ประชุมสภา ศัพท์สภาน่ารู้ เกร็ดความรู้

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

คัดลอก URL แล้ว

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับความหมายของ คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับสภา เวลามีการประชุมสภา จะมีคำศัพท์บางคำที่ใช้เฉพาะ มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง ไปอ่านทำความเข้าใจไว้ เพื่อที่จะได้ตามข่าวสารได้เข้าใจความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการประชุมสภา หมายถึงอะไรบ้าง

1.การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (์No-Confidence Debate)

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (์No-Confidence Debate) คนส่วนใหญ่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” หมายถึง การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นการเสนอญัตติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มักกระทำเมื่อเห็นว่า การบริหารแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่เป็นที่ไว้วางใจ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่รัฐธรมนูญกำหนด มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอญัตติไม่ไว้วางใจได้ ถือเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง เป็นมาตรการที่สำคัญและยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

2.องค์ประชุม (Quorum)

หมายถึง จำนวนต่ำสุดของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถทำให้การประชุมดำเนินต่อไปได้ ซึ่งมีผลให้การประชุมนั้นเกิดความชอบธรรมและมีผลตามกฎหมาย

  • องค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร : ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (ม. 120 รธน. 2560)
  • องค์ประชุมของวุฒิสภา : ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (ม. 120 รธน. 2560)
  • องค์ประชุมของกระทู้ถาม : ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (ข้อ 25 ข้อบังคับฯ ส.ส. 2562)
  • องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ : ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (ข้อ 92 ข้อบังคับฯ ส.ส. 2562)

3.การประท้วง (ในสภาผู้แทนราษฎร)

หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงสัยว่าการอภิปรายของสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้าข่าย ฟุ่มเฟือย นอกประเด็น ซ้ำซาก วนเวียน แสดงกิริยาไม่สุภาพ ใส่ร้าย เสียดสีบุคคลอื่น นำวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงให้ที่ประชุมฟัง กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ โดยไม่จำเป็น* สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง คำวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด

*ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 69, 71, 72, 178

4.กระทู้ถาม

กระทู้ถาม คือ ข้อซักถามที่สมาชิกมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ กระทู้ถามมี 3 ประเภท คือ

  1. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
  2. กระทู้ถามทั่วไป
  3. กระทู้ถามแยกเฉพาะ

5.สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา (Extraordinary session)

สมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา (Extraordinary session) หมายถึง การเปิดให้มีการประชุมสภานอกสมัยประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และจะไม่มีการกำหนดวันปิดสมัยประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมก็ถือเป็นการปิดสมัยประชุมวิสามัญนั้น

6.ญัตติ (Motion)

คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ญัตติ เสนอได้ทั้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา จะมีผู้รับรองหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม

7.พระราชกำหนด (Emergency Decree)

พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์

8.สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา (Ordinary session)

หมายถึง การประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ในหนึ่งปีมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยละ 120 วัน สมัยแรกเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมเป็นครั้งแรก ส่วนสมัยที่สองรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และให้ถือเป็นวันเปิดสมัยประชุมสมัยที่สองของปีตลอดไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นอายุหรือครบวาระ

9.พระราชบัญญัติ (Act) / พ.ร.บ.

หมายถึง กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ โดยผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการนิติบัญญัติ เริ่มด้วยการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภาเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับจนผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมี 2 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ทั้งฉบับ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเดิม

10.วิป (Whip)

หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในพรรคการเมืองที่จะติดต่อเชื่อมโยงบรรดาสมาชิกในการทำหน้าที่อย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเสียงและทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพรรคการเมือง เพื่อให้การดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรดำเนินไปอย่างราบรื่น

วิป ทำหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (วิปร่วม) คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)

11.รัฐธรรมนูญ (Constitutional)

หมายถึง กฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกติกาสูงสุดในการปกครอง ซึ่งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และบทบาทของบุคคลต่าง ๆ รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าประเทศมีการปกครองแบบนิติรัฐ คือ เป็นการปกครองโดยกฎหมาย และในบรรดากฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับพลเมือง รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดหนึ่งเดียวซึ่งกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

พื้นถนนสีแดง มีไว้เพื่ออะไร กันลื่นได้จริงมั้ย?

พื้นถนนสีแดง มีไว้เพื่ออะไร กันลื่นได้จริงมั้ย?

ประโยชน์ของ พื้นถนนสีแดง มีไว้เพื่ออะไร หากสังเกตจะเห็นบนนถนนช่วง ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง

ทำไมต้องลอยกระทง? 8 ความเชื่อเกี่ยวกับ วันลอยกระทง

ทำไมต้องลอยกระทง? 8 ความเชื่อเกี่ยวกับ วันลอยกระทง

หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า ทำไมต้องลอยกระทง 8 ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน

สัตว์ประจำชาติ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มีอะไรบ้าง พร้อมเผยเหตุผลว่าทำไม?

สัตว์ประจำชาติ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มีอะไรบ้าง พร้อมเผยเหตุผลว่าทำไม?

สัตว์ประจำชาติ ของแต่ละประเทศ (AEC) พร้อมเผยเหตุผล ว่าทำไมถึงเลือกสัตว์ชนิดต่างๆ นี้เป็น สัตว์ประจำชาติ

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

'อนุทิน ชาญวีรกูล' ยืนยันวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพ แต่เชื้อเดลต้า ที่ทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิผลลดลง

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

6 ประโยชน์ดีงาม ของการ เขียนด้วยลายมือ

6 ประโยชน์ดีงาม ของการ เขียนด้วยลายมือ

ประโยชน์ 6 ข้อในการ เขียนด้วยลายมือ ที่อาจจะทำให้คุณหันมาจับปากกาลงมือเขียนอีกครั้ง ลงบนกระดาษ

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ ด้วยมติเสียง ข้างมาก 611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2