คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

คัดลอก URL แล้ว

รวมมาให้สำหรับคนที่กำลังจะสมัครงาน แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเจอบ่อยๆ ในใบสมัครงาน จะได้กรอกข้อมูลลงไปได้ถูกต้อง จะมีคำว่าอะไรและหมายความว่าอะไรบ้างไปเช็คกันได้เลย

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

หมวดข้อมูลส่วนตัว Personal Data

 1. Age อายุ
 2. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
 3. Applicant name /
 4. Applicant signature ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
 5. Citizenship / Nationality พลเมือง / สัญชาติ
 6. Color of eyes สีตา
 7. Color of hair สีผม
 8. Complexion สีผิว
 9. Confidential ความลับ
 10. Date of Birth วัน เดือน ปีเกิด
 11. Dependents ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
 12. Domicile ภูมิลำเนา
 13. Expected salary / Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
 14. Guarantor ผู้ค้ำประกัน
 15. Height ส่วนสูง
 16. Identification Card No. / ID Card No. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 17. Maiden name นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
 18. Name-Surname ชื่อ – นามสกุล
 19. Negotiable ต่อรองได้ (เงินเดือน)
 20. Occupation อาชีพ
 21. Ordainment บวช
 22. Passed away / Deceased ตาย
 23. Permanent address ที่อยู่ถาวร
 24. Person to notify in case of emergency บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 25. Personal data / Curriculum vitae /
 26. Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
 27. Position applied for / Position desired ตำแหน่งที่สมัคร
 28. Postal code รหัสไปรษณีย์
 29. Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
 30. Race เชื้อชาติ
 31. References / Referee บุคคลอ้างอิง
 32. Relative ญาติ
 33. Responsibilities งานที่รับผิดชอบ
 34. Sex เพศ
 35. Type in own handwritingเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
 36. Weight น้ำหนัก

หมวดประวัติการศึกษา Education Background

 1. Bachelor’s Degree ปริญญาตรี
 2. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
 3. Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
 4. Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
 5. Diploma อนุปริญญา
 6. Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
 7. High school มัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. High Vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 9. Primary School / Elementary School ประถมศึกษา
 10. Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น
 11. Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน
 12. Vocational อาชีวศึกษา
 13. Vocational Certificate ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หมวดเอกสาร Documents

 1. Application Form ใบสมัครงาน
 2. Application Letter จดหมายสมัครงาน
 3. Birth Certificate สูติบัตร
 4. Home Registration ทะเบียนบ้าน
 5. Identification Card (I.D. Card) บัตรประจำตัวประชาชน
 6. Issued by ออกให้โดย
 7. Issued Date วันที่ออกบัตร
 8. Letter of Recommendation / Testimonial /
 9. Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
 10. Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
 11. Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

หมวด สถานภาพทางการทหาร Military status

 1. Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
 2. Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
 3. Conscripted ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. Exempted ได้รับการยกเว้น
 5. Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
 6. No Military Service ยังไม่เกณฑ์ทหาร
 7. No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
 8. Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

หมวดที่พัก ที่อยู่ Residence

 1. Boarding House / Dormitory หอพัก
 2. Living with Parents พักอยู่กับพ่อ แม่
 3. Own House บ้านของตนเอง
 4. Rent House บ้านเช่า
 5. Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

หมวดศาสนา Religion

 1. Buddhism ศาสนาพุทธ
 2. Christian ศาสนาคริสต์
 3. Islam ศาสนาอิสลาม
 4. Wedding-Rings-icon

หมวดสถานภาพการสมรส Marital status

 1. Divorced หย่าร้าง
 2. Married แต่งงานแล้ว
 3. Single โสด
 4. Separated แยกกันอยู่
 5. Spouse คู่สมรส

ที่มา: www.dailyenglish.in.th


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ติดดอย, หลุดดอย Circuit Breaker, EPS

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง ชุดที่ 3 อีก 90 คำศัพท์

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา ชื่อยาภาษาอังกฤษ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง รู้คำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ไว้ จะได้ใช้ยาได้ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน เช่น การแจ้งตารางเวลาการบิน การเช็คอิน ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ บนเครื่องบิน ฯลฯ

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวด ผัก (Vegetables) ผักนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด และเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ไว้ เพราะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC รู้ไว้ก่อนไปสอบ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC รู้ไว้ก่อนไปสอบ

เตรียมตัวสอบ TOEIC ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC รู้ไว้ก่อนไปสอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด มีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง ลักลอบค้ายาเสพติด (Drugs Trafficking) ติดยาเสพติด (Drug addict) ฯลฯ

129 อาชีพภาษาอังกฤษ – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ (Occupation)

129 อาชีพภาษาอังกฤษ – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ (Occupation)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ (Occupation) แบ่งออกเป็นหมวดเรียงตามตัวอักษร