BMW Group สานฝันนักศึกษาอาชีวะสู่วิชาชีพด้าน ยานยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด

BMW Group สานฝันนักศึกษาอาชีวะสู่วิชาชีพด้าน ยานยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด

BMW Group ประเทศไทย สานต่อกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักศึกษาอาชีวะ ที่ผ่านการอบรมความรู้และ ฝึกฝนทักษะด้านยานยนต์ ภายใต้โครงการ “BMW Service Apprentice Program” จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า…