QS Asia University Rankings 2021 QS Quacquarelli Symonds มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ม.เชียงใหม่ ติดอันดับโลก 8 สาขาปี 2021 มากที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสาขาที่ติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

Home / CAMPUS / ม.เชียงใหม่ ติดอันดับโลก 8 สาขาปี 2021 มากที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ QS Asia University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสาขาที่ติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย QS Quacquarelli Symonds สถาบันคลังสมองชั้นนำในแวดวงอุดมศึกษาระดับโลกสำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2021 ได้ทำการประเมินมหาวิทยาลัย 650 แห่ง และเป็นการจัดอันดับระบบอุดมศึกษาของเอเชียที่ครอบคลุมที่สุดของ QS

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสาขาที่ติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

โดยมีสาขาดังต่อไปนี้

– Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing อยู่อันดับ 401-450

– Agriculture & Forestry อยู่อันดับ 151-200

– Biological Science อยู่อันดับ 451-500

– Medicine อยู่อันดับ 301-350

– Pharmacy & Pharmacology อยู่อันดับ 201-250

– Chemistry อยู่อันดับ 401-450

– Materials Science อยู่อันดับ 351-400

– Business & Management Studies อยู่อันดับ 401-450

เกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัด

ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ 1) Academic reputation ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 2) Employer reputation ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย
3) Citations per paper สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 4) H-index จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิง

สาขาที่ได้อันดับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับ สาขาที่ได้อันดับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สาขา Pharmacy & Pharmacology ซึ่งได้อันดับที่ 201-250 (ปี 2020 อยู่อันดับ 251-300) และสาขา Business & Management Studies ได้อันดับที่ 401-450 (ปี 2020 อยู่อันดับ 451-500)

ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของศาสตร์ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ครอบคลุมทั้งสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ซึ่งถือเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นโอกาสพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

X