Lexus มีแผนใช้ RC F Track Edition ต่อยอดสู่ความ Hardcore ในโมเดลรุ่นต่อไป

Lexus มีแผนใช้ RC F Track Edition ต่อยอดสู่ความ Hardcore ในโมเดลรุ่นต่อไป

Lexus ได้กล่าวถึง RC F Track Edition รุ่นที่มีรูปทรงแข็งแกร่งมากขึ้น และอาจจะใช้เวลาการสร้างมากกว่าหนึ่งปี ว่าทางค่ายเองกำลังมองถึงแผนการที่จะใช้ Model นี้ ต่อยอดไปสู่การพัฒนารุ่นอื่นในอนาคตให้มีความดุดัน และ Hardcore มากขึ้น…