คำศัพท์ TOEIC ภาษาอังกฤษ สอบภาษาอังกฤษ

มัดรวมให้แล้ว! คำศัพท์ TOEIC ที่มักใช้ออกสอบ คำศัพท์โทอิคที่ควรรู้

คำศัพท์ TOEIC ที่มักใช้ออกสอบ คำศัพท์โทอิคที่ควรรู้ Test of English for International Communication ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล

Home / CAMPUS / มัดรวมให้แล้ว! คำศัพท์ TOEIC ที่มักใช้ออกสอบ คำศัพท์โทอิคที่ควรรู้

TOEIC โทอิค หรือชื่อเต็มว่า Test of English for International Communication ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ใช้สอบเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซึ่งผลการสอบจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลายหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ใช้ในการเป็นข้อพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น

คำศัพท์ TOEIC ที่มักใช้ออกสอบ คำศัพท์โทอิคที่ควรรู้

1.Attraction แปลว่า การดึงดูด
เช่น : the quality of arousing interest

2.Attractive แปลว่า ความงาม, มีเสน่ห์ดึงดูด
เช่น : pleasing to the eye or mind as through beauty or charm

3. Comparison แปลว่า การเปรียบเทียบ
เช่น : the act of examining resemblances

4. Comparable แปลว่า ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
เช่น : able to be described as similar

5.Compare แปลว่า เปรียบเทียบ
เช่น : examine and note the similarities or differences of

6.Competition แปลว่า การแข่งขัน
เช่น : the act of contending with others for rewards or resources

7.Consume แปลว่า บริโภค
เช่น : take in as food

8.Convince แปลว่า ทำให้เชื่อ, โน้มน้าว
เช่น make realize the truth or validity of something

9.Contract แปลว่า สัญญา
เช่นม : a binding agreement that is enforceable by law

10.Assurance แปลว่า การรับประกัน, การรับรอง
เช่น : a binding commitment to do or give or refrain from something

11. Determine แปลว่า กำหนด, ระบุ
เช่น : find out or learn with certainty, as by making an inquiry

12. Engage แปลว่า ว่าจ้าง, ขอความช่วยเหลือ
เช่น : consume all of one’s attention or time

13.Establish แปลว่า ก่อตั้ง, ค้นพบ
เช่น : set up or found

14.Provision แปลว่า การจัดหา, การเตรียม
เช่น : the activity of supplying something

15.Resolve แปลว่า แก้ปัญหา, ตอบข้อข้องใจ
เช่น : find a solution or answer

16. Specific แปลว่า โดยเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ
เช่น : stated explicitly or in detail

17. Assure แปลว่า ทำให้เชื่อมั่น, ยืนยัน
เช่น : inform positively and with certainty and confidence

18. Cancel แปลว่า โมฆะ
เช่น : declare null and void

19. Cancelled แปลว่า ยกเลิก, เพิกถอน
เช่น : no longer planned or scheduled

20. Obligation แปลว่า ข้อตกลง, พันธะ
เช่น : the state of being bound to do or pay something

21. Obligatory แปลว่า เกณฑ์, บังคับ
เช่น :required by compulsion or convention

22. Provide แปลว่า จัดหาให้
เช่น : give something useful or necessary to

23. Provision แปลว่า การจัดหา, การเตรียมการ
เช่น : the activity of supplying something

24. Specify แปลว่า ระบุ
เช่น : be particular about

25. Specification แปลว่า ข้อจำกัด
เช่น : naming explicitly

26. Attract แปลว่า ดึงดูดความสนใจ
เช่น : exert a force on

27. Compare แปลว่า เปรียบเทียบ
เช่น : examine and note the similarities or differences of

28. Competition แปลว่า การแข่งขัน
เช่น : the act of contending with others for rewards or resources

29. Consume แปลว่า บริโภค
เช่น : take in as food

30. Convince แปลว่า ทำให้เชื่อ, โน้มน้าว
เช่น : make realize the truth or validity of something

31. Fad แปลว่า คลั่ง, แฟชั่นสมัยนิยม
เช่น : an interest followed with exaggerated zeal

32. Inspiration แปลว่า แรงบันดาลใจ
เช่น : arousal of the mind to unusual activity or creativity

33. Persuasion แปลว่า การชักชวน, การโน้มน้าว
เช่น : communication intended to induce belief or action

ที่มา : vocabulary