CARRO ยกระดับตลาดรถยนต์มือสอง ชู AI Car Inspection Analysis Platform

CARRO ยกระดับตลาดรถยนต์มือสอง ชู AI Car Inspection Analysis Platform

คาร์โร นำโนโลยีเพื่อการตรวจสภาพรถยนต์อัจฉริยะเพื่อการตรวจสภาพรถยนต์มือสองทั้งภายนอกและภายใน อย่างรวดเร็วและแม่นยำในไทย และอาเซียน