ครม.ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ปี 2564

ครม.ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ปี 2564

ครม. เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564