ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาน่าเรียน

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

คัดลอก URL แล้ว

ตลาดแรงงานในสายอาชีพภูมิสถาปนิก ณ ปัจจุบัน มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วโลกในขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะวิกฤต นั่นจึงส่งผลให้ภูมิสถาปนิกเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทักษะการทำงานร่วมกับคนในหลากหลายศาสตร์ความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจศาสตร์การรับมือปัญหาสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ อีกทั้งลักษณะงานหลักของภูมิสถาปนิกคือผู้ที่จะเข้ามาศึกษาความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในมิติด้านความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบของการวางแผน จัดการ แก้ไข และบรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนสามารถดำเนินวิถีชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความสุข ปลอดภัยและยั่งยืน

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดพื้นที่สำหรับว่าที่ภูมิสถาปนิกรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอด 5 ปี กับหลักสูตรใหม่ Landscape Architecture หรือ ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Multidisciplinary หรือ การเรียนรู้แบบพหุวิทยาการ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภายในสาขาวิชา ภาควิชา และคณะอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประเด็นที่สนใจจากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

ผศ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กล่าวถึงความหมายของภูมิสถาปัตยกรรมว่า เป็นสาขาวิชาที่เปรียบเหมือนการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ซึ่งจิตวิญญาณนั้นหมายรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ และรากเหง้าของมนุษย์ เพื่อสร้างความสุมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข “ภูมิสถาปัตยกรรม” จึงสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ หรือวางแผนสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคตได้ ซึ่งเมื่อลงมือทำไปแล้วจะเกิดผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงถือว่าภูมิสถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์การออกแบบเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในงานออกแบบ เช่น พรรณไม้ ต้นไม้ต่างๆ เป็นต้น ทำให้เป็นศาสตร์การออกแบบที่มีชีวิต และเป็นศาสตร์การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ คือ มีการแปรผันไปตามกาลเวลา มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง นั่นจึงทำให้การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ใช้งาน หรือผู้อยู่อาศัย แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

อาจารย์เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กล่าวว่า หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ชอบธรรมชาติ สนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิดนักพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์และชื่นชอบการออกแบบ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน ทั้งนี้ ในแง่ขอบเขตการทำงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมนั้นเกี่ยวข้องได้ในหลากหลายระดับ ตั้งแต่งานวางผังจัดการพื้นที่ขนาดใหญ่ในฐานะ นักวางแผน นักวางผัง นักวิจัย งานในระดับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย การวางผังและออกแบบพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะริมน้ำ ภูมิสถาปัตยกรรมทางหลวง การวางผังแม่บทโครงการ เช่น การวางผังแม่บทพื้นที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือทำงานในระดับชาติ เช่น การทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆที่มุ่งเน้นประเด็นการศึกษา การออกแบบและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตยกรรม

“สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มจธ. มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เห็น ได้สัมผัส และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่จริง การทำงานจากโจทย์จริง โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างมีหลักการ นอกจากนี้ จะมีการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับนักศึกษา เช่น การจัด Workshop ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้ เป็นต้น” ผศ.อภิญญา กล่าว

อาจารย์เกียรติกมล กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมนั้น จะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในชั้นปีที่ 3 จะเริ่มให้นักศึกษามีการทำงานร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆ ในคณะก่อน เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นชินกับรูปแบบการทำงานที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา โดยเป็นชั้นปีที่นักศึกษาสามารถเลือก Studio ในการทำงานได้ตามความสนใจของตนเอง ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกงานกับบริษัท และองค์กร ต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โดยแบ่งตามลักษณะของงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์จริงที่ได้รับจากองค์กรนั้นๆ โดยเป็นการฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน ที่เปรียบเสมือนหลักสูตรการทำงานจริง ด้วยความคาดหวังว่านักศึกษาในชั้นปีที่ 5 จะสามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองชอบและมีความถนัด

ขณะนี้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://soad.kmutt.ac.th/ Facebook: https://www.facebook.com/kmutt.soad/ หรือ โทร: 02-470-7887


แท็ก: CAMPUS , , , ,
WRITER

RELATED

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 6 หลักสูตร ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจาก ABET

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2022 ถือเป็นปีที่ 14 แล้ว

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

แชร์ประสบการณ์ จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส กลยุทธ์การรับมือและองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียน

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

KMITL เปิดคลาสพิเศษ ‘รู้เท่าทันการพนัน’ หรือ ‘GAMBLING LITERACY’ หนึ่งในวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เสริมสร้างทักษะ Soft Skill เพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

6 จุดเด่นการเรียน “ทันตแพทย์นวัตกร” พลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

ดนตรีบำบัดคลายเครียด บรรเทาปวดได้ผล จุฬาฯ ต่อยอด เปิดสาขาวิชาดนตรีบำบัด เพิ่มนักเยียวยาในสังคม

ดนตรีบำบัดคลายเครียด บรรเทาปวดได้ผล จุฬาฯ ต่อยอด เปิดสาขาวิชาดนตรีบำบัด เพิ่มนักเยียวยาในสังคม

ผลทางการแพทย์ชี้ ดนตรีบำบัดลดความดันเลือด บรรเทาความเจ็บปวดระหว่างคีโม ฟอกไต กระตุ้นสมองผู้สูงวัย ศิลปกรรมฯ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรผลิตนักดนตรีบำบัด

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

มาดูกันว่าในไทยมี วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนที่ไหนบ้าง? “จีน” ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด

X