Chevrolet Trailblazer จาก GM ประเทศไทย ส่งออกสู่อุซเบกิสถาน

Chevrolet Trailblazer จาก GM ประเทศไทย ส่งออกสู่อุซเบกิสถาน

จีเอ็ม ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จในโครงการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกระดับโลกล่าสุด เริ่มต้นสายการผลิตรถอเนกประสงค์ เทรลเบลเซอร์ เพื่อส่งออกไปยังอุซเบกิสถาน ซึ่งตั้งอยู่ ในภูมิภาคเอเชียกลาง รถอเนกประสงค์ เทรลเบลเซอร์ ที่ผลิตในประเทศไทยจะออกจำหน่ายในอุซเบกิสถานในอีก ไม่กี่เดือนข้างหน้า สืบเนื่องจากโครงการนี้ ส่งผลให้ศูนย์การผลิตรถยนต์ของจีเอ็มในจังหวัดระยองมียอดการผลิตเพิ่มขึ้นหลายพันคันต่อปี “เราหวังว่า…