‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันออสเตรเลีย

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันออสเตรเลีย

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันออสเตรเลีย ด้วยวันที่ 26 มกราคม 2562 ตรงกับวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้ ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของเครือรัฐออสเตรเลีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง กับความปรารถนาดี และความเข้าใจร่วมกัน จะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า