Bentley Motor ชวนเฟ้นหาไอเดีย ประกวดภาพถ่ายยนตรกรรมนานาชาติครั้งที่ 2

Bentley Motor ชวนเฟ้นหาไอเดีย ประกวดภาพถ่ายยนตรกรรมนานาชาติครั้งที่ 2

เบนท์ลีย์ มอเตอรส์สนับสนุนการประกวดรางวัลภาพถ่ายยนตรกรรมนานาชาติครั้งที่ 2 เฉลิมฉลองการถ่ายภาพยนตรกรรมเชิงสร้างสรรค์