CMU FOOD CENTER มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษา ม.เชียงใหม่

เรื่อง‌อาหาร‌การ‌กิน‌ถูก‌สุขลักษณะ‌เป็น‌เรื่อง‌สำคัญ‌ต่อ‌สวัสดิภาพ‌ของ‌นักศึกษา‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ จึง‌สร้าง‌ศูนย์‌อาหาร‌แห่ง‌ใหม่ CMU FOOD CENTER ‌‌

Home / CAMPUS / CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษา ม.เชียงใหม่

เรื่อง‌อาหาร‌การ‌กิน‌และ‌ถูก‌สุขลักษณะ‌เป็น‌เรื่อง‌สำคัญ‌ต่อ‌สวัสดิภาพ‌ของ‌นักศึกษา‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ จึง‌ได้‌ดำเนิน‌การ‌สร้าง‌ศูนย์‌อาหาร‌แห่ง‌ใหม่‌ใจกลาง‌มหาวิทยาลัย‌ ‌ยก‌ขบวน‌ร้าน‌ดัง‌ ‌รวม‌ร้าน‌อร่อย‌มา‌ไว้‌ที่‌นี่‌ ‌ด้วย‌พื้นที่‌ขนาด‌ใหญ่‌ ‌ใกล้‌หอพัก‌ ‌รองรับ‌นักศึกษา‌และ‌ผู้‌เข้า‌มา‌ใช้‌บริการ‌ได้‌นับ‌พัน‌คน‌ ‌มี‌บริการ‌ ‌WIFI‌ ‌ครอบคลุม‌ทั้ง‌อาคาร‌ ‌พร้อม‌เป็น‌ ‌Co-working‌ ‌space‌ ‌ที่‌นักศึกษา‌สามารถ‌ใช้‌พื้นที่‌สำหรับ‌นั่ง‌ทำงาน‌ ‌อ่าน‌หนังสือ‌ ‌พบปะ‌ ‌กัน‌ ‌แวดล้อม‌ด้วย‌บรรยากาศ‌ที่‌ร่มรื่น‌ด้วย‌ความ‌เป็น‌มหาวิทยาลัย‌สี‌เขียว‌ ตอบ‌โจทย์‌ไลฟ์‌สไตล์‌ใน‌ทุก‌มิติ

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ม.เชียงใหม่

ด้วย‌เจตนารมณ์‌ของ‌อธิการบดี‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ ‌ภาย‌ใต้‌ยุทธศาสตร์‌ ‌Food‌ ‌Safety‌ ‌ของ‌มหาวิทยาลัย‌ที่‌ต้องการ‌ให้‌ศูนย์‌อาหาร‌เป็น‌ที่‌จำหน่าย‌อาหาร‌ที่‌มี‌คุณภาพ‌ ‌ถูก‌หลัก‌อนามัย‌ ‌ราคา‌เหมาะ‌สม‌ ให้‌นักศึกษา‌บุคลากร‌และ‌ประชาชน‌ทั่วไป‌ได้‌รับ‌ประทาน‌

โดย‌เป็น‌รูป‌แบบ‌อาคาร‌ ‌2‌ ‌ชั้น‌ ‌โล่ง‌โปร่ง‌ ‌สบาย‌ตา‌ มี‌โต๊ะ‌นั่ง‌บริเวณ‌ลาน‌ด้าน‌นอก‌ให้‌สัมผัส‌ทัศนียภาพ‌ที่‌ร่มรื่น‌ราย‌ล้อม‌ด้วย‌ป่า‌สัก และ‌ภายใน‌ติด‌เครื่อง‌ปรับ‌อากาศ‌ทั้งหมด‌ ‌ทั้ง‌ยัง‌เป็น‌ ‌Safety‌ ‌Zone‌ ‌ให้‌นักศึกษา‌ได้‌มา‌นั่ง‌ทำงาน‌ ‌อ่าน‌หนังสือ‌ ‌กรณี‌มี‌ฝุ่น‌ควัน‌ ‌PM‌ ‌2.5‌ ‌ปริมาณ‌มาก‌ด้วย‌ ‌ใน‌ด้าน‌ของ‌อาหาร‌ ‌มหาวิทยาลัย‌ให้‌ความ‌สำคัญ‌กับ‌การ‌คัด‌เลือก‌ร้าน‌อาหาร‌คุณภาพ‌ดี‌ ‌ถูก‌สุขลักษณะ‌ ‌รสชาติ‌อร่อย‌ ‌สะอาด‌ ‌ที่‌สำคัญ‌ราคา‌ประหยัด‌เหมาะ‌สม‌กับ‌นักศึกษา

โดย‌มี‌คณะ‌กรรมการ‌ ‌Food‌ ‌Safety‌ ‌ซึ่ง‌เป็น‌ความ‌ร่วม‌มือ‌จาก‌หลาย‌คณะ‌เข้า‌มา‌ตรวจ‌สอบ‌ให้‌เป็น‌ไป‌ตาม‌มาตรฐาน‌ รวม‌ถึง‌เรื่อง‌ของ‌น้ำ‌สะอาด‌ที่‌มหาวิทยาลัย‌ใช้‌เทคโนโลยี‌รี‌เวอร์‌สอ‌อส‌โม‌ซิ‌ส‌ทำให้‌น้ำ‌บริสุทธิ์‌ ผู้‌ที่มา‌ใช้‌บริการ‌สามารถ‌นำ‌ขวด‌มา‌เติม‌ที่‌ตู้‌ได้‌ตลอด‌และ‌ใช้‌กับ‌ระบบ‌ทำ‌น้ำ‌แข็ง‌ เพื่อ‌ให้‌ร้าน‌ค้า‌ใช้‌แทน‌การ‌รับ‌มา‌จาก‌ภายนอก‌เพราะ‌อาจ‌มี‌การ‌ปน‌เปื้อน‌ ‌ตลอด‌จน‌การ‌กำจัด‌ขยะ‌ ‌เศษ‌อาหาร‌ ‌และ‌การ‌ล้าง‌ภาชนะ‌‌ที่‌ได้‌จัด‌ระบบ‌ไว้‌เป็น‌อย่าง‌ดี

อีก‌ทั้ง‌อำนวย‌ความ‌สะดวก‌ด้วย‌บริการ‌รถไฟฟ้า‌ที่‌จอด‌รับ‌บริเวณ‌อาคาร‌เรียน‌ต่างๆ‌ ‌หอพัก‌นักศึกษา‌และ‌จุด‌สำคัญ‌ ‌มหาวิทยาลัย‌ยัง‌ห่วงใย‌ด้าน‌สุขภาพ‌ใน‌ช่วง‌การ‌ระบาด‌ของ‌เชื้อ‌ไวรัส‌โค‌วิด‌-19‌ ‌จึง‌ได้‌มี‌เครื่อง‌วัด‌อุณหู‌มิ‌และ‌ลง‌ทะเบียน‌ชื่อ‌บริเวณ‌ทาง‌เข้า‌-‌ออก‌ ‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌ของ‌ทุก‌คน‌ที่‌เข้า‌มา‌ใช้‌บริการ

ใน‌อนาคต‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ ‌ได้‌วางแผน‌การ‌ใช้‌ลาน‌บริเวณ‌ด้าน‌หน้า‌ศูนย์‌อาหาร‌เป็น‌ศูนย์กลาง‌สำหรับ‌จัด‌กิจกรรม‌ ‌นิทรรศการ‌ ‌ของ‌คณะ‌ ‌ส่วน‌งาน‌ต่างๆ‌ ‌เพื่อ‌ใช้‌พื้นที่‌ให้‌เกิด‌ประโยชน์‌สูงสุด‌ ‌พร้อม‌เปิด‌ให้‌บริการ‌แล้ว‌แก่‌คณาจารย์‌ ‌นักศึกษา‌ ‌บุคลากร‌ ‌ตลอด‌จน‌ประชาชน‌ทั่วไป‌แล้ว‌ ‌ใน‌วัน‌จันทร์‌ ‌-‌ศุกร์‌ ‌ตั้งแต่‌เวลา‌ ‌07.00-19.00‌ ‌น‌.‌ ‌วัน‌เสาร์‌-‌อาทิตย์‌ ‌08.00-15.00‌ ‌น‌.‌

‌‌

X