เงินเยียวยาโควิด-19 เราชนะ

วิธีใช้งานเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

สรุปวิธี การใช้งานเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คุณจะได้เงิน 7,000 บาท ตามมาตรการเยียวยา “เราชนะ” ไหม ต้องทำอย่างไร ไปอ่านสรุปได้เลย

Home / เราชนะ / วิธีใช้งานเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

สรุปวิธี การใช้งานเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คุณจะได้เงิน 7,000 บาท ตามมาตรการเยียวยา “เราชนะ” ไหม ต้องทำอย่างไร ไปอ่านสรุปได้เลย

วิธีใช้งานเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

โดย เราชนะ นั้นคือ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งแจกเงินจำนวน 7,000 บาท ระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 กลุ่มที่จะได้รับสิทธิเราชนะ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน (รัฐมีฐานข้อมูล)
  • ผู้เคยใช้แอปเป๋าตัง (รัฐมีฐานข้อมูล)
  • คนทั่วไปที่ไม่เคยมีฐานข้อมูล (ต้องลงทะเบียน)

** ในกลุ่มที่ 2-3 ต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 7 ข้อ ถ้าหากผ่านจะเริ่มได้รับเงินงวดแรกในวันที่ 18 ก.พ. 64 จำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะทยอยโอนเข้าแอปเป๋าตังทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท และใช้เงินผ่านแอปเป๋าตังได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64**

คุณสมบัติ 7 ข้อ ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

  1. เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบ ตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
  7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64 หากมีคุณสมบัติตรงตามขั้นต้นก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับสิทธิ 7,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังนั่นเอง

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับประชาชน

1.คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ เราชนะ >> https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

1.คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ เราชนะ >> https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

2. กดตรวจสอบสิทธิ

3.กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

4.ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

5.ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบโครงการตามภาครัฐที่เราชนะกำหนดต้อลงทะเบียนใหม่

หากมีคุณสมบัติตรงตามขั้นต้นก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับสิทธิ 7,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

บทความที่เกี่ยวข้อง

X