Café Amazon ‘Go Green’ ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Café Amazon ‘Go Green’ ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และรองศาตราจารย์ สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์…