The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปีของ The People คนรุ่นใหม่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนแปลงสังคม

The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปีของ The People คนรุ่นใหม่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนแปลงสังคม

งานมอบรางวัล The People Awards 2022 (TPPA2022) งานประกาศรางวัลที่มอบให้คนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม