ประชุมสภา ศัพท์สภาน่ารู้ เกร็ดความรู้

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

คัดลอก URL แล้ว

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับความหมายของ คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับสภา เวลามีการประชุมสภา จะมีคำศัพท์บางคำที่ใช้เฉพาะ มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง ไปอ่านทำความเข้าใจไว้ เพื่อที่จะได้ตามข่าวสารได้เข้าใจความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการประชุมสภา หมายถึงอะไรบ้าง

1.การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (์No-Confidence Debate)

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (์No-Confidence Debate) คนส่วนใหญ่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” หมายถึง การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นการเสนอญัตติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มักกระทำเมื่อเห็นว่า การบริหารแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่เป็นที่ไว้วางใจ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่รัฐธรมนูญกำหนด มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอญัตติไม่ไว้วางใจได้ ถือเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง เป็นมาตรการที่สำคัญและยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

2.องค์ประชุม (Quorum)

หมายถึง จำนวนต่ำสุดของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถทำให้การประชุมดำเนินต่อไปได้ ซึ่งมีผลให้การประชุมนั้นเกิดความชอบธรรมและมีผลตามกฎหมาย

  • องค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร : ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (ม. 120 รธน. 2560)
  • องค์ประชุมของวุฒิสภา : ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (ม. 120 รธน. 2560)
  • องค์ประชุมของกระทู้ถาม : ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (ข้อ 25 ข้อบังคับฯ ส.ส. 2562)
  • องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ : ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (ข้อ 92 ข้อบังคับฯ ส.ส. 2562)

3.การประท้วง (ในสภาผู้แทนราษฎร)

หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงสัยว่าการอภิปรายของสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้าข่าย ฟุ่มเฟือย นอกประเด็น ซ้ำซาก วนเวียน แสดงกิริยาไม่สุภาพ ใส่ร้าย เสียดสีบุคคลอื่น นำวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงให้ที่ประชุมฟัง กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ โดยไม่จำเป็น* สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง คำวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด

*ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 69, 71, 72, 178

4.กระทู้ถาม

กระทู้ถาม คือ ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ กระทู้ถามมี 3 ประเภท คือ

  1. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
  2. กระทู้ถามทั่วไป
  3. กระทู้ถามแยกเฉพาะ

5.สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา (Extraordinary session)

สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา (Extraordinary session) หมายถึง การเปิดให้มีการประชุมสภานอกสมัยประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และจะไม่มีการกำหนดวันปิดสมัยประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมก็ถือเป็นการปิดสมัยประชุมวิสามัญนั้น

6.ญัตติ (Motion)

คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ญัตติ เสนอได้ทั้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา จะมีผู้รับรองหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม

7.พระราชกำหนด (Emergency Decree)

พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์

8.สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา (Ordinary session)

หมายถึง การประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ในหนึ่งปีมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยละ 120 วัน สมัยแรกเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมเป็นครั้งแรก ส่วนสมัยที่สองรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และให้ถือเป็นวันเปิดสมัยประชุมสมัยที่สองของปีตลอดไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นอายุหรือครบวาระ

9.พระราชบัญญัติ (Act) / พ.ร.บ.

หมายถึง กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ โดยผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการนิติบัญญัติ เริ่มด้วยการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภาเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับจนผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมี 2 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ทั้งฉบับ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเดิม

10.วิป (Whip)

หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในพรรคการเมืองที่จะติดต่อเชื่อมโยงบรรดาสมาชิกในการทำหน้าที่อย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเสียงและทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพรรคการเมือง เพื่อให้การดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรดำเนินไปอย่างราบรื่น

วิป ทำหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (วิปร่วม) คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)

11.รัฐธรรมนูญ (Constitutional)

หมายถึง กฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกติกาสูงสุดในการปกครอง ซึ่งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และบทบาทของบุคคลต่าง ๆ รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าประเทศมีการปกครองแบบนิติรัฐ คือ เป็นการปกครองโดยกฎหมาย และในบรรดากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับพลเมือง รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดหนึ่งเดียวซึ่งกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

การทำขนมกวน อย่าง ข้าวเหนียวแก้ว และข้าวเหนียวแดง เป็นขนมที่บ่งบอกถึงฐานะของคนทำด้วย เวลาทำจะทำไว้เป็นจำนวนมากเพื่อนำไปทำบุญและแจกจ่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

ในภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย พวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง เรียกชื่อกันว่าอะไรบ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดที่อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกภาพ เช่น มีเสน่ห์ คิดสร้างสรรค์ มั่นใจ ถ่อมตัว เป็นกันเอง ฯลฯ

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

ลองมองสังเกตไปที่กางเกงยีนส์ของคุณ จะเห็น หมุดเล็กๆ สีเงิน สีทองแดง ที่ติดไว้ รู็มั้ยว่ามีประโยชน์ดีๆ แฝงอยู่ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

นายกฯ ชี้ราคาสินค้าขึ้นเป็นทั่วโลก แจงสาเหตุเงินเฟ้อในประเทศ

นายกฯ ชี้ราคาสินค้าขึ้นเป็นทั่วโลก แจงสาเหตุเงินเฟ้อในประเทศ

นายกรัฐมนตรี เผย ปัญหาสินค้ามีราคาแพงขึ้น เกิดขึ้นทั่วโลก ย้ำที่ผ่านมารัฐบาลมาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด

“มิ่งขวัญ” ประกาศ ลาออกจาก ส.ส. กลางสภาฯ

“มิ่งขวัญ” ประกาศ ลาออกจาก ส.ส. กลางสภาฯ

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ระบุ ภาวะการเป็นผู้นำของ พลเอกประยุทธ์ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำ สร้างหนี้สาธารณะทะลุ 9 ล้านล้านบาท

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปวันแรก

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปวันแรก

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณา "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี"

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

คำพูดสั้นๆ หรือประโยคบางประโยค ที่มีความหมายดีๆ บางครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ ให้ได้ รวมข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

X