป็นอุปสรรคด่านใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้ และยังรวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นในการติดตามสถานการณ์การการค้าโลก รวมถึงธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าหรือผู้บริโภค เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลที่เติบโตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการออกไกด์ไลน์เพื่อตักเตือน หรือควบคุมพฤติกรรมทางการค้าที่อาจนำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละระดับ

3. บทบาทที่ท้าทายในวิกฤตปี 2564

หลังจากเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก และยังทำให้โครงสร้างการแข่งขันในตลาดขาดความสมดุล เนื่องด้วยธุรกิจบางกลุ่มเติมโตอย่างก้าวกระโดด ได้แก่ ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มต่างๆ และ ขณะที่ธุรกิจบางกลุ่มต้องล้มเลิกกิจการไป เช่น ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยที่ผ่านมา กขค. ได้มีการทบทวนข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีความครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และล่าสุด ได้มีการจัดทำแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ชัดเจน ถูกต้อง เป็นธรรมและเป็นกลไกป้องกันความเหลี่อมล้ำจากอำนาจต่อรองจนนำไปสู่การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งจะมีผลให้ผู้ประกอบการ SMEs มีสภาพคล่องทางการเงินอีกทางหนึ่งด้วย

4.ช่องทางร้องเรียนโดยตรงและทางออนไลน์ หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า

หากผู้ประกอบธุรกิจพบพฤติกรรมการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนโดยตรงด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าโทรศัพท์ 02-199-5444 ทางเว็บไซต์ otcc.or.th ตลอดจนอีเมล info@otcc.or.th หรือส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ ระบุผู้รับ‘เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า’ ส่งมาที่ อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

‘ไชน่า แมชชีน’ ฉลองยอดขายทะลุพันคัน โตปีละเท่าตัวจาก 0 ถึง 1800 ล้าน เพียง 3 ปี

‘ไชน่า แมชชีน’ ฉลองยอดขายทะลุพันคัน โตปีละเท่าตัวจาก 0 ถึง 1800 ล้าน เพียง 3 ปี

‘ไชน่า แมชชีน’ เติบโตสวนกระแสฉลองยอดขายแบรนด์ XCMG ทะลุ 1,000 คัน ยันปีนี้เติบโตอีกเท่าตัว แตะ 4 พันล้านบาท พร้อมเร่งขยายศูนย์บริการหลังการขายครอบคลุม 20 แห่งทั่วไทย

PTG กางแผน 5 ปี ลุยธุรกิจ Co-Created Ecosystem ทั้ง 8 กลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืน

PTG กางแผน 5 ปี ลุยธุรกิจ Co-Created Ecosystem ทั้ง 8 กลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืน

PTG ประกาศแผน 5 ปี ปักธงลุยธุรกิจ Non-oil เน้นลงทุนใน Co-Created Ecosystem เมกะเทรนด์ หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

7 ประโยชน์ของการทำ SEO ดีอย่างไร? ทำไมถึงสำคัญกับการทำธุรกิจ

7 ประโยชน์ของการทำ SEO ดีอย่างไร? ทำไมถึงสำคัญกับการทำธุรกิจ

เชื่อว่าหลายคนรู้จักการทำ SEO แต่ไม่ทราบถึงจุดเด่น หรือวิธีการทำ และอาจมองว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่สำคัญอะไร อีกทั้งต้องใช้เวลานานกว่า SEO จะมีประสิทธิภาพ ซึ่งความจริง นี่คือสุดยอดเครื่องมือ ที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้ากับแบรนด์ได้อย่างดี ใครที่กำลังทำธุรกิจ และสนใจอยากจะทำบ้าง ลองมาทำความรู้จักกับ SEO…

รวมเรื่องน่ารู้ของการขอสินเชี่อหมุนเวียนธุรกิจสำหรับการค้าของคุณ

รวมเรื่องน่ารู้ของการขอสินเชี่อหมุนเวียนธุรกิจสำหรับการค้าของคุณ

ในเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ที่เจ้าของธุรกิจหลายๆ แห่งกำลังมองหาตัวช่วยทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาขาย การหาลูกค้าเพิ่ม ไปจนถึงการนำเงินมาหมุนเวียนธุรกิจให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น สิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์และเข้ามาช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุดก็คงจะหนีไม่พ้นกับ ‘สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ’ ที่จะเข้ามาช่วยให้คุณสามารถนำเงินก้อนไปใช้ในธุรกิจของคุณได้ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจคืออะไรกันแน่?คำถามนี้อาจจะคาใจใครหลายๆ คนอยู่ไม่น้อย ต้องบอกว่าสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจคือเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับการใช้งานในการทำธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินกู้ไปซื้อสินค้าสำหรับการขายสินค้าในรอบต่อไป หรือนำเงินมาใช้หมุนเวียนในระบบธุรกิจ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับเหล่านักธุรกิจที่จะหันมาใช้บริการสินเชื่อ…

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

1.มาตรการสาธารณสุข 2.มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SME และประชาชน 3.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4.มาตรการรองรับเศรษฐกิจ

กสิกรไทย วิเคราะห์ การส่งออกวงจรพิมพ์ ปี 2564 จะขยายตัวมากกว่า 20%

กสิกรไทย วิเคราะห์ การส่งออกวงจรพิมพ์ ปี 2564 จะขยายตัวมากกว่า 20%

หรือมีมูลค่าส่งออกราว 1,573 ถึง 1,626 ล้านดอลลาร์ฯ นำโดยความต้องการสินค้าในกลุ่ม ICT

เพิ่มยอดขายให้ปังด้วยการทำ SEO กับ Minimice Group ดิจิทัลเอเจนซี่ที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้ธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพ

เพิ่มยอดขายให้ปังด้วยการทำ SEO กับ Minimice Group ดิจิทัลเอเจนซี่ที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้ธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพ

Minimice Group เอเจนซี่รับทำ SEO มืออาชีพ พร้อมพาธุรกิจของคุณไปอยู่บนโลกออนไลน์ เพิ่มลูกค้า จนไปสู่การเพิ่มยอดขาย! คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิกฤตไวรัสโควิดระบาด เป็นเหมือนตัวกระตุ้น หรือจะเรียกว่าเป็นภาคบังคับเลยก็ว่าได้ ให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น เพราะเมื่อร้านค้าต้องปิดหน้าร้านตามมาตรการความปลอดภัย…

ทำ SEO กับเจ้าไหนดี? รวม 5 เอเจนซี่รับทำ SEO ในไทยที่น่าสนใจ

ทำ SEO กับเจ้าไหนดี? รวม 5 เอเจนซี่รับทำ SEO ในไทยที่น่าสนใจ

ก่อนจะไปเริ่มจ้างเอเจนซี่รับทำ SEO ควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า SEO นั้นสำคัญอย่างไร มีข้อดีต่อธุรกิจในด้านไหน รวมไปถึงข้อควรทำและไม่ควรทำเมื่อต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ SEO เพื่อที่เตรียมความพร้อมก่อนคุยข้อตกลงและทำสัญญาจ้างกับเหล่าเอเจนซี่ที่รับทำ SEO พร้อมกับความมั่นใจว่าเงินที่จ่ายไป จะต้องคุ้มค่า! SEO มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ?SEO หรือ…

เปิดขุมทรัพย์ ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ นายใหญ่พรรคอนาคตใหม่ กับธุรกิจที่ไม่ธรรมดา

เปิดขุมทรัพย์ ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ นายใหญ่พรรคอนาคตใหม่ กับธุรกิจที่ไม่ธรรมดา

เจาะขุมธุรกิจไม่ธรรมดา ของ ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ นายใหญ่พรรคอนาคตใหม่ เกาะกระแสทางเหลือกใหม่ทางการเมืองกับ เอก ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ หลานชายสุริยะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในสมัยรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร และเลขาธิการพรรคไทยรักไทย…

X