ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาน่าเรียน

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

ตลาดแรงงานในสายอาชีพภูมิสถาปนิก ณ ปัจจุบัน มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วโลกในขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะวิกฤต นั่นจึงส่งผลให้ภูมิสถาปนิกเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทักษะการทำงานร่วมกับคนในหลากหลายศาสตร์ความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจศาสตร์การรับมือปัญหาสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ อีกทั้งลักษณะงานหลักของภูมิสถาปนิกคือผู้ที่จะเข้ามาศึกษาความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในมิติด้านความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบของการวางแผน จัดการ แก้ไข และบรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนสามารถดำเนินวิถีชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความสุข ปลอดภัยและยั่งยืน

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดพื้นที่สำหรับว่าที่ภูมิสถาปนิกรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอด 5 ปี กับหลักสูตรใหม่ Landscape Architecture หรือ ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Multidisciplinary หรือ การเรียนรู้แบบพหุวิทยาการ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภายในสาขาวิชา ภาควิชา และคณะอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประเด็นที่สนใจจากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

ผศ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กล่าวถึงความหมายของภูมิสถาปัตยกรรมว่า เป็นสาขาวิชาที่เปรียบเหมือนการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ซึ่งจิตวิญญาณนั้นหมายรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ และรากเหง้าของมนุษย์ เพื่อสร้างความสุมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข “ภูมิสถาปัตยกรรม” จึงสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ หรือวางแผนสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคตได้ ซึ่งเมื่อลงมือทำไปแล้วจะเกิดผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงถือว่าภูมิสถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์การออกแบบเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในงานออกแบบ เช่น พรรณไม้ ต้นไม้ต่างๆ เป็นต้น ทำให้เป็นศาสตร์การออกแบบที่มีชีวิต และเป็นศาสตร์การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ คือ มีการแปรผันไปตามกาลเวลา มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง นั่นจึงทำให้การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ใช้งาน หรือผู้อยู่อาศัย แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

อาจารย์เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กล่าวว่า หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ชอบธรรมชาติ สนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิดนักพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์และชื่นชอบการออกแบบ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน ทั้งนี้ ในแง่ขอบเขตการทำงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมนั้นเกี่ยวข้องได้ในหลากหลายระดับ ตั้งแต่งานวางผังจัดการพื้นที่ขนาดใหญ่ในฐานะ นักวางแผน นักวางผัง นักวิจัย งานในระดับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย การวางผังและออกแบบพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะริมน้ำ ภูมิสถาปัตยกรรมทางหลวง การวางผังแม่บทโครงการ เช่น การวางผังแม่บทพื้นที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือทำงานในระดับชาติ เช่น การทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆที่มุ่งเน้นประเด็นการศึกษา การออกแบบและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตยกรรม

“สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มจธ. มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เห็น ได้สัมผัส และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่จริง การทำงานจากโจทย์จริง โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างมีหลักการ นอกจากนี้ จะมีการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับนักศึกษา เช่น การจัด Workshop ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้ เป็นต้น” ผศ.อภิญญา กล่าว

อาจารย์เกียรติกมล กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมนั้น จะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในชั้นปีที่ 3 จะเริ่มให้นักศึกษามีการทำงานร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆ ในคณะก่อน เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นชินกับรูปแบบการทำงานที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา โดยเป็นชั้นปีที่นักศึกษาสามารถเลือก Studio ในการทำงานได้ตามความสนใจของตนเอง ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกงานกับบริษัท และองค์กร ต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โดยแบ่งตามลักษณะของงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์จริงที่ได้รับจากองค์กรนั้นๆ โดยเป็นการฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน ที่เปรียบเสมือนหลักสูตรการทำงานจริง ด้วยความคาดหวังว่านักศึกษาในชั้นปีที่ 5 จะสามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองชอบและมีความถนัด

ขณะนี้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://soad.kmutt.ac.th/ Facebook: https://www.facebook.com/kmutt.soad/ หรือ โทร: 02-470-7887

WRITER

RELATED

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

ปฏิทินเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย สจล. ได้รับการจัดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่โดดเด่นด้านงานวิจัย (Research) ด้วยคะแนน 26.50

6 กฎหมายการรับน้อง ที่ต้องรู้ รับน้องแบบไหนผิดกฎและต้องได้รับการลงโทษ

6 กฎหมายการรับน้อง ที่ต้องรู้ รับน้องแบบไหนผิดกฎและต้องได้รับการลงโทษ

รุ่นพี่รู้ไว้!! 6 กฎหมายการรับน้อง หากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษ ประเพณีการรับน้องที่ไม่ควรทำ

จุฬาฯ ขึ้น Top 100 ของโลก ด้านชื่อเสียงทางวิชาปีที่ 2 จาก QS World University Rankings 2022

จุฬาฯ ขึ้น Top 100 ของโลก ด้านชื่อเสียงทางวิชาปีที่ 2 จาก QS World University Rankings 2022

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 100 มีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 อันดับที่ 96 ของโลก

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

เด็กไทยเก่ง นักเรียน วมว. ชั้น ม.6 คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ “แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5”

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษา ม.เชียงใหม่

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษา ม.เชียงใหม่

เรื่อง‌อาหาร‌การ‌กิน‌ถูก‌สุขลักษณะ‌เป็น‌เรื่อง‌สำคัญ‌ต่อ‌สวัสดิภาพ‌ของ‌นักศึกษา‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ จึง‌สร้าง‌ศูนย์‌อาหาร‌แห่ง‌ใหม่ CMU FOOD CENTER ‌‌

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา MITและฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่ง รัสเซียและจีนทำผลงานดีที่สุด

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา MITและฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่ง รัสเซียและจีนทำผลงานดีที่สุด

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา หรือ QS World University Rankings by Subject ครั้งที่ 11

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย