ประกาศเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ในทุกปี สำนักงานประกันสังคม จะเปิดโอกาสให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลตามสิทธิใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็นและไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ ขณะที่ ในปี 2563 ที่จะถึงนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ขยายระยะเวลาการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ได้แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  โดยสามารถทำการเปลี่ยนโรงพยาบาลได้หลายช่องทางคือ ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือหากไม่สะดวกสามารถเลือกทำการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม กดค้นหาคำว่า “สถานพยาบาลประกันสังคม” หรือโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า ในช่วงยื่นเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ไม่มีช่องว่างการใช้สิทธิรักษาพยาบาล ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ทั้งนี้ ยังแนะนำผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง ควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัด ถือเป็นโอกาสดีที่ช่วงปลายปีแบบนี้ ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคม จะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยน หรือย้ายสถานพยาบาลใหม่ที่ใกล้บ้านกว่าเดิม หรือบริการโดนใจกว่าที่เดิม ซึ่งโอกาสแบบนี้มีแค่ปีละครั้งเท่านั้น ฉะนั้น ถ้าใครต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ในปี 2563 ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ก็อย่าลืมเข้าไปยื่นเรื่องภายในวัน เวลา ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด กรณีที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง