คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเจอบ่อยๆ ในใบสมัครงาน

Home / CAMPUS / แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

รวมมาให้สำหรับคนที่กำลังจะสมัครงาน แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเจอบ่อยๆ ในใบสมัครงาน จะได้กรอกข้อมูลลงไปได้ถูกต้อง จะมีคำว่าอะไรและหมายความว่าอะไรบ้างไปเช็คกันได้เลย

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

หมวดข้อมูลส่วนตัว Personal Data

 1. Age อายุ
 2. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
 3. Applicant name /
 4. Applicant signature ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
 5. Citizenship / Nationality พลเมือง / สัญชาติ
 6. Color of eyes สีตา
 7. Color of hair สีผม
 8. Complexion สีผิว
 9. Confidential ความลับ
 10. Date of Birth วัน เดือน ปีเกิด
 11. Dependents ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
 12. Domicile ภูมิลำเนา
 13. Expected salary / Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
 14. Guarantor ผู้ค้ำประกัน
 15. Height ส่วนสูง
 16. Identification Card No. / ID Card No. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 17. Maiden name นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
 18. Name-Surname ชื่อ – นามสกุล
 19. Negotiable ต่อรองได้ (เงินเดือน)
 20. Occupation อาชีพ
 21. Ordainment บวช
 22. Passed away / Deceased ตาย
 23. Permanent address ที่อยู่ถาวร
 24. Person to notify in case of emergency บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 25. Personal data / Curriculum vitae /
 26. Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
 27. Position applied for / Position desired ตำแหน่งที่สมัคร
 28. Postal code รหัสไปรษณีย์
 29. Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
 30. Race เชื้อชาติ
 31. References / Referee บุคคลอ้างอิง
 32. Relative ญาติ
 33. Responsibilities งานที่รับผิดชอบ
 34. Sex เพศ
 35. Type in own handwritingเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
 36. Weight น้ำหนัก

หมวดประวัติการศึกษา Education Background

 1. Bachelor’s Degree ปริญญาตรี
 2. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
 3. Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
 4. Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
 5. Diploma อนุปริญญา
 6. Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
 7. High school มัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. High Vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 9. Primary School / Elementary School ประถมศึกษา
 10. Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น
 11. Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน
 12. Vocational อาชีวศึกษา
 13. Vocational Certificate ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หมวดเอกสาร Documents

 1. Application Form ใบสมัครงาน
 2. Application Letter จดหมายสมัครงาน
 3. Birth Certificate สูติบัตร
 4. Home Registration ทะเบียนบ้าน
 5. Identification Card (I.D. Card) บัตรประจำตัวประชาชน
 6. Issued by ออกให้โดย
 7. Issued Date วันที่ออกบัตร
 8. Letter of Recommendation / Testimonial /
 9. Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
 10. Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
 11. Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

หมวด สถานภาพทางการทหาร Military status

 1. Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
 2. Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
 3. Conscripted ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. Exempted ได้รับการยกเว้น
 5. Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
 6. No Military Service ยังไม่เกณฑ์ทหาร
 7. No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
 8. Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

หมวดที่พัก ที่อยู่ Residence

 1. Boarding House / Dormitory หอพัก
 2. Living with Parents พักอยู่กับพ่อ แม่
 3. Own House บ้านของตนเอง
 4. Rent House บ้านเช่า
 5. Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

หมวดศาสนา Religion

 1. Buddhism ศาสนาพุทธ
 2. Christian ศาสนาคริสต์
 3. Islam ศาสนาอิสลาม
 4. Wedding-Rings-icon

หมวดสถานภาพการสมรส Marital status

 1. Divorced หย่าร้าง
 2. Married แต่งงานแล้ว
 3. Single โสด
 4. Separated แยกกันอยู่
 5. Spouse คู่สมรส

ที่มา: www.dailyenglish.in.th