The Entertainer’s Pain Collection กระบอกเสียงส่งผ่านแฟชั่น ยุติการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง

The Entertainer’s Pain Collection กระบอกเสียงส่งผ่านแฟชั่น ยุติการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง

การออกยีนส์คอลเลกชั่นพิเศษ The Entertainer’s Pain Collection ที่คอลแลปส์กับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ที่รอย ripped หรือรอยขาดแต่ละรอย ดีไซน์มาจากรอยแผลที่ช้างไทยถูกทำร้ายในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง