พยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมัครเรียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา เรียน 2 ปี 6 เดือน

คัดลอก URL แล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี-ขยายโอกาส “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เรียน 5 เทอม รองรับวิชาชีพขาดแคลน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ปริญญาตรี-ขยายโอกาส พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลเปรียบเสมือนหัวใจหลักของระบบสุขภาพ

  • องค์การอนามัยโลก (WHO) เผย โลกกำลังขาดแคลนพยาบาล และควรมีการผลิตพยาบาลให้ได้อย่างต่ำ 6 ล้านคน ภายในปี คศ. 2030 ทั้งนี้ยังเพื่อเป็นการรองรับการขาดแคลน เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่นการแพร่ระบาดของโควิด-19
  • ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนพยาบาล ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน อย่างเช่นในสถานการณ์โควิดและในภาวะเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)”
  • พยาบาลวิชาชีพในยุค 5.0 สำหรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางกระแสความขาดแคลนกำลังคน และ โรคอุบัติใหม่ ความรอบรู้ทั้งเรื่องมนุษย์ สังคมยุคใหม่ เทคโนโลยี และ ความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ไม่มีจุดสิ้นสุด การสร้างทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (reskill) และ เพิ่มความสามารถในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงาน (Upskill) จึงเป็นประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น เป็น หลักสูตรใหม่ ที่ขยายโอกาสและรองรับความขาดแคลนและเติมเต็มสมรรถนะ ให้สมบูรณ์ ตอบโจทย์ด้านสุขภาพของประเทศ เปิดรับสมัคร รุ่น 1 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวนรับสมัคร 100 คน

ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ต้องการสืบทอดพระราชปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุข แก่ประชาชน ซึ่งจัดตั้ง สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขึ้นพร้อมรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต รุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ปรัชญา “ดูแลคนด้วยหัวใจ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อตอบสนองพระปณิธาน อีกทั้งยังเป็นการรองรับสถานการณ์และปัญหาสาขาวิชาชีพขาดแคลน สถาบัน ววจ. ได้เปิด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น โดยรับบุคคลที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเรื่องการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล อีกทั้งยังเป็นไปตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมผู้สูงอายุ และการเพิ่มกำลังคนสาขาหลักของสาธารณสุข

หลักสูตรนี้ผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลโดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ หรือเศรษฐานะ ให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ในการแก้ปัญหาโดยรวม อาทิ ตอบสนองความต้องการบุคลากรพยาบาลของประเทศที่กำลังขาดแคลน ปัญหาการว่างงานของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพการบริการทางสุขภาพ และพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางสุขภาพ โดยทางสถาบันฯ มีความพร้อมอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริการทางสุขภาพ รองรับความต้องการในวิชาชีพขาดแคลน

ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบัณฑิตซึ่งมีทักษะความเชี่ยวชาญ ภายใต้ปรัชญาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” จึงได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและพัฒนาหลักสูตรสม่ำเสมอ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง เน้นสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมทั้งปรับระบบการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล รู้จักเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) มีจุดเด่นที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง 2 ปี 6 เดือน จะมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเรื่องการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตรับบุคคลที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ และใช้การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบผู้ใหญ่ (Adult learning) มุ่งให้มีมีประสบการณ์จริงทั้งในห้องปฎิบัติการเสมือนจริงและการปฎิบัติในโรงพยาบาลและในชุมชน ใช้กระบวนการเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) ทั้ง online และ onsite มีโครงการและกิจกรรมภาคสังคมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆ อาทิเช่น การทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ การให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และ การออกหน่วย พอ.สว. ร่วมกับสหวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหรับ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาพยาบาล
  • และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า /2.50 (จากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม/กระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย)
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • และการประกอบอาชีพ เช่น ตาบอดสีรุนแรง หูหนวกหรือหูตึง เป็นต้น

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา คณบดี ยังกล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ มีความสำคัญในสถานบริการด้านสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ

ที่ให้บริการด้านสุขภาพ อาทิเช่น โรงงาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น นักวิจัยปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยหรือนักวิจัยอิสระ นักประกอบการทางสุขภาพ ผู้ดำเนินการสถานดูแลสุขภาพ หรือประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

อีกทั้งระดับมหภาค “พยาบาล”เป็นวิชาชีพขาดแคลน จากข้อมูลตามรายงานของสภาพยาบาลและสภาการพยาบาลระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลกระบุว่า วิชาชีพพยาบาล เป็นกลุ่มบุคลากรทางสุขภาพที่มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 59 ของวิชาชีพด้านสุขภาพ ขณะที่ทั่วโลกมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ราว 28 ล้านคน ซึ่งในระยะสั้นช่วง 10 ปีข้างหน้า ความต้องการพยาบาลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5.9 ล้านคน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามาถมั่นใจในโอกาสการทำงาน

*** สำหรับผู้สนใจ กำหนดการ เปิดรับสมัคร รุ่น 1 จำนวนรับสมัคร 100 คน วันที่ 28 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564 และเปิดภาคเรียน เดือนสิงหาคม 2564 ***

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 089-671-0633 (ในเวลาราชการ)


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นเข็มที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นเข็มที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 4 ในรูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา อัตราเข็มละ 550 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ซึ่งจะฉีดให้กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10-18 ปี ในวันแรกนี้ 2,000 คน สำหรับโรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร้อง DSI ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ หลอกจองวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร้อง DSI ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ หลอกจองวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีมีผู้แอบอ้างปลอม Line ID และFacebook เพื่อหลอกลวงขายวัคซีนซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ สำหรับบุคคลธรรมดา 75,000 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ สำหรับบุคคลธรรมดา 75,000 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดจองฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ เน้น ปชช. พื้นที่สีแดงก่อน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดจองฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ เน้น ปชช. พื้นที่สีแดงก่อน

เตรียมเปิดให้ประชาชน จองวัคซีนโควิด ของซิโนฟาร์ม เฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสีแดงก่อน คาดว่าจะเริ่มเปิดจองได้ช่วงปลายสัปดาห์หน้า

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เผยข้อมูลผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เผยข้อมูลผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยข้อมูลผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' วันที่ 25-30 มิถุนายน 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดศูนย์ฉีด”ซิโนฟาร์ม” วันเเรก นายกฯ สั่งจัดหาเตียงมาเพิ่ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดศูนย์ฉีด”ซิโนฟาร์ม” วันเเรก นายกฯ สั่งจัดหาเตียงมาเพิ่ม

ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม VIP โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมจำนวน 6,400 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ อยู่ระหว่างการขนส่งมาไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ อยู่ระหว่างการขนส่งมาไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีนซิโนฟาร์ม อยู่ระหว่างการขนส่งมายังประเทศไทย

X