“กรมพละ” จัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคปี62

“กรมพละ” จัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคปี62

กรมพลศึกษายุคใหม่ มีนโยบายและแนวทางส่งเสริม และพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง สานต่อการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค สร้างโอกาสอย่างทั่วถึงในปี 2562 อย่างต่อเนื่อง   ดร.ปัญญา หาญลำยวง…