Toyota เดินหน้าทดสอบรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ

Toyota เดินหน้าทดสอบรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ

Toyota เตรียมพัฒนานำเทคโนโลยีไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาใช้ในรถยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เกือบเต็มคัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในระหว่างขับขี่ ซึ่งแนวคิดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนในการทดลอง ยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ในการทดลองครั้งนี้ ได้นำ Toyota Prius PHV มาเป็นรถต้นแบบสำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง…